ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-1. Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

 

Правно основание: Чл.124, ал.3 във връзка с ал. 5 и 7 от ЗУТ

 

Срок: 1 месец съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ

 

Необходими документи:

 

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал.5 от ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;
  3. Актуална скица;
  4. Задание, съставено от Възложителя, съгласно изискванията на чл.125 от ЗУТ, съгласувано от засегнатите общини и придружено от необходимата информация за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. При необходимост – опорен план и друга допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия;
  5. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини.
  6. Писмено становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице за устройствени планове, които обхващат горски територии;
  7. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Шумен) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
  8. За защитени територии за опазване на културното наследство, заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство.
  9. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса: Не се дължат държавни такси.

Пояснения:

Изработването на проекта се допуска със Заповед на Областен управител. Заповедта не подлежи на оспорване.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл.125б, ал.2 от ЗУТ.

Отказ за изработване на устройствен план се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

Skip to content