Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2016 година

АКТ ТЕКСТ
21 Заповед № РД-15-21/12.02.2016г. относно извършена служебна проверка на законосъобразността на решенията по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Върбица, проведено на 29.01.2016г.
22 Заповед № РД-15-22/16.02.2016г. за определяне на актуален поименен състав на Звеното за мониторинг и оценка към Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.
23 Заповед № РД -15-23/18.02.2016г. за определяне на координатор – длъжностно лице, което да организира заявяването на потребности от стажанти, съгласно указанията на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерски съвет.
24 Заповед № РД-15-24/18.02.2016г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 9 от Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в Областна администрация Шумен и Работна инструкция № 1 „Действия при съставяне и приемане на проектобюджета“.
25 Заповед № РД-15-25/19.02.2016г. за определяне на комисия , която да организира и проведе обявения конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост “ на Областна администрация Шумен.
26 Заповед № РД-15-26/24.02.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията.
27 Заповед № РД-15-27/29.02.2016г. за определяне предмет и начин на финансиране на обществената поръчка с предмет „Изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 144,84 хектара в землищата на гр. Шумен, с. Дибич, с. Мараш и гр. Велики Преслав, Област Шумен“ и одобряване на публична покана по образец и приложенията към него.
28 Заповед № РД-15-28/02.03.2016г. назначаване на комисия относно обезпечаване на задълженията на областните управители, възложени със Закона за водите и във връзка с нанесените щети от силния снеговалеж за периода 15-20 Януари 2016г.
29 Заповед № РД-15-29/07.03.2016г. за назначаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата.
30 Заповед № РД-15-30/07.03.2016г. за назначаване на постоянния състав на Областна транспортна комисия, която да разглежда предложения за промени в маршрутните разписания от областната транспортна схема.
31 Заповед № РД -15-31/08.03.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията.
32 Заповед № РД-15-32/15.03.2016г. за назначаване състава на комисия, която да получи, разгледа и оцени постъпилите в срок оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 144,84 хектара в землищата на гр. Шумен, с. Дибич, с. Мараш и гр. Велики Преслав, Област Шумен“ и одобряване на публична покана по образец и приложенията към него.
33 Заповед № РД -15-33/16.03.2016г. относно назначаване на комисия по чл. 93, ал. 1 от Кодекса на труда, за допускане на кандидати до обявените конкурси.
34 Заповед № РД-15-34/17.03.2016г. относно извършена служебна проверка на законосъобразността на решенията по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Каспичан, проведено на 29.01.2016г.
35 Заповед № РД -15-35/17.03.2016г. за определяне на пожароопасния сезон за 2016 година.
36 Заповед № РД -15-36/17.03.2016гза определяне на звено за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Шумен – 2016-2020г.
37 Заповед № РД -15-37/18.03.2016г.за назначаване на комисия за извършване на проверка на проводимостта на речното легло на река Крива.
38 Заповед № РД -15-38/17.03.2016г. определяне на членове на комисията за провеждане на конкурс за длъжност „Главен секретар“ в Асоциацията по В и К – Шумен.
39 Заповед № РД-15-39/21.03.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията.
40 Заповед № РД-15-40/22.03.2016г. относно необходимост от спешно осигуряване на превозвач по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия от областната транспортна схема.

Skip to content