Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2017 година

АКТ ТЕКСТ
87 Заповед № РД-15-87 от 30.06.2017 г. за сформиране на областен съвет по здравеопазване
86 Заповед № РД-15-86 от 29.06.2017 г. за назначаване на Постоянна консултативна комисия по туризъм
85 Заповед № РД-15-85 от 29.06.2017 г. за назначаване на Областната епизоотична комисия
84 Заповед № РД-15-84 от 28.06.2017 г. за изпълнение на РМС № 343 от 23 юни 2017 г.
83 Заповед № РД-15-83 от 28.06.2017 г. за определяне на секретар на Областния съвет за намаляване риска от бедствия
82 Заповед № РД-15-82 от 26.06.2017 г. за определяне на длъжностните лица, които да разгледат и оценят постъпили оферти за изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ
81 Заповед № РД-15-81 23.06.2017 г. за определяне на постоянен състав на Областната транспортна комисия
80 Заповед № РД-15-80 от 23.06.2017 г. за създаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
79 Заповед № РД-15-79 от 22.06.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в с. Климент, община Каолиново.
78 Заповед № РД-15-78 от 20.06.2017 г. за сумирано изчисляване на работното време и изготвяне на графици за работа и почивка на оперативни дежурни
77 Заповед № РД-15-77 от 20.06.2017 г. за упълномощаване на длъжностно лице за управляване на служебни автомобили
76 Заповед № РД-15-76 от 19.06.2017 г. за заместване
75 Заповед № РД-15-75 от 14.06.2017 г. за назначаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
74 Заповед № РД-15-74 от 14.06.2017 г. за определяне на комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
73 Заповед № РД-15-73 от 13.06.2017 г. за одобряване на обявата за събиране на оферти по образец на АОП
72 Заповед № РД-15-72 от 12.06.2017 г. за определяне на правомощията и ресорите на заместник областните управители на област Шумен
71 Заповед № РД-15-71 от 05.06.2017 г. за определяне на състава на Областния съвет за развитие
70 Заповед № РД-15-70 от 02.06.2017 г. за упълномощаване на длъжностно лице за управляване на служебни автомобили
69 Заповед № РД-15-69 от 01.06.2017 г. за назначаване на комисия за обследване на обекти по смисъла на Закона за водите и Закона за защита при бедствия
68 Заповед № РД-15-68 от 29.05.2017 г. за заместване
67 Заповед № РД-15-67 от 25.05.2017 г. за определяне на комисия за завеждане на ВиК активите по баланса на Областна администрация Шумен
66 Заповед № РД-15-66 от 22.05.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-64 от 19.05.2017 г.
65 Заповед № РД-15-65 от 19.05.2017 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация
64 Заповед № РД-15-64 от 19.05.2017 г. за определяне на длъжностните лица, които да разгледат и оценят постъпили оферти за изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ
63 Заповед № РД-15-63 от 17.05.2017 г. за отнемане правото на управление, поради отпаднала необходимост на имот-частна държавна собственост от МЗХГ
62 Заповед № РД-15-62 от 15.05.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-58 от 24.04.2017 г.
61 Заповед № РД-15-61 от 15.05.2017 г. за за откриване на процедура за търг за продажба на имот-частна държавна собственост
60 Заповед № РД-15-60 от 09.05.2017 г. за одобряване на обява за събиране на оферти за възлагане изработване на планове на новообразуваните имоти по реда на ЗСПЗЗ
59 Заповед № РД-15-59 от 24.04.2017 г. за извършване на медицински прегледи
58 Заповед № РД-15-58 от 24.04.2017 г. за определяне на състав на работна група за изработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
57 Заповед № РД-15-57 от 20.04.2017 г. за отмяна на Заповед № РД-15-55 от 13.04.2016 г. и за определяне на актуален състав на Областния съвет по условия на труд Шумен
56 Заповед № РД-15-56 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-248 от 30.12.2009 г.
55 Заповед № РД-15-55 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-247 от 30.12.2009 г.
54 Заповед № РД-15-54 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-246 от 30.12.2009 г.
53 Заповед № РД-15-53 от 18.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-44 от 23.03.2017 г
52 Заповед № РД-15-52 от 18.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в горите
51 Заповед № РД-15-51 от 13.04.2017 г. за определяне на длъжностните лица, които да приемат за съхранение създадената от РИК Шумен документация при произвеждане на изборите за народни представители
50 Заповед № РД-15-50 от 12.04.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в с. Сушина, община Върбица
49 Заповед № РД-15-49 от 12.04.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в землището на с. Ивански, община Шумен
48 Заповед № РД-15-48 от 12.04.2017 г. за определяне на служители, които да се включат в работата на комисията по Закона за гражданската регистрация в община Шумен
47 Заповед № РД-15-47 от 07.04.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-7 от 10.01.2017 г.
46 Заповед № РД-15-46 от 07.04.2017 г. за учредяване право на преминаване и право на прекарване за изграждане на надземен електропровод „ниско напрежение“

 

Skip to content