ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Регионално развитие

ОА2-4. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община

 

Правно основание: Чл.141, ал.6 и чл.143, ал.2 от ЗУТ

 

Срок: 1 месец от постъпване на заявлението

 

Необходими документи:

 

 1. Заявление по образец (свали) ;
 2. Документи, удостоверяващи качеството Възложител по чл.161 от ЗУТ на Заявителя – собственик на имота, лице, на което е учредено право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на закон;
 3. Копие от влязъл в сила подробен устройствен план съгл. чл.12, ал.2 от ЗУТ.
 4. Актуална скица на имота/имотите или заверен актуален регистър на засегнатите имоти.
 5. Три копия от идеен инвестиционен проект (съгл. чл.144, ал.1, т. 3 от ЗУТ), изработен в съответствие с Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, подписани и подпечатани съгласно изискванията на чл.139, ал. 3 и чл.142, ал. 9 и 10 от ЗУТ;
 6. Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите – комплексен доклад, съставен от лицензирана консултантска фирма;
 7. Оценка за съответствието за част „Конструктивна“ от проекта;
 8. Съгласувателни становища от заинтересуваните общини, централни и териториални ведомства, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;
 9. Становище или решение на компетентния орган (МОСВ или РИОСВ – Шумен) за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;
 10. Когато обектът засяга земеделски земи – да е изпълнена процедурата по промяна на предназначението на земеделските земи по реда на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ;
 11. Когато обектът засяга гори и земи от горски фонд – да е изпълнена процедурата за строителство в горски територии по реда на Закона за горите;
 12. Необходимите разрешителни според вида, спецификата и местонахождението на строежа от съответните служби за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна и железопътна мрежа и други, които се изискват с нормативен акт (съгл. чл.144, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗУТ) ;
 13. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на обекта са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на земеделските земи или друг специален закон;
 14. Разрешение по чл.148, ал.12 от ЗУТ от общинските органи за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност, когато такова се изисква;
 15. За недвижими културни ценности и строежи в техните граници и охранителни зони, проектът да е съгласуван с Министерството на културата при условията и реда на Закона за културното наследство;
 16. Попълнен формуляр (Приложение № 1) от Инструкция № 3/17.12.2001 г. за прилагане на раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители;
 17. Документ заплатена такса ;
 18. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението не се подава от възложителя.

 

Цена/такса:

Таксата е в размер 50 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв., съгласно чл. 28, ал.1 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

 

Таксата за извършване на предварителна оценка за съответствие по чл.142, ал. 2 във връзка с ал. 6, т.1 от ЗУТ е в размер на 50 на сто от таксата по чл.28, ал.2 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

 

Дължимата такса се заплаща в касата на Областна администрация Шумен или по банков път на сметка:

IBAN-BG73 UBBS 8002 3106 1050 08

BIC – UBBS BGSF при ОББ – клон Шумен

 

 

За изтегляне:

 • Заявление;
 • Формуляр Приложение № 1 за определяне на дължимата такса по Тарифа № 14
Skip to content