ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-11. Презаверяване на разрешение за строеж

 

Правно основание: Чл.153, ал.3 и ал.4 от ЗУТ

 

Срок: 7 дни от постъпване на заявлението (чл.148, ал.4 ЗУТ)

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
 3. Одобрен инвестиционен проект (съгл. чл.148, ал.8 от ЗУТ);
 4. Документи, доказващи степента на завършеност на строително-монтажните работи към датата, на която изтича правното действие на разрешението за строеж;
 5. Необходимите разрешителни по чл.44 и 46 от Закона за водите и по други специални закони, според спецификата на обекта;
 6. За енергийни обекти – учредено сервитутно право по чл.64 и параграф 26 от ПЗР на Закона за енергетиката;
 7. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на обекта са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
 8. Разрешение за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност по чл.148, ал.12 от ЗУТ, когато такова се изисква;
 9. Попълнен формуляр (Приложение № 1) от Инструкция № 3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;
 10. Документ заплатена такса ;
 11. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

Таксата е в размер на 50 на сто от дължимата такса по чл. 29, ал.1, 2 и 3, съгласно чл. 29, ал. 4 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, но не по-малко от 125 лв. и не повече от 750 лв.

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

Пояснения:

Областен управител издава заповед за продължаване действието на издаденото разрешение за строеж.

За издадената заповед за презаверяване на разрешение за строеж или отказа да се издаде такава, се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл.149, ал. 4 от ЗУТ с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ и подлежат на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от обнародването им.

 

За изтегляне:

 • Заявление;
 • Формуляр Приложение № 1 за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14
Skip to content