ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-13. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

 

Правно основание: Чл.175, ал. 1, 2 и 5 от ЗУТ

 

Срок: 7- 30 дни съгласно чл.57 от АПК

 

Необходими документи:

 

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
  3. Три копия от екзекутивна документация, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строително-монтажни работи, заверена от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражнило технически контрол по част „Конструктивна“ и от лицето, извършило строителен надзор;
  4. За строежи, в границите на недвижимите културни ценности и техните охранителни зони екзекутивната документация се съгласува от Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;
  5. Попълнен формуляр (Приложение № 1) от Инструкция № 3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;
  6. Документ за платена такса;
  7. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

Таксата е в размер на 30 на сто от таксата по чл.28, ал.4, съгласно чл.28, ал.9 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

 

Пояснения:

Предаването на екзекутивната документация се удостоверява с подпис и печат на Областен управител, положен върху всички графични и текстови материали.

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа и се съхранява безсрочно в Областна администрация Шумен.

 

За изтегляне:

  • Заявление
  • Формуляр Приложение № 1 за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14
Skip to content