Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2016 година

АКТ ТЕКСТ
67 Заповед № РД-15-67/25.05.2016г. за прекратяване на образувано административно производство
68 Заповед № РД-15-68/25.05.2016г. за заместване
69 Заповед № РД-15-69/31.05.2016г. за списък на категориите информация, създаванa, обработвана и съхранявана в Областна администрация Шумен, подлежаща на класификация
70 Заповед № РД-15-70/01.06.2016г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност
71 Заповед № РД-15-71/02.06.2016г. за заместване
72 Заповед № РД-15-72/06.06.2016г. за връщане на решение след служебна проверка относно законосъобразността на решенията по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Върбица
73 Заповед № РД-15-73/06.06.2016г. за отнемане управлението на имот частна държавна собственост от КТИ към МЗХ поради отпаднала необходимост
74 Заповед № РД-15-74/20.06.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да осигурят достъп до сградата на ОА Шумен
75 Заповед № РД-15-75/20.06.2016г. за забрана на къпането в язовир Тича
76 Заповед № РД-15-76/20.06.2016г. за обявяване на конкурс за длъжността главен експерт в АКРРДС
77 Заповед № РД-15-77/20.06.2016г. за заместване
78 Заповед № РД-15-78/22.06.2016г. за сумирано работно време на оперативните дежурни
79 Заповед № РД-15-79/24.06.2016г. за безвъзмездно предоставяне на МЗХ
80 Заповед № РД-15-80/27.06.2016г. за изменение на заповед № РД-15-70/01.06.2016г.
81 Заповед № РД-15-81/29.06.2016г. за назначаване на комисия за интервюта по програма СТАРТ НА КАРИЕРАТА

Skip to content