Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2016 година

АКТ ТЕКСТ
41 Заповед № РД-15-41/23.03.2016г. за утвърждаване на Правила за взаимодействието между Областен управител на област Шумен и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на област Шумен.
42 Заповед № РД-15-42/24.03.2016г. за одобряване на Вътрешни правила за административното обслужване, комплексното административно обслужване и документооборота в Областна администрация Шумен, и за дейността, свързана с ИИСДА.
43 Заповед № РД-15-43/24.03.2016г. за одобряване на Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на право на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор на Областна администрация Шумен.
44 Заповед № РД-15-44/24.03.2016г. за промяна в състава на ООСППК
45 Заповед № РД-15-45/25.03.2016г. за Комисия за оценка на удовлетвореността на гражданите
46 Заповед № РД-15-46/28.03.2016г. за предоставяне на достъп по ЗДОИ
47 Заповед № РД-15-47/28.03.2016г. за одобряване на предмета и условията на публична покана
48 Заповед № РД-15-48/04.04.2016г. за промяна в състава на Постоянната консултативна комисия по туризъм
49 Заповед № РД-15-49/04.04.2016г. за промяна в състава на Областната епизоотична комисия
50 Заповед № РД-15-50/06.04.2016г. за назначаване на комисия за приемане-предаване имот на община В. Преслав
51 Заповед № РД-15-51/07.04.2016г. за изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
52 Заповед № РД-15-52/07.04.2016г. за назначаване на комисия за проверка на потенциално опасни водни обекти
53 Заповед № РД-15-53/08.04.2016г. за състав на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти
54 Заповед № РД-15-54/12.04.2016г. за промяна на състава на ЗМО
55 Заповед № РД-15-55/13.04.2016г. за определяне на нов състав на ОСУТ
56 Заповед № РД-15-56/18.04.2016г. за извършване на проверка на РКИ от вътрешна комисия
57 Заповед № РД-15-57/18.04.2016г. за определяне на заместник-завеждащ РКИ
58 Заповед № РД-15-58/22.04.2016г. за заместване на Областен управител
59 Заповед № РД-15-59/25.04.2016г. за заместване на Областен управител
60 Заповед № РД-15-60/03.05.2016г. за назначаване на комисия за конкурса Опознай своя роден край
61 Заповед № РД-15-61/09.05.2016г. по Закона за равнопоставеност на жените и мъжете
62 Заповед № РД-15-62/09.05.2016г. за членове на Комисия по чл. 93КТ
63 Заповед № РД-15-63/11.05.2016г. за изменение на ВП за административно обслужване
64 Заповед № РД-15-64/12.05.2016г. за назначаване на постоянна експертна комисия (ЗНАФ)
65 Заповед № РД-15-65/17.05.2016г. за утвърждаване на функционалните характеристики на дирекциите
66 Заповед № РД-15-66/18.05.2016 служебна проверка за законосъобразност на решенията по Протокол № 11 от проведено на 28.04.2016 г. заседание на Общински съвет (ОбС) – Каспичан

Skip to content