ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-9. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

Правно основание: Чл.150, ал.1 във връзка с чл.124, ал. 4 от ЗУТ

 

Срок: 1 месец съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ или 14 дни съгласно чл.135, ал.3 от ЗУТ

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи, че Заявителят е заинтересувано лице по смисъла на чл. 124а, ал.5 от ЗУТ – собственик на поземлен имот, концесионер, лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон, или друго лице, определено в закон;
 3. Скица на поземлените имоти в обхвата на инвестиционния проект;
 4. Задание, съставено от Възложителя, съгласно изискванията на чл.125 от ЗУТ и съгласувано от засегнатите общини, придружено от необходимата информация за действащите за съответната територия устройствени схеми и планове. При необходимост се включва опорен план и друга допълнителна информация, свързана с устройството на съответната територия;
 5. Предварително съгласие от заинтересуваните ведомства и общини.
 6. Писмено становище на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице за устройствени планове, които обхващат горски територии;
 7. Становище или решение на компетентния орган (Министерство на околната среда и водите или РИОСВ – Шумен) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие.
 8. За защитени територии за опазване на културното наследство, заданието да е съгласувано с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство.
 9. Допълнителни документи, които могат да бъдат изискани при необходимост.
 10. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

В случаите по чл.135 ЗУТ и

 1. Документи, удостоверяващи основанието по чл.134, ал.2 от ЗУТТ;
 2. Скица с предложение за изменението на действащия ПУП;
 3. Становища от кметовете на засегнатите общини по чл.133, ал.3 от ЗУТ.

 

В случаите по чл.133 ЗУТ и

 1. Протокол на областния експертен съвет по устройство на територията, освен в случаите по чл.113, ал.3 ЗУТ.

 

Цена/такса: Не се дължат държавни такси.

Пояснения:

Изработването на проекта се допуска със Заповед на Областен управител, с която одобрява заданието за проектиране. Заповедта не подлежи на самостоятелно оспорване.

Заповедта се публикува на интернет страницата на областта и се изпраща на засегнатите общини за разгласяване по реда на чл.125б, ал.2 от ЗУТ.

Отказ се дава с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на чл.215 ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й.

Skip to content