Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през второто шестмесечие на 2017 година

АКТ ТЕКСТ
152 Заповед № РД-15-152 от 28.12.2017 г. за назначаване на комисия за извършване на фактическо бракуване на активи
151 Заповед № РД-15-151 от 22.12.2017 г. за заместване
150 Заповед № РД-15-150 от 20.12.2017 г. за назначаване на работна група за изготвяне на План за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременния план на ОА Шумен
149 Заповед № РД-15-149 от 13.12.2017 г. за заместване
148 Заповед № РД-15-148 от 08.12.2017 г. за актуализиране на състава на звеното за мониторинг към Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
147 Заповед № РД-15-147 от 08.12.2017 г. за актуализиране на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
146 Заповед № РД-15-146 от 08.12.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-105 от 23.08.2017 г.
145 Заповед № РД-15-145 от 07.12.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на обявения конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията“
144 Заповед № РД-15-144 от 07.12.2017 г. за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време за оперативните дежурни в администрацията
143 Заповед № РД-15-143 от 04.12.2017 г. за упълномощаване на служител от администрацията да управлява служебен автомобил
142 Заповед № РД-15-142 от 28.11.2017 г. за назначаване на комисия за извършване на инвентаризация
141 Заповед № РД-15-141 от 21.11.2017 г. за заместване
140 Заповед № РД-15-140 от 21.11.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията“
139 Заповед № РД-15-139 от 21.11.2017 г. за назначаване на комисия за извършване на преглед на наличните дълготрайни активи с цел класифициране като амортизируеми или неамортизируеми
138 Заповед № РД-15-138 от 21.11.2017 г. за прекратяване на конкурса за длъжността „главен секретар“
137 Заповед № РД-15-137 от 21.11.2017 г. за предаване на имоти държавна собственост от МЗХГ на Община Велики Преслав
136 Заповед № РД-15-136 от 21.11.2017 г. за изпращане на извлечения от разплащателните ведомости по електронен път
135 Заповед № РД-15-135 от 15.11.2017 г. за упълномощаване на служители от администрацията да управляват служебни автомобили
134 Заповед № РД-15-134 от 13.11.2017 г. за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се землището на с. Осеновец, община Венец
133 Заповед № РД-15-133 от 13.11.2017 г. за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Нови пазар, ул. „Хр. Смирненски“ № 2
132 Заповед № РД-15-132 от 13.11.2017 г. за комисия за провеждане на интервюта на кандидати по програма „Старт на кариерата“
131 Заповед № РД-15-131 от 03.11.2017 г. за заместване
130 Заповед № РД-15-130 от 02.11.2017 г. за утвърждаване счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и амортизационна политика на Областна администрация Шумен
129 Заповед № РД-15-129 от 02.11.2017 г. за осигуряване на технически средства за обработване на електронни документи
128 Заповед № РД-15-128 от 30.10.2017 г. за назначаване на комисия за преоценка на недвижимите имоти-държавна собственост, за преглед и обезценка на останалите ДМА и НДМА по баланса на ОА Шумен
127 Заповед № РД-15-127 от 30.10.2017 г. за проверка на наличната техника за зимно поддържане
126  Заповед № РД-15-126 от 27.10.2017 г. за изменение на състава на Областната епизоотична комисия
125  Заповед № РД-15-125 от 26.10.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурс
124  Заповед № РД-15-124 от 24.10.2017 г. за заместване
123  Заповед № РД-15-123 от 24.10.2017 г. за извършване на проверка за наличността и състоянието на материалните активи в основния пункт за управление
122  Заповед № РД-15-122 от 23.10.2017 г. за извършване на проверки на язовир Тича
121  Заповед № РД-15-121 от 18.10.2017 г. за заместване
120  Заповед № РД-15-120 от 18.10.2017 г. за извършване на проверка на язовир Тервел
119  Заповед № РД-15-119 от 17.10.2017 г. за заместване
118 Заповед № РД-15-118 от 10.10.2017 г. за изменение на състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
117 Заповед № РД-15-117 от 09.10.2017 г. за обявяване на конкурс.
116 Заповед № РД-15-116 от 09.10.2017 г. за изменение на Вътрешните правила за административното обслужване, комплексното административно обслужване и документооборота.
115 Заповед № РД-15-115 от 03.10.2017 г. за заместване.
114 Заповед № РД-15-114 от 14.09.2017 г. за фактическо предаване на имоти от ПГССХТ-Шумен на Община Шумен .
113 Заповед № РД-15-113 от 14.09.2017 г. за отмяна на Заповед № 447/24.07.2017 г. на Кмета на община Велики Преслав.
112 Заповед № РД-15-112 от 07.09.2017 г. за заместване.
111 Заповед № РД-15-111 от 04.09.2017 г. за извършване преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение.
110 Заповед № РД-15-110 от 01.09.2017 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на проверки на язовир „Тича“.
109 Заповед № РД-15-109 от 31.08.2017 г. за определяне на длъжностно лице, което да установява нарушенията по Наредбата за административното обслужване.
108 Заповед № РД-15-108 от 29.08.2017 г. за заместване.
107 Заповед № РД-15-107 от 29.08.2017 г. за определяне на длъжностно лице, което да контролира вписванията в Административния регистър.
106 Заповед № РД-15-106 от 24.08.2017 г. за заместване.
105 Заповед № РД-15-105 от 23.08.2017 г. за назначаване на комисия по ППЗСПЗЗ.
104 Заповед № РД-15-104 от 21.08.2017 г. за извършване на проверки.
103 Заповед № РД-15-103 от 16.08.2017 г. за заместване.
102 Заповед № РД-15-102 от 04.08.2017 г. за назначаване на постоянен състав на Областния експертен съвет по устройство на територията.
101 Заповед № РД-15-101 от 03.08.2017 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на проверки на язовир „Тича“.
100 Заповед № РД-15-100 от 02.08.2017 г. за връщане на решение № 344 по протокол № 27от 18.07.2017 г. на ОбС Велики Преслав.
99 Заповед № РД-15-99 от 01.08.2017 г. за връщане на решение № 525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на ОбС Шумен.
98 Заповед № РД-15-98 от 26.07.2017 г. за назначаване на междуведомствена комисия за извършване на проверки на проводимостта на реките.
97 Заповед № РД-15-97 от 12.07.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-85 от 29.06.2017 г.
96 Заповед № РД-15-96 от 11.07.2017 г. за заместване
95 Заповед № РД-15-95 от 11.07.2017 г. за отхвърляне на жалба по образувано административно производство пред Областен управител
94 Заповед № РД-15-94 от 11.07.2017 г. за създаване на Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
93 Заповед № РД-15-93 от 05.07.2017 г. за заместване
92 Заповед № РД-15-92 от 05.07.2017 г. за определяне на Областния съвет по условия на труд Шумен
91 Заповед № РД-15-91 от 05.07.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен
90 Заповед № РД-15-90 от 05.07.2017 г. за определяне на Постоянна комисия по заетостта към областния съвет за развитие
89 Заповед № РД-15-89 от 05.07.2017 г. за определяне на Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
88 Заповед № РД-15-88 от 04.07.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-86 от 29.06.2017 г.

 

Skip to content