ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2016 година

АКТ ТЕКСТ
164 Заповед № РД-15-164/22.12.2016 за проверка на транспортирането на цистерните от кариера Хитрино
163 Заповед № РД-15-163 от 22.12.2016 г. за изпълнение на решения на Областния щаб за бедствия
162 Заповед № РД-15-162/22.12.2016 за обявяване на конкурс за старши експерт в дирекция АКРРДС
161 Заповед № РД-15-161/22.12.2016 за обявяване на конкурс за главен експерт в дирекция АКРРДС
160 Заповед № РД-15-160/21.12.2016 за създаване на експертна група за наблюдение и контрол на изпълнението на Здравната стратегия за развитие на област Шумен
159 Заповед № РД-15-159/21.12.2016 за създаване на експертна група, която да изработи план за действие по изпълнение на Здравната стратегия за развитие на област Шумен
158 Заповед № РД-15-158/19.12.2016 за определяне на представители на работодателите за училищата, които извършват обучение за придобиване на професионална квалификация
157 Заповед № РД-15-157/16.12.2016 за удължаване на бедствено положение на територията на с. Хитрино, област Шумен
156 Заповед № РД-15-156/15.12.2016 за сумирано изчисляване на работното време за оперативните дежурни при Областна администрация Шумен
155 Заповед № РД-15-155/14.12.2016 за сформиране на Областен съвет по здравеопазване
154 Заповед № РД-15-154/10.12.2016 за обявяване на бедствено положение на територията на с. Хитрино, област Шумен
153 Заповед № РД-15-153/07.12.2016 за инвентаризация
152 Заповед № РД-15-152/07.12.2016 за заместване
151 Заповед № РД-15-151/30.11.2016 за осигуряване на работно облекло на хигиенист
150 Заповед № РД-15-150/23.11.2016 за назначаване на Дисциплинарен съвет към Областна администрация Шумен
149 Заповед № РД-15-149/15.11.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса за младши експерт в АКРРДС
148 Заповед № РД-15-148/15.11.2016 за отмяна на Заповед № РД-15-135 от 31.10.2016 и назначаване на ПКК по туризъм
147 Заповед № РД-15-147/14.11.2016 за прекратяване на процедурата по провеждане на търг за продажба на имот – частна държавна собственост
146 Заповед № РД-15-146/11.11.2016 за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на община Шумен върху имот – частна държавна собственост
145 Заповед № РД-15-145/11.11.2016 за утвърждаване на график на дежурствата
144 Заповед № РД-15-144/11.11.2016 за забрана продажбата на спиртни напитки по време на изборния процес
143 Заповед № РД-15-143/09.11.2016 за определяне на помещенията за съхранение на книжа и бюлетини
142 Заповед № РД-15-142/09.11.2016 за упълномощени лица за получаване на книжата от ДЕМАКС
141 Заповед № РД-15-141/08.11.2016 за упълномощени лица за получаване и предаване на бюлетините
140 Заповед № РД-15-140/04.11.2016 за упълномощени лица за получаване на бюлетините за втори тур на изборите за ПВР
139 Заповед № РД-15-139/04.11.2016 за заместване
138 Заповед № РД-15-138/02.11.2016 за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на община Шумен върху движими вещи
137 Заповед № РД-15-137/02.11.2016 за график на дежурствата
136 Заповед № РД-15-136/01.11.2016 за обявяване на конкурс за длъжността Младши експерт в АКРРДС
135 Заповед № РД-15-135/31.10.2016 за състав на постоянна консултативно комисия по туризъм
134 Заповед № РД-15-134/31.10.2016 за забрана продажбата на спиртни напитки по време на изборния процес
133 Заповед № РД-15-133/28.10.2016 за назначаване на комисия за проверка на базите за зимно поддържане
132 Заповед № РД-15-132/28.10.2016 за утвърждаване на нови образци на заявления за административни услуги
131 Заповед № РД-15-131/25.10.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса за длъжността Юрисконсулт в АПОФУС
130 Заповед № РД-15-130/21.10.2016 за определяне на упълномощени лица за получаване на бюлетините
129 Заповед № РД-15-129/20.10.2016 за утвърждаване на Областна транспортна схема
128 Заповед № РД-15-128/20.10.2016 за прехвърляне право на собственост на община Велики Преслав върху движима вещ частна държавна собственост
127 Заповед № РД-15-127/13.10.2016 за заместване
126 Заповед № РД-15-126/13.10.2016 за конкурс за юрисконсулт в дирекция АПОФУС
125 Заповед № РД-15-125/10.10.2016 за използване на материали, консумативи и ресурси на ОА за нуждите на ОТП на изборите
124 Заповед № РД-15-124/10.10.2016 за назначаване на комисия за извършване на проверки по Закона за водите
123 Заповед № РД-15-123/10.10.2016 за провеждане на повторен търг за продажба на имот
122 Заповед № РД-15-122/10.10.2016 за определяне на помещения за съхранение на изборни книжа и материали
121 Заповед № РД-15-121/06.10.2016 за връщане на Решение 125 по Протокол 18 на ОбС Никола Козлево
120 Заповед № РД-15-120/06.10.2016 за връщане на Решение 204 по протокол 15 на ОбС Велики Преслав
119 Заповед № РД-15-119/04.10.2016 за заместване
118 Заповед № РД-15-118/04.10.2016 за назначаване на комисия по чл. 94 от КТ
117 Заповед № РД-15-117/30.09.2016 за работна група за изработване на проект на областна стратегия по здравеопазване
116 Заповед № РД-15-116/30.09.2016 за работна група за предложения и мерки за повишаване на нивото на образованието
115 Заповед № РД-15-115/21.09.2016 за назначаване на комисия за допускане на кандидати до конкурс за главен секретар на АВиК
114 Заповед № РД-15-114/21.09.2016 за определяне на график на дежурствата
113 Заповед № РД-15-113/20.09.2016 за назначаване на комисия за проверка на потенциално опасни водни обекти
112 Заповед № РД-15-112/20.09.2016 за определяне на работна група към Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие
111 Заповед № РД-15-111/20.09.2016 за определяне на длъжностни лица за предаване на изборни книжа и материали
110 Заповед № РД-15-110/19.09.2016 за промяна в състава на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
109 Заповед № РД-15-109/10.09.2016 за заместване
108 Заповед № РД-15-108/29.08.2016 за изменение на Заповед № РД-15-49/04.04.2016
107 Заповед № РД-15-107/25.08.2016 за определяне на длъжностни лица, които осъществяват дейностите по държавните помощи
106 Заповед № РД-15-106/25.08.2016 за обявяване на търг за продажба на имот частна държавна собственост
105 Заповед № РД-15-105/25.08.2016 за предаване на имот на община Шумен
104 Заповед № РД-15-104/24.08.2016 за извършване на преглед на готовността за използване на техника-запас с мобилизационно назначение
103 Заповед № РД-15-103/24.08.2016 за упълномощаване за управляване на МПС
102 Заповед № РД-15-102/17.08.2016 за заместване
101 Заповед № РД-15-101/16.08.2016 за създаване на Областен съвет за намаляване риска при бедствия
100 Заповед № РД-15-100/16.08.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса (тест и интервю) за главен секретар на АВиК
99 Заповед № РД-15-99/15.08.2016 за определяне на упълномощен служител за работа с информационната система по РМС 593 към Министерство на финансите
98 Заповед № РД-15-98/12.08.2016 за връщане за ново разглеждане на Решение 93 на Общински съвет Никола Козлево
97 Заповед № РД-15-97/11.08.2016 за връщане на решения № 227. 229. 231. 233. 235 и 237 по Протокол 16 на Общински съвет Каспичан от 28.07.2016
96 Заповед № РД-15-96/11.08.2016 за връщане на решения № 226. 228. 230. 232. 234 и 236 по Протокол 16 на Общински съвет Каспичан от 28.07.2016
95 Заповед № РД-15-95/11.08.2016 за връщане за ново разглеждане на решение на Общински съвет Нови пазар
94 Заповед № РД-15-94/09.08.2016 за връщане на Решение № 259 по Протокол 11 на Общински съвет Шумен
93 Заповед № РД-15-93/08.08.2016 за назначаване на технически екип за огранизационно-техническа подготовка на изборите за президент и вицепрезидент
92 Заповед № РД-15-92/29.07.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурса за АВиК
91 Заповед № РД-15-91/29.07.2016 за определяне на цели и приоритери за периода 2017-2019 година
90 Заповед № РД-15-90/27.07.2016 за определяне на администратор на профила на ОА в Портала за отворени данни
89 Заповед № РД-15-89/25.07.2016 за изменение на Заповед № РД-15-70/01.06.2016
88 Заповед № РД-15-88/20.07.2016 за утвърждаване на образец на заявление за нова административна услуга
87 Заповед № РД-15-87/19.07.2016 за упълномощаване за управляване на служебни МПС
86 Заповед № РД-15-86/14.07.2016 за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на помощните планове и ПНИ по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
85 Заповед № РД-15-85/12.07.2016 за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на помощните планове и ПНИ по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
84 Заповед № РД-15-84/08.07.2016 за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за главен експерт в дирекция АКРРДС
83 Заповед № РД-15-83/08.07.2016 за заместване
82 Заповед № РД-15-82/05.07.2016 за заместване
81 Заповед № РД-15-81/29.06.2016г. за назначаване на комисия за интервюта по програма СТАРТ НА КАРИЕРАТА
80 Заповед № РД-15-80/27.06.2016г. за изменение на заповед № РД-15-70/01.06.2016г.
79 Заповед № РД-15-79/24.06.2016г. за безвъзмездно предоставяне на МЗХ
78 Заповед № РД-15-78/22.06.2016г. за сумирано работно време на оперативните дежурни
77 Заповед № РД-15-77/20.06.2016г. за заместване
76 Заповед № РД-15-76/20.06.2016г. за обявяване на конкурс за длъжността главен експерт в АКРРДС
75 Заповед № РД-15-75/20.06.2016г. за забрана на къпането в язовир Тича
74 Заповед № РД-15-74/20.06.2016г. за определяне на длъжностни лица, които да осигурят достъп до сградата на ОА Шумен
73 Заповед № РД-15-73/06.06.2016г. за отнемане управлението на имот частна държавна собственост от КТИ към МЗХ поради отпаднала необходимост
72 Заповед № РД-15-72/06.06.2016г. за връщане на решение след служебна проверка относно законосъобразността на решенията по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет Върбица
71 Заповед № РД-15-71/02.06.2016г. за заместване
70 Заповед № РД-15-70/01.06.2016г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност
69 Заповед № РД-15-69/31.05.2016г. за списък на категориите информация, създаванa, обработвана и съхранявана в Областна администрация Шумен, подлежаща на класификация
68 Заповед № РД-15-68/25.05.2016г. за заместване
67 Заповед № РД-15-67/25.05.2016г. за прекратяване на образувано административно производство
66 Заповед № РД-15-66/18.05.2016 служебна проверка за законосъобразност на решенията по Протокол № 11 от проведено на 28.04.2016 г. заседание на Общински съвет (ОбС) – Каспичан
65 Заповед № РД-15-65/17.05.2016г. за утвърждаване на функционалните характеристики на дирекциите
64 Заповед № РД-15-64/12.05.2016г. за назначаване на постоянна експертна комисия (ЗНАФ)
63 Заповед № РД-15-63/11.05.2016г. за изменение на ВП за административно обслужване
62 Заповед № РД-15-62/09.05.2016г. за членове на Комисия по чл. 93КТ
61 Заповед № РД-15-61/09.05.2016г. по Закона за равнопоставеност на жените и мъжете
60 Заповед № РД-15-60/03.05.2016г. за назначаване на комисия за конкурса Опознай своя роден край
59 Заповед № РД-15-59/25.04.2016г. за заместване на Областен управител
58 Заповед № РД-15-58/22.04.2016г. за заместване на Областен управител
57 Заповед № РД-15-57/18.04.2016г. за определяне на заместник-завеждащ РКИ
56 Заповед № РД-15-56/18.04.2016г. за извършване на проверка на РКИ от вътрешна комисия
55 Заповед № РД-15-55/13.04.2016г. за определяне на нов състав на ОСУТ
54 Заповед № РД-15-54/12.04.2016г. за промяна на състава на ЗМО
53 Заповед № РД-15-53/08.04.2016г. за състав на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти
52 Заповед № РД-15-52/07.04.2016г. за назначаване на комисия за проверка на потенциално опасни водни обекти
51 Заповед № РД-15-51/07.04.2016г. за изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
50 Заповед № РД-15-50/06.04.2016г. за назначаване на комисия за приемане-предаване имот на община В. Преслав
49 Заповед № РД-15-49/04.04.2016г. за промяна в състава на Областната епизоотична комисия
48 Заповед № РД-15-48/04.04.2016г. за промяна в състава на Постоянната консултативна комисия по туризъм
47 Заповед № РД-15-47/28.03.2016г. за одобряване на предмета и условията на публична покана
46 Заповед № РД-15-46/28.03.2016г. за предоставяне на достъп по ЗДОИ
45 Заповед № РД-15-45/25.03.2016г. за Комисия за оценка на удовлетвореността на гражданите
44 Заповед № РД-15-44/24.03.2016г. за промяна в състава на ООСППК
43 Заповед № РД-15-43/24.03.2016г. за одобряване на Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на право на достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор на Областна администрация Шумен
42 Заповед № РД-15-42/24.03.2016г. за одобряване на Вътрешни правила за административното обслужване, комплексното административно обслужване и документооборота в Областна администрация Шумен, и за дейността, свързана с ИИСДА
41 Заповед № РД-15-41/23.03.2016г. за утвърждаване на Правила за взаимодействието между Областен управител на област Шумен и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на област Шумен
40 Заповед № РД-15-40/22.03.2016г. относно необходимост от спешно осигуряване на превозвач по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия от областната транспортна схема
39 Заповед № РД-15-39/21.03.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията
38 Заповед № РД -15-38/17.03.2016г. определяне на членове на комисията за провеждане на конкурс за длъжност „Главен секретар“ в Асоциацията по В и К – Шумен
37 Заповед № РД -15-37/18.03.2016г.за назначаване на комисия за извършване на проверка на проводимостта на речното легло на река Крива
36 Заповед № РД -15-36/17.03.2016гза определяне на звено за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Шумен – 2016-2020г
35 Заповед № РД -15-35/17.03.2016г. за определяне на пожароопасния сезон за 2016 година
34 Заповед № РД-15-34/17.03.2016г. относно извършена служебна проверка на законосъобразността на решенията по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Каспичан, проведено на 29.01.2016г
33 Заповед № РД -15-33/16.03.2016г. относно назначаване на комисия по чл. 93, ал. 1 от Кодекса на труда, за допускане на кандидати до обявените конкурси
32 Заповед № РД-15-32/15.03.2016г. за назначаване състава на комисия, която да получи, разгледа и оцени постъпилите в срок оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 144,84 хектара в землищата на гр. Шумен, с. Дибич, с. Мараш и гр. Велики Преслав, Област Шумен“ и одобряване на публична покана по образец и приложенията към него
31 Заповед № РД -15-31/08.03.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията
30 Заповед № РД-15-30/07.03.2016г. за назначаване на постоянния състав на Областна транспортна комисия, която да разглежда предложения за промени в маршрутните разписания от областната транспортна схема
29 Заповед № РД-15-29/07.03.2016г. за назначаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
28 Заповед № РД-15-28/02.03.2016г. назначаване на комисия относно обезпечаване на задълженията на областните управители, възложени със Закона за водите и във връзка с нанесените щети от силния снеговалеж за периода 15-20 Януари 2016г
27 Заповед № РД-15-27/29.02.2016г. за определяне предмет и начин на финансиране на обществената поръчка с предмет „Изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 144,84 хектара в землищата на гр. Шумен, с. Дибич, с. Мараш и гр. Велики Преслав, Област Шумен“ и одобряване на публична покана по образец и приложенията към него
26 Заповед № РД-15-26/24.02.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията
25 Заповед № РД-15-25/19.02.2016г. за определяне на комисия , която да организира и проведе обявения конкурс за длъжността „Главен експерт“ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост “ на Областна администрация Шумен
24 Заповед № РД-15-24/18.02.2016г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 9 от Вътрешни правила за организация на бюджетния процес в Областна администрация Шумен и Работна инструкция № 1 „Действия при съставяне и приемане на проектобюджета“
23 Заповед № РД -15-23/18.02.2016г. за определяне на координатор – длъжностно лице, което да организира заявяването на потребности от стажанти, съгласно указанията на Дирекция „Модернизация на администрацията“ в Администрацията на Министерски съвет
22 Заповед № РД-15-22/16.02.2016г. за определяне на актуален поименен състав на Звеното за мониторинг и оценка към Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
21 Заповед № РД-15-21/12.02.2016г. относно извършена служебна проверка на законосъобразността на решенията по Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Върбица, проведено на 29.01.2016г
20 Заповед № РД-15-20/08.02.2016г. за изменение на Заповед № РД-15-6 от 15 януари 2016г.
19 Заповед № РД -15-19/08.02.2016г. на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и в изпълнение на чл. 134 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
18 Заповед № РД-15-18/08.02.2016г. за изменение и допълнение на Заповед РД-15-138/03.12.2015г.
17 Заповед № РД-15-17/02.02.2016г. за обявяване на конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ на Областна администрация
16 Заповед № РД-15-16/28.01.2016г. за определяне на актуалния състав на Областен съвет за развитие на Шумен
15 Заповед № РД -15-15/28.01.2016г. за сформиране на междуведомствена работна група за изготвяне на писмено предложение за възлагане проектирането на помощни планове и планове на новообразувани имоти
14 Заповед № РД-15-14/28.01.2016г. на основание чл. 40, ал. 1 от Закона за държавния служител и във връзка с чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за служебното положение на държавните служители
13 Заповед № РД-15-13/25.01.2016г. за удължаване на срока на договорите, сключени за възлагане изпълнението на маршрутни разписания по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми
12 Заповед № РД-15-12/22.01.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията
11 Заповед № РД -15-11/20.01.2016г. за определяне на актуалния поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
10 Заповед № РД-15-10/20.01.2016г. за определяне на служител, който да осъществява предварителния контрол за законосъобразност по смисъла на ЗФУКПС и контрола по разходването на публични средства в Областна администрация Шумен
9 Заповед № РД-15-9/19.01.2016г. за промяна в състава на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие-Шумен
8 Заповед № РД-15-8/18.01.2016г. за отмяна на Заповед № РД-15-07/15.01.2016г.
7 Заповед № РД-15-7/15.01.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от Закона за администрацията
6 Заповед № РД-15-6/15.01.2016г. във връзка с прецизиране на дейностите по административно обслужване на физически и юридически лица и по внедреното Комплексно административно обслужване
5 Заповед № РД-15-5/15.01.2016г. за изменение на Заповед № РД-15-149/21.12.2015г. на Областен управител на област Шумен.
4 Заповед № РД-15-4/12.01.2016г. за назначаване на комисия за извършване на проверки на техническото състояние на въжените мостове на територията на област Шумен
3 Заповед № РД -15-3/08.01.2016г. на основание чл. 32 ал. 1 и чл. 30 ал. 2 от Закона за администрацията
2 Заповед № РД-15-2 /08.01.2016г. относно служебна проверка на законосъобразността на решенията на Общински съвет – Каспичан
1 Заповед № РД-15-1/07.01.2016г. за определяне на участника спечелил търг за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост
Skip to content