Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2016 година

АКТ ТЕКСТ
1 Заповед № РД-15-1/07.01.2016г. за определяне на участника спечелил търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост.
2 Заповед № РД-15-2 /08.01.2016г. относно служебна проверка на законосъобразността на решенията на Общински съвет – Каспичан.
3 Заповед № РД -15-3/08.01.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30 ал. 2 от Закона за администрацията.
4 Заповед № РД-15-4/12.01.2016г. за назначаване на комисия за извършване на проверки на техническото състояние на въжените мостове на територията на област Шумен.
5 Заповед № РД-15-5/15.01.2016г. за изменение на Заповед № РД-15-149/21.12.2015г. на Областен управител на област Шумен.
6 Заповед № РД-15-6/15.01.2016г. във връзка с прецизиране на дейностите по административно обслужване на физически и юридически лица и по внедреното Комплексно административно обслужване.
7 Заповед № РД-15-7/15.01.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията.
8 Заповед № РД-15-8/18.01.2016г. за отмяна на Заповед № РД-15-07/15.01.2016г.
9 Заповед № РД-15-9/19.01.2016г. за промяна в състава на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие-Шумен.
10 Заповед № РД-15-10/20.01.2016г. за определяне на служител, който да осъществява предварителния контрол за законосъобразност по смисъла на ЗФУКПС и контрола по разходването на публични средства в Областна администрация Шумен.
11 Заповед № РД -15-11/20.01.2016г. за определяне на актуалния поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.
12 Заповед № РД-15-12/22.01.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията.
13 Заповед № РД-15-13/25.01.2016г. за удължаване на срока на договорите, сключени за възлагане изпълнението на маршрутни разписания по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
14 Заповед № РД-15-14/28.01.2016г. на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за служебното положение на държавните служители.
15 Заповед № РД -15-15/28.01.2016г. за сформиране на междуведомствена работна група за изготвяне на писмено предложение за възлагане проектирането на помощни планове и планове на новообразувани имоти.
16 Заповед № РД-15-16/28.01.2016г. за определяне на актуалния състав на Областен съвет за развитие на Шумен.
17 Заповед № РД-15-17/02.02.2016г. за обявяване на конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация.
18 Заповед № РД-15-18/08.02.2016г. за изменение и допълнение на Заповед РД-15-138/03.12.2015г.
19 Заповед № РД -15-19/08.02.2016г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл. 134 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
20 Заповед № РД-15-20/08.02.2016г. за изменение на Заповед № РД-15-6 от 15 януари 2016г.

Skip to content