Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през второто шестмесечие на 2016 година

АКТ ТЕКСТ
164 Заповед № РД-15-164/22.12.2016 за проверка на транспортирането на цистерните от кариера Хитрино
163 Заповед № РД-15-163 от 22.12.2016 г. за изпълнение на решения на Областния щаб за бедствия
162 Заповед № РД-15-162/22.12.2016 за обявяване на конкурс за старши експерт в дирекция АКРРДС
161 Заповед № РД-15-161/22.12.2016 за обявяване на конкурс за главен експерт в дирекция АКРРДС
160 Заповед № РД-15-160/21.12.2016 за създаване на експертна група за наблюдение и контрол на изпълнението на Здравната стратегия за развитие на област Шумен
159 Заповед № РД-15-159/21.12.2016 за създаване на експертна група, която да изработи план за действие по изпълнение на Здравната стратегия за развитие на област Шумен
158 Заповед № РД-15-158/19.12.2016 за определяне на представители на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация
157 Заповед № РД-15-157/16.12.2016 за удължаване на бедствено положение на територията на с. Хитрино, област Шумен
156 Заповед № РД-15-156/15.12.2016 за сумирано изчисляване на работното време за оперативните дежурни при Областна администрация Шумен
155 Заповед № РД-15-155/14.12.2016 за сформиране на Областен съвет по здравеопазване
154 Заповед № РД-15-154/10.12.2016 за обявяване на бедствено положение на територията на с. Хитрино, област Шумен
153 Заповед № РД-15-153/07.12.2016 за инвентаризация
152 Заповед № РД-15-152/07.12.2016 за заместване
151 Заповед № РД-15-151/30.11.2016 за осигуряване на работно облекло на хигиенист
150 Заповед № РД-15-150/23.11.2016 за назначаване на Дисциплинарен съвет към Областна администрация Шумен
149 Заповед № РД-15-149/15.11.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса за младши експерт в АКРРДС
148 Заповед № РД-15-148/15.11.2016 за отмяна на Заповед № РД-15-135 от 31.10.2016 и назначаване на ПКК по туризъм
147 Заповед № РД-15-147/14.11.2016 за прекратяване на процедурата по провеждане на търг за продажба на имот – частна държавна собственост
146 Заповед № РД-15-146/11.11.2016 за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на община Шумен върху имот – частна държавна собственост
145 Заповед № РД-15-145/11.11.2016 за утвърждаване на график на дежурствата
144 Заповед № РД-15-144/11.11.2016 за забрана продажбата на спиртни напитки по време на изборния процес
143 Заповед № РД-15-143/09.11.2016 за определяне на помещенията за съхранение на книжа и бюлетини
142 Заповед № РД-15-142/09.11.2016 за упълномощени лица за получаване на книжата от ДЕМАКС
141 Заповед № РД-15-141/08.11.2016 за упълномощени лица за получаване и предаване на бюлетините
140 Заповед № РД-15-140/04.11.2016 за упълномощени лица за получаване на бюлетините за втори тур на изборите за ПВР
139 Заповед № РД-15-139/04.11.2016 за заместване
138 Заповед № РД-15-138/02.11.2016 за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на община Шумен върху движими вещи
137 Заповед № РД-15-137/02.11.2016 за график на дежурствата
136 Заповед № РД-15-136/01.11.2016 за обявяване на конкурс за длъжността Младши експерт в АКРРДС
135 Заповед № РД-15-135/31.10.2016 за състав на постоянна консултативно комисия по туризъм
134 Заповед № РД-15-134/31.10.2016 за забрана продажбата на спиртни напитки по време на изборния процес
133 Заповед № РД-15-133/28.10.2016 за назначаване на комисия за проверка на базите за зимно поддържане
132 Заповед № РД-15-132/28.10.2016 за утвърждаване на нови образци на заявления за административни услуги
131 Заповед № РД-15-131/25.10.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в АПОФУС
130 Заповед № РД-15-130/21.10.2016 за определяне на упълномощени лица за получаване на бюлетините
129 Заповед № РД-15-129/20.10.2016 за утвърждаване на Областна транспортна схема
128 Заповед № РД-15-128/20.10.2016 за прехвърляне право на собственост на община Велики Преслав върху движима вещ частна държавна собственост
127 Заповед № РД-15-127/13.10.2016 за заместване
126 Заповед № РД-15-126/13.10.2016 за конкурс за юрисконсулт в дирекция АПОФУС
125 Заповед № РД-15-125/10.10.2016 за използване на материали, консумативи и ресурси на ОА за нуждите на ОТП на изборите
124 Заповед № РД-15-124/10.10.2016 за назначаване на комисия за извършване на проверки по Закона за водите
123 Заповед № РД-15-123/10.10.2016 за провеждане на повторен търг за продажба на имот
122 Заповед № РД-15-122/10.10.2016 за определяне на помещения за съхранение на изборни книжа и материали
121 Заповед № РД-15-121/06.10.2016 за връщане на Решение 125 по Протокол 18 на ОбС Никола Козлево
120 Заповед № РД-15-120/06.10.2016 за връщане на Решение 204 по протокол 15 на ОбС Велики Преслав
119 Заповед № РД-15-119/04.10.2016 за заместване
118 Заповед № РД-15-118/04.10.2016 за назначаване на комисия по чл. 94 от КТ
117 Заповед № РД-15-117/30.09.2016 за работна група за изработване на проект на областна стратегия по здравеопазване
116 Заповед № РД-15-116/30.09.2016 за работна група за предложения и мерки за повишаване на нивото на образованието
115 Заповед № РД-15-115/21.09.2016 за назначаване на комисия за допускане на кандидати до конкурс за главен секретар на АВиК
114 Заповед № РД-15-114/21.09.2016 за определяне на график на дежурствата
113 Заповед № РД-15-113/20.09.2016 за назначаване на комисия за проверка на потенциално опасни водни обекти

Skip to content