ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през първото шестмесечие на 2017 година

АКТ ТЕКСТ
152 Заповед № РД-15-152 от 28.12.2017 г. за назначаване на комисия за извършване на фактическо бракуване на активи
151 Заповед № РД-15-151 от 22.12.2017 г. за заместване
150 Заповед № РД-15-150 от 20.12.2017 г. за назначаване на работна група за изготвяне на План за привеждане в готовност за работа във военно време и военновременния план на ОА Шумен
149 Заповед № РД-15-149 от 13.12.2017 г. за заместване
148 Заповед № РД-15-148 от 08.12.2017 г. за актуализиране на състава на звеното за мониторинг към Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
147 Заповед № РД-15-147 от 08.12.2017 г. за актуализиране на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
146 Заповед № РД-15-146 от 08.12.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-105 от 23.08.2017 г.
145 Заповед № РД-15-145 от 07.12.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на обявения конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията“
144 Заповед № РД-15-144 от 07.12.2017 г. за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време за оперативните дежурни в администрацията
143 Заповед № РД-15-143 от 04.12.2017 г. за упълномощаване на служител от администрацията да управлява служебен автомобил
142 Заповед № РД-15-142 от 28.11.2017 г. за назначаване на комисия за извършване на инвентаризация
141 Заповед № РД-15-141 от 21.11.2017 г. за заместване
140 Заповед № РД-15-140 от 21.11.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността „служител по сигурността на информацията“
139 Заповед № РД-15-139 от 21.11.2017 г. за назначаване на комисия за извършване на преглед на наличните дълготрайни активи с цел класифициране като амортизируеми или неамортизируеми
138 Заповед № РД-15-138 от 21.11.2017 г. за прекратяване на конкурса за длъжността „главен секретар“
137 Заповед № РД-15-137 от 21.11.2017 г. за предаване на имоти държавна собственост от МЗХГ на Община Велики Преслав
136 Заповед № РД-15-136 от 21.11.2017 г. за изпращане на извлечения от разплащателните ведомости по електронен път
135 Заповед № РД-15-135 от 15.11.2017 г. за упълномощаване на служители от администрацията да управляват служебни автомобили
134 Заповед № РД-15-134 от 13.11.2017 г. за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се землището на с. Осеновец, община Венец
133 Заповед № РД-15-133 от 13.11.2017 г. за определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот частна държавна собственост, находящ се в гр. Нови пазар, ул. „Хр. Смирненски“ № 2
132 Заповед № РД-15-132 от 13.11.2017 г. за комисия за провеждане на интервюта на кандидати по програма „Старт на кариерата“
131 Заповед № РД-15-131 от 03.11.2017 г. за заместване
130 Заповед № РД-15-130 от 02.11.2017 г. за утвърждаване счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и амортизационна политика на Областна администрация Шумен
129 Заповед № РД-15-129 от 02.11.2017 г. за осигуряване на технически средства за обработване на електронни документи
128 Заповед № РД-15-128 от 30.10.2017 г. за назначаване на комисия за преоценка на недвижимите имоти-държавна собственост, за преглед и обезценка на останалите ДМА и НДМА по баланса на ОА Шумен
127 Заповед № РД-15-127 от 30.10.2017 г. за проверка на наличната техника за зимно поддържане
126 Заповед № РД-15-126 от 27.10.2017 г. за изменение на състава на Областната епизоотична комисия
125 Заповед № РД-15-125 от 26.10.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурс
124 Заповед № РД-15-124 от 24.10.2017 г. за заместване
123 Заповед № РД-15-123 от 24.10.2017 г. за извършване на проверка за наличността и състоянието на материалните активи в основния пункт за управление
122 Заповед № РД-15-122 от 23.10.2017 г. за извършване на проверки на язовир Тича
121 Заповед № РД-15-121 от 18.10.2017 г. за заместване
120 Заповед № РД-15-120 от 18.10.2017 г. за извършване на проверка на язовир Тервел
119 Заповед № РД-15-119 от 17.10.2017 г. за заместване
118 Заповед № РД-15-118 от 10.10.2017 г. за изменение на състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията.
117 Заповед № РД-15-117 от 09.10.2017 г. за обявяване на конкурс.
116 Заповед № РД-15-116 от 09.10.2017 г. за изменение на Вътрешните правила за административното обслужване, комплексното административно обслужване и документооборота.
115 Заповед № РД-15-115 от 03.10.2017 г. за заместване.
114 Заповед № РД-15-114 от 14.09.2017 г. за фактическо предаване на имоти от ПГССХТ-Шумен на Община Шумен .
113 Заповед № РД-15-113 от 14.09.2017 г. за отмяна на Заповед № 447/24.07.2017 г. на Кмета на община Велики Преслав.
112 Заповед № РД-15-112 от 07.09.2017 г. за заместване.
111 Заповед № РД-15-111 от 04.09.2017 г. за извършване преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение.
110 Заповед № РД-15-110 от 01.09.2017 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на проверки на язовир „Тича“.
109 Заповед № РД-15-109 от 31.08.2017 г. за определяне на длъжностно лице, което да установява нарушенията по Наредбата за административното обслужване.
108 Заповед № РД-15-108 от 29.08.2017 г. за заместване.
107 Заповед № РД-15-107 от 29.08.2017 г. за определяне на длъжностно лице, което да контролира вписванията в Административния регистър.
106 Заповед № РД-15-106 от 24.08.2017 г. за заместване.
105 Заповед № РД-15-105 от 23.08.2017 г. за назначаване на комисия по ППЗСПЗЗ.
104 Заповед № РД-15-104 от 21.08.2017 г. за извършване на проверки.
103 Заповед № РД-15-103 от 16.08.2017 г. за заместване.
102 Заповед № РД-15-102 от 04.08.2017 г. за назначаване на постоянен състав на Областния експертен съвет по устройство на територията.
101 Заповед № РД-15-101 от 03.08.2017 г. за сформиране на междуведомствена работна група за извършване на проверки на язовир „Тича“.
100 Заповед № РД-15-100 от 02.08.2017 г. за връщане на решение № 344 по протокол № 27от 18.07.2017 г. на ОбС Велики Преслав.
99 Заповед № РД-15-99 от 01.08.2017 г. за връщане на решение № 525 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на ОбС Шумен.
98 Заповед № РД-15-98 от 26.07.2017 г. за назначаване на междуведомствена комисия за извършване на проверки на проводимостта на реките.
97 Заповед № РД-15-97 от 12.07.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-85 от 29.06.2017 г.
96 Заповед № РД-15-96 от 11.07.2017 г. за заместване
95 Заповед № РД-15-95 от 11.07.2017 г. за отхвърляне на жалба по образувано административно производство пред Областен управител
94 Заповед № РД-15-94 от 11.07.2017 г. за създаване на Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
93 Заповед № РД-15-93 от 05.07.2017 г. за заместване
92 Заповед № РД-15-92 от 05.07.2017 г. за определяне на Областния съвет по условия на труд Шумен
91 Заповед № РД-15-91 от 05.07.2017 г. за определяне на звено за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен
90 Заповед № РД-15-90 от 05.07.2017 г. за определяне на Постоянна комисия по заетостта към областния съвет за развитие
89 Заповед № РД-15-89 от 05.07.2017 г. за определяне на Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
88 Заповед № РД-15-88 от 04.07.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-86 от 29.06.2017 г.
87 Заповед № РД-15-87 от 30.06.2017 г. за сформиране на областен съвет по здравеопазване
86 Заповед № РД-15-86 от 29.06.2017 г. за назначаване на Постоянна консултативна комисия по туризъм
85 Заповед № РД-15-85 от 29.06.2017 г. за назначаване на Областната епизоотична комисия
84 Заповед № РД-15-84 от 28.06.2017 г. за изпълнение на РМС № 343 от 23 юни 2017 г.
83 Заповед № РД-15-83 от 28.06.2017 г. за определяне на секретар на Областния съвет за намаляване риска от бедствия
82 Заповед № РД-15-82 от 26.06.2017 г. за определяне на длъжностните лица, които да разгледат и оценят постъпили оферти за изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ
81 Заповед № РД-15-81 23.06.2017 г. за определяне на постоянен състав на Областната транспортна комисия
80 Заповед № РД-15-80 от 23.06.2017 г. за създаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
79 Заповед № РД-15-79 от 22.06.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в с. Климент, община Каолиново.
78 Заповед № РД-15-78 от 20.06.2017 г. за сумирано изчисляване на работното време и изготвяне на графици за работа и почивка на оперативни дежурни
77 Заповед № РД-15-77 от 20.06.2017 г. за упълномощаване на длъжностно лице за управляване на служебни автомобили
76 Заповед № РД-15-76 от 19.06.2017 г. за заместване
75 Заповед № РД-15-75 от 14.06.2017 г. за назначаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
74 Заповед № РД-15-74 от 14.06.2017 г. за определяне на комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
73 Заповед № РД-15-73 от 13.06.2017 г. за одобряване на обявата за събиране на оферти по образец на АОП
72 Заповед № РД-15-72 от 12.06.2017 г. за определяне на правомощията и ресорите на заместник областните управители на област Шумен
71 Заповед № РД-15-71 от 05.06.2017 г. за определяне на състава на Областния съвет за развитие
70 Заповед № РД-15-70 от 02.06.2017 г. за упълномощаване на длъжностно лице за управляване на служебни автомобили
69 Заповед № РД-15-69 от 01.06.2017 г. за назначаване на комисия за обследване на обекти по смисъла на Закона за водите и Закона за защита при бедствия
68 Заповед № РД-15-68 от 29.05.2017 г. за заместване
67 Заповед № РД-15-67 от 25.05.2017 г. за определяне на комисия за завеждане на ВиК активите по баланса на Областна администрация Шумен
66 Заповед № РД-15-66 от 22.05.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-64 от 19.05.2017 г.
65 Заповед № РД-15-65 от 19.05.2017 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация
64 Заповед № РД-15-64 от 19.05.2017 г. за определяне на длъжностните лица, които да разгледат и оценят постъпили оферти за изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ
63 Заповед № РД-15-63 от 17.05.2017 г. за отнемане правото на управление, поради отпаднала необходимост на имот-частна държавна собственост от МЗХГ
62 Заповед № РД-15-62 от 15.05.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-58 от 24.04.2017 г.
61 Заповед № РД-15-61 от 15.05.2017 г. за за откриване на процедура за търг за продажба на имот-частна държавна собственост
60 Заповед № РД-15-60 от 09.05.2017 г. за одобряване на обява за събиране на оферти за възлагане изработване на планове на новообразуваните имоти по реда на ЗСПЗЗ
59 Заповед № РД-15-59 от 24.04.2017 г. за извършване на медицински прегледи
58 Заповед № РД-15-58 от 24.04.2017 г. за определяне на състав на работна група за изработване на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
57 Заповед № РД-15-57 от 20.04.2017 г. за отмяна на Заповед № РД-15-55 от 13.04.2016 г. и за определяне на актуален състав на Областния съвет по условия на труд Шумен
56 Заповед № РД-15-56 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-248 от 30.12.2009 г.
55 Заповед № РД-15-55 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-247 от 30.12.2009 г.
54 Заповед № РД-15-54 от 20.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-246 от 30.12.2009 г.
53 Заповед № РД-15-53 от 18.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-44 от 23.03.2017 г
52 Заповед № РД-15-52 от 18.04.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон в горите
51 Заповед № РД-15-51 от 13.04.2017 г. за определяне на длъжностните лица, които да приемат за съхранение създадената от РИК Шумен документация при произвеждане на изборите за народни представители
50 Заповед № РД-15-50 от 12.04.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в с. Сушина, община Върбица
49 Заповед № РД-15-49 от 12.04.2017 г. за определяне на спечелилия търга участник за продажба на имот частна държавна собственост в землището на с. Ивански, община Шумен
48 Заповед № РД-15-48 от 12.04.2017 г. за определяне на служители, които да се включат в работата на комисията по Закона за гражданската регистрация в община Шумен
47 Заповед № РД-15-47 от 07.04.2017 г. за допълване на Заповед № РД-15-7 от 10.01.2017 г.
46 Заповед № РД-15-46 от 07.04.2017 г. за учредяване право на преминаване и право на прекарване за изграждане на надземен електропровод „ниско напрежение“
45 Заповед № РД-15-45 от 31.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-31 от 10.02.2012 г. за състав на комисия
44 Заповед № РД-15-44 от 23.03.2017 г. за сформиране на междуведомствена комисия за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Шумен
43 Заповед № РД-15-43 от 21.03.2017 г. за заместване
42 Заповед № РД-15-42 от 20.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-41 от 17.03.2017 г.
41 Заповед № РД-15-41 от 17.03.2017 г. за сформиране на междуведомствена комисия за изготвяне на предложения за местности, за които да се възложи изработка на помощни планове и ПНИ по реда на ЗСПЗЗ
40 Заповед № РД-15-40 от 15.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-18 от 27.01.2017 г. и определяне на длъжностните лица за получаване на бюлетините
39 Заповед № РД-15-39 от 14.03.2017 г. за определяне на основния състав на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия
38 Заповед № РД-15-38 от 14.03.2017 г. за определяне на график на дежурствата в Областна администрация Шумен в предизборния и изборния ден
37 Заповед № РД-15-37 от 14.03.2017 г. за предприемане на превантивни мерки по опазване на обществения ред в предизборния и изборния ден
36 Заповед № РД-15-36 от 13.03.2017 г. за определяне на залите за обработка на протоколите на всички СИК от Районната избирателна комисия и изчислителния пункт в изборния ден
35 Заповед № РД-15-35 от 10.03.2017 г. за определяне на междуведомствена комисия за изработване на проект на Регионална програма за заетост и обучение
34 Заповед № РД-15-34 от 08.03.2017 г. за изменение на Заповед № РД-15-28 от 23.02.2017 г. и предоставяне на исканата информация по електронен път
33 Заповед № РД-15-33 от 01.03.2017 г. за прекратяване на конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция АКРРДС
32 Заповед № РД-15-32 от 27.02.2017 г. за назначаване на комисия за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана
31 Заповед № РД-15-31 от 27.02.2017 г. за връщане за ново обсъждане на Решение № 36 по Протокол № 3 на Общински съвет Никола Козлево
30 Заповед № РД-15-30 от 27.02.2017 г. за предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна държавна собственост на Община Шумен
29 Заповед № РД-15-29 от 24.02.2017 г. за определяне на актуален поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
28 Заповед № РД-15-28 от 23.02.2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация
27 Заповед № РД-15-27 от 22.02.2017 г. за определяне на актуален поименен състав на Постоянната комисия по заетостта към ОСР Шумен
26 Заповед № РД-15-26 от 22.02.2017 г. за определяне на служители да управляват служебно МПС
25 Заповед № РД-15-25 от 21.02.2017 г. за докладване на целите и приоритетите за 2018-2020 и разчетите за необходимите разходи
24 Заповед № РД-15-24 от 15.02.2017 г. за заместване
23 Заповед № РД-15-23 от 14.02.2017 г. за определяне на служител да управлява служебно МПС
22 Заповед № РД-15-22 от 13.02.2017 г. за предоставяне на достъп до обществена информация
21 Заповед № РД-15-21 от 10.02.2017 г. за определяне на комисия за провеждане на конкурса за „старши експерт“ в дирекция АКРРДС
20 Заповед № РД-15-20 от 07.02.2017 г. за определяне на дежурните служители от техническия екип
19 Заповед № РД-15-19 от 30.01.2017 г. за определяне на техническите средства, които да се използват за осъществяване на цялостния изборен процес
18 Заповед № РД-15-18 от 27.01.2017 г. за определяне на упълномощените лица за получаване на бюлетини за произвеждане на изборите
17 Заповед № РД-15-17 от 27.01.2017 г. за определяне на упълномощените лица за получаване и предаване на изборни книжа и материали
16 Заповед № РД-15-16 от 27.01.2017 г. за определяне на помещенията за съхранение на изборните книжа и материали под охрана на МВР
15 Заповед № РД-15-15 от 25.01.2017 г. за определяне на технически екип за изпълнение на ОТП на изборите
14 Заповед № РД-15-14 от 24.01.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за длъжността старши експерт в АПОФУС
13 Заповед № РД-15-13 от 23.01.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността старши експерт в АКРРДС
12 Заповед № РД-15-12 от 13.01.2017 г. за одобряване на ПНИ съгласно ЗСПЗЗ
11 Заповед № РД-15-11 от 13.01.2017 г. за одобряване на ПНИ съгласно ЗСПЗЗ
10 Заповед № РД-15-10 от 13.01.2017 г. за одобряване на ПНИ съгласно ЗСПЗЗ
9 Заповед № РД-15-9 от 10.01.2017 г. за обявяване на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция АПОФУС
8 Заповед № РД-15-8 от 10.01.2017 г. за представително облекло
7 Заповед № РД-15-7 от 10.01.2017 г. за определяне на допълнителен платен годишен отпуск при ненормиран работен ден
6 Заповед № РД-15-6 от 09.01.2017 г. за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Главен експерт“ в дирекция АКРРДС
5 Заповед № РД-15-5 от 09.01.2017 г. за прекратяване на конкурс за заемане на длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС
4 Заповед № РД-15-4 от 07.01.2017 г. за обявяване на извънредно положение в част от област Шумен
3 Заповед № РД-15-3 от 06.01.2017 г. за назначаване на Областна епизоотична комисия
2 Заповед № РД-15-2 от 05.01.2017 г. за подаване на обобщена информация относно зимната обстановка
1 Заповед № РД-15-1 от 05.01.2017 г. за промяна на потребител в ИИСДА
Skip to content