ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-8. Ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие и одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект

 

Правно основание: Чл.145, ал.2 във връзка с ал.4 от ЗУТ и чл.154, ал.5 от ЗУТ

 

Срок: 14 дни или 1 месец съгласно чл.144, ал.3 ЗУТ

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
 3. Копие от влязъл в сила подробен устройствен план съгл. чл.12, ал.2 от ЗУТ.
 4. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти.
 5. Две копия от одобрения инвестиционен проект, който е загубил правно действие; или
 6. Две копия от инвестиционен проект за изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ, изработен в съответствие с Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на ивестиционните проекти;
 7. Комплексен доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите;
 8. Оценка за съответствието за част „Конструктивна“ от проекта;
 9. План за управление на строителните отпадъци по чл.11 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 14.07.2014 г.), във връзка с чл.142, ал.5, т. 9 от ЗУТ;
 10. Съгласувателни становища от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;
 11. Становище или решение на компетентния орган (МОСВ или РИОСВ – Шумен) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;
 12. Когато обектът засяга земеделски земи – да е изпълнена процедурата по промяна на предназначението на земеделските земи по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ;
 13. Когато обектът засяга гори и земи от горски фонд – да е изпълнена процедурата за строителство в горски територии по реда на Закона за горите;
 14. Положително становище на органите за пожарна безопасност за строежи първа и втора категория;
 15. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 16. Необходимите разрешителни по чл.44 и/или чл. 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;
 17. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на обекта са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
 18. Разрешение по чл.148, ал.12 от ЗУТ от общинските органи за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност, когато такова се изисква;
 19. Попълнен формуляр (Приложение № 1) от Инструкция № 3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;
 20. Документ заплатена такса ;
 21. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

Таксата е в размер 50 на сто от таксата по чл.28, ал.4, 5 или 6, съгласно чл. 28, ал.8 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

 

Пояснения:

Всички части на одобрения инвестиционен проект се подписват и подпечатват от Областен управител. Одобреният инвестиционен проект губи правно действие, ако в срок една година от одобряването не е поскано разрешение за строеж

 

За изтегляне:

 • Заявление;
 • Формуляр Приложение № 1 за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14
Skip to content