ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-7. Одобряване на инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване

 

Правно основание: Чл.145, ал.5 от ЗУТ

 

Срок: 14 дни или 1 месец съгласно чл.144, ал.3 ЗУТ

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
 3. Копие от влязъл в сила подробен устройствен план съгл. чл.12, ал.2 от ЗУТ.
 4. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти.
 5. Три копия от инвестиционния проект;
 6. Комплексен доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите;
 7. Оценка за съответствието за част „Конструктивна“ от проекта;
 8. Положително становище на органите за пожарна безопасност за строежи първа и втора категория;
 9. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 10. Необходимите разрешителни по чл.44 и 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;
 11. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на обекта са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
 12. Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност при условия и по ред, определени с наредбата по чл.62, ал. 10 от ЗУТ, когато такова се изисква;
 13. Попълнен формуляр (Приложение № 1) от Инструкция № 3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;
 14. Документ заплатена такса ;
 15. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

Таксата е в размер 0.01 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв., съгласно чл.28, ал.4 и 7 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

Пояснения:

Съгласно § 127 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (изм.ДВ бр. 98 от 2014 г. в сила от 28.11.2014 г.), строежите извършени незаконно до 26.07.2003 г. могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби. Производството по узаконяване на тези строежи започва по заявление на собственика, подадено до 28.11.2015 год. и приключва не по-късно от 28.11.2016 г. съгласно § 127, ал.14 ЗУТ. Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект-заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване. След изтичане на посочените срокове, услугата не се извършва, поради отпадане на правното основание.

 

 

 

За изтегляне:

 • Заявление;
 • Формуляр Приложение № 1 за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14
Skip to content