ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-14. Регистриране на технически паспорт на строеж

 

Правно основание: Чл.176а, ал. 5 от ЗУТ

 

Срок: 7 дни съгласно чл. 16, ал.2 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите

 

Необходими документи:

 

  1. Заявление по образец (свали) ;
  2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
  3. Технически паспорт на строежа в два или повече оригинални екземпляра на хартиен и магнитен носител съгласно чл.176а, ал.4 от ЗУТ;
  4. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса: Не се дължат държавни такси.

Пояснения: След заверката един оригинал на техническия паспорт се съхранява в архива на Областна администрация, съгл. чл.176а, ал.5 ЗУТ. Екземпляр от регистрирания технически паспорт се изпраща на всяка от засегнатите общини.

Skip to content