ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-10. Одобряване на частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

 

Правно основание: Чл. 150, ал. 1 и ал.4, чл. 145, ал.2 и чл.148, ал.3 от ЗУТ

 

Срок:

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл.124а, ал.5 ЗУТ и възложител по чл.161 от ЗУТ;
 3. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ);
 4. Три копия от проект за подробен устройствен план , в който са отразени строежите, за които разрешението за строеж не е загубило правно действие;
 5. Документи, удостоверяващи съобщаването на проекта за ПУП по реда на чл.128 ЗУТ;
 6. Протоколи с решение за приемане на проекта за ПУП от съответните общински експертни съвети по устройство на територията, съгласно чл. 128, ал.7 от ЗУТ;
 7. Три копия от инвестиционен проект, изработен в съответствие с Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на ивестиционните проекти;
 8. Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежите – Комплексен доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите;
 9. Оценка за съответствието за част „Конструктивна“ от проекта;
 10. План за управление на строителните отпадъци по чл.11 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 14.07.2014 г.), във връзка с чл.142, ал.5, т. 9 от ЗУТ;
 11. Съгласувателни становища от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;
 12. Положително становище на органите за пожарна безопасност за строежи първа и втора категория;
 13. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 14. Необходимите според вида, спецификата и местоположението на обекта разрешителни от съответните служби за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за отвеждане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за газоснабдяване, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна мрежа или железопътна мрежа и други, които изискват нормативен акт;
 15. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на обекта са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
 16. За строежи в границите на недвижимите културни ценности и техните охранителни зони да са съгласувани от Министерството на културата по реда на Закона за културното наследство;
 17. Разрешение по чл.148, ал.12 от ЗУТ от общинските органи за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност, когато такова се изисква;
 18. Документи, удостоверяващи уреждането на отношенията свързани със собствеността, необходимо условие за издаване на разрешение за строеж на обекта съгласно чл.150, ал.6 от ЗУТ;
 19. Попълнен формуляр (Приложение № 1) от Инструкция № 3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;
 20. Документ заплатена такса ;
 21. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

Таксата за одобряване на инвестиционния проект е в размер на 0.1 на сто от строителната стойност на обекта, съгл. чл. 28, ал. 4 или 50 на сто от този размер, съгл. чл. 28, ал. 5, увеличена с 30 на сто, съгл. чл. 28, ал. 6 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл.150, ал.4 от ЗУТ.

 

Таксата за издаване на разрешение за строеж е в размер на 0.05 на сто от строителната стойност на обекта, увеличена с 30 на сто, съгл. чл. 29, ал.2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители и чл.150, ал.4 от ЗУТ.

 

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

Пояснения:

Проектът за ПУП като самостоятелна част от КПИИ се приема от областния експертен съвет по устройство на територията съгл. чл. 128, ал.12, т.1 от ЗУТ. За приетия проект за ПУП областен управител издава заповед за одобряването му.

 

Всички одобрени съставни части на КПИИ се подписват и подпечатват от Областен управител.

 

Актовете за одобряване на частите на КПИИ и разрешението за строеж или отказът да се издадат такива се съобщават на заинтересуваните лица по реда на чл.149, ал. 4 от ЗУТ с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването.

 

За издаденото разрешение за строеж, приложение към което е решение по ОВОС или решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, се поставя съобщение на интернет страницата на областта, в което се посочва начина за осигуряване на обществен достъп до съдържанието на разрешението и приложението към него.

Съгласно чл. 150, ал. 6 от ЗУТ КПИИ се изработват за линейни обекти на техническата инфраструктура, като съставните му части се съгласуват, одобряват и съобщават едновременно. Срокът по чл.145, ал. 4 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж започва да тече след приключване на отчуждителните производства или уреждането на други отношения, свързани със собствеността.

 

За изтегляне:

 • Заявление;
 • Формуляр Приложение № 1 за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14
Skip to content