ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-12. Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрен инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал.2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл.154 от ЗУТ

 

Правно основание: Чл.154, ал.5 от ЗУТ

 

Срок: 14 дни или 1 месец съгласно чл.144, ал.3 ЗУТ

 

Необходими документи:

 

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
  3. Копие от влязъл в сила подробен устройствен план съгл. чл.12, ал.2 от ЗУТ.
  4. Одобрен инвестиционен проект за изменение в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ;
  5. Необходимите разрешителни според спецификата на обекта;
  6. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на обекта са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
  7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса: Не се дължат държавни такси.

 

Пояснения:

Изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по чл.154, ал.2, т. 5, 6, 7 и 8 от ЗУТ се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им.

 

За издадената заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж или за отказа да се издаде такава се съобщава на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването.

 

Skip to content