ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-3. Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

 

Правно основание: Чл.133, ал.1 във връзка с чл.124а, ал.3 от ЗУТ

 

Срок: 1 месец или 14 дни съгласно чл.124б, ал.1 или 135, ал.3 от ЗУТ

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл.131 от ЗУТ;
 3. Проект за план-извадка, съгласуван с проектанта на ПУП съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУТ;
 4. Решение на Областния експертен съвет по устройство на територията за приемане на предварителния проект за подробен устройствен план, съгласно чл. 133, ал. 2 от ЗУТ;
 5. Скица с предложение за изменение на действия ПУП, когато планът-извадка се процедира като проект за изменение, съгласно чл.133, ал.4 от ЗУТ;
 6. Задание, съставено от Възложителя, съгласно изискванията на чл.125 от ЗУТ;
 7. Становища на кметовете на засегнатите общини по чл.135, ал.4, т.2 от ЗУТ;
 8. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини;
 9. Документи по чл. 62а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, ако се иска промяна предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани;
 10. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Шумен) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;
 11. За защитени територии за опазване на културното наследство, заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство;
 12. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса: Не се дължат държавни такси.

 

Пояснения:

Изработването на плана-извадка се допуска със заповед на Областен управител. Заповедта не подлежи на оспорване.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл.125б, ал.2 от ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Skip to content