ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2018 година

АКТ ТЕКСТ
109 Заповед № РД-15-109 от 21.12.2018 г. за заместване
108 Заповед № РД-15-108 от 19.12.2018 г. за определяне на служителите, които ще отговарят за издаване на удостоверението APOSTILLE
107 Заповед № РД-15-107 от 19.12.2018 г. за назначаване на постоянна комисия за преглед на ДМА и актуализация на амортизационния план за 2019 година
106 Заповед № РД-15-106 от 14.12.2018 г. за заместване
105 Заповед № РД-15-105 от 13.12.2018 г. за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време за оперативни дежурни от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.
104 Заповед № РД-15-104 от 12.12.2018 г. за потвърждаване на Заповед № РД-25-2227 от 09.11.2018 г. на Кмета на община Шумен
103 Заповед № РД-15-103 от 10.12.2018 г. за определяне на длъжностно лице, което да получи от РУО Шумен устройство „Посещаемо и безопасно училище“
102 Заповед № РД-15-102 от 05.12.2018 г. за фактическо приемане на имот – публична държавна собственост
101 Заповед № РД-15-101 от 03.12.2018 г. за заместване
100 Заповед № РД-15-100 от 30.11.2018 г. за предоставяне безвъзмездно за управление на Агенция по вписванията на имот – частна държавна собственост
99 Заповед № РД-15-99 от 30.11.2018 г. за предоставяне безвъзмездно за управление на АПИ на имот – частна държавна собственост
98 Заповед № РД-15-98 от 26.11.2018 г. за предоставяне на достъп до обществена информация
97 Заповед № РД-15-97 от 22.11.2018 година за прекратяване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост
96 Заповед № РД-15-96 от 20.11.2018 година за заместване
95 Заповед № РД-15-95 от 20.11.2018 година за назначаване на комисия за инвентаризация
94 Заповед № РД-15-94 от 20.11.2018 година за утвърждаване на счетоводна политика, индивидуален сметкоплан и амортизационна политика за 2018 година на ОА Шумен
93 Заповед № РД-15-93 от 14.11.2018 година за заместване
92 Заповед № РД-15-92 от 13.11.2018 година за сформиране на комисия по програма „Старт на кариерата“
91 Заповед № РД-15-91 от 12.11.2018 година за връщане на Решения №№ 598 и 599 на Общински съвет Каспичан
90 Заповед № РД-15-90 от 12.11.2018 година за сформиран на междуведомствена работна група
89 Заповед № РД-15-89 от 09.11.2018 година за заместване
88 Заповед № РД-15-88 от 05.11.2018 г. за заместване
87 Заповед № РД-15-87 от 05.11.2018 г. за създаване на Областен съвет за намаляване риска от бедствия
86 Заповед № РД-15-86 от 02.11.2018 г. за утвърждаване на образци на заявления за предоставяне на административни услуги
85 Заповед № РД-15-85 от 25.10.2018 г. за назначаване на постоянна комисия за извършване на всички дейности по приемане и съхранение на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ и за утвърждаване на вътрешни правила
84 Заповед № РД-15-84 от 23.10.2018 г. за изменение на състава на комисия за проверка на наличната техника за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа
83 Заповед № РД-15-83 от 23.10.2018 г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост УПИ ХХІІІ-62 от кв. 6 по плана на с. Хитрино
82 Заповед № РД-15-82от 18.10.2018 г. за заместване
81 Заповед № РД-15-81от 18.10.2018 г. за определяне на длъжностни лица, които да установяват с акт нарушенията по чл. 83-85 от Закона за държавната собственост
80 Заповед № РД-15-80 от 15.10.2018 г. за назначаване на комисия за проверка на наличната техника за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа
79 Заповед № РД-15-79 от 11.10.2018 г. за обявяване на спечелил търга за продажба на имот-частна държавна собственост
78 Заповед № РД-15-78 от 11.10.2018 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка „пряко договаряне“ за доставка на електрическа енергия
77 Заповед № РД-15-77 от 09.10.2018 г. за възлагане управлението на служебни МПС
76 Заповед № РД-15-76 от 02.10.2018 г. за връщане за ново разглеждане на Решение 541 по протокол 46 на Общински съвет Велики Преслав
75 Заповед № РД-15-75 от 25.09.2018 г. за заместване
74 Заповед № РД-15-74 от 20.09.2018 г. за заместване
73 Заповед № РД-15-73 от 20.09.2018 г. за допълнение на Вътрешните правила за административно обслужване
72 Заповед № РД-15-Заповед № РД-15-72 от 12.09.2018 г. за заместване65 от 24.08.2018 г. за извършване на преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно предназначение
71 Заповед № РД-15-71от 12.09.2018 г. за определяне на Звеното за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги
70 Заповед № РД-15-70 от 11.09.2018 г. за предоставяне безвъзмездно правото на управление върху имот – частна държавна собственост за нудите на Териториалното бюро на КПКОНПИ
69 Заповед № РД-15-69 от 10.09.2018 г. за предаване на имоти – държавна собственост на Община Нови пазар
68 Заповед № РД-15-68 от 05.09.2018 г. за назначаване на Областен координационен център за изпълнение на ПМС № 100 от 08.08.2018 г.
67 Заповед № РД-15-67 от 30.08.2018 г. за конкретизиране на мерки и приоритети за 2019-2021 година
66 Заповед № РД-15-66 от 30.08.2018 г. за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост
65 Заповед № РД-15-65 от 24.08.2018 г. за извършване на преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно предназначение
64 Заповед № РД-15-64 от 23.08.2018 г. за назначаване на комисия за разглеждане на постъпилите заявления за изплащане на дължимите обезщетения във връзка с РМС № 390 и РМС № 527 за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждане на Автомагистрала ХЕМУС
63 Заповед № РД-15-63 от 20.08.2018 г. за заместване
62 Заповед № РД-15-62 от 07.08.2018 г. за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила
61 Заповед № РД-15-61 от 07.08.2018 г. за разрешаване процедура за изработване на ПУП – парцеларен план за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от язовир „Тича“ до ПС 1300 в участъка от РШ Търговище до ПС 1300″
60 Заповед № РД-15-60 от 03.08.2018 г. за заместване
59 Заповед № РД-15-59 от 31.07.2018 г. за отнемане правото на управление върху имот частна държавна собственост
58 Заповед № РД-15-58 от 27.07.2018 г. за деклариране обезвреждането на отпадъците по ТИР-паркингите с цел недопускане на разпространение на заболяванията Африканска чума по свинете, Класическа чума по свинете, Чума по дребните животни и Инфлуенца по птиците
57 Заповед № РД-15-57 от 19.07.2018 г. за отнемане правото на управление поради отпаднала необходимост върху имот – частна държавна собственост
56 Заповед № РД-15-56 от 13.07.2018 г. за заместване
55 Заповед № РД-15-55 от 13.07.2018 г. за определяне състава на Областната епизоотична комисия
54 Заповед № РД-15-54 от 03.07.2018 г. за възлагане управлението на служебните МПС
53 Заповед № РД-15-53 от 27.06.2018 г. за заместване
52 Заповед № РД-15-52 от 26.06.2018 г. за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време на служителите по ПМС № 212/1993 г.
51 Заповед № РД-15-51 от 19.06.2018 г. за заместване
50 Заповед № РД-15-50 от 13.06.2018 г. за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на помощните планове и плановете на новообразуваните имоти
49 Заповед № РД-15-49 от 05.06.2018 г. за заместване
48 Заповед № РД-15-48 от 05.06.2018 г. за заместване
47 Заповед № РД-15-47 от 2.005.2018 г. за определяне на служители, които съхраняват печатите и щемпелите на Областна администрация Шумен
46 Заповед № РД-15-46 от 23.05.2018 г. за утвърждаване на Инструкция за личните данни и за определяне на длъжностно лице по личните данни
45 Заповед № РД-15-45 от 23.05.2018 г. за изменение на правилата за пропускателния режим и на образците на заявления за административни услуги
44 Заповед № РД-15-44 от 18.05.2018 г. за заместване
43 Заповед № РД-15-43 от 14.05.2018 г. за заместване
42 Заповед № РД-15-42 от 14.05.2018 г. за утвърждаване на експертна оценка по ЗОСОИ
41 Заповед № РД-15-41 от 11.05.2018 г. за определяне на длъжностните лица, които да водят публичен регистър на подадените декларации по ЗПКОНПИ
40 Заповед № РД-15-40 от 10.05.2018 г. за възлагане на експертна оценка по ЗОСОИ
39 Заповед № РД-15-39 от 03.05.2018 г. за заместване
38 Заповед № РД-15-38 от 02.05.2018 г. за назначаване на комисия за обследване на техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях
37 Заповед № РД-15-37 от 02.05.2018 г. за определяне на пожароопасен сезон в горите от 30.04.2018 до 30.10.2018 г.
36 Заповед № РД-15-36 от 27.04.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации по ЗПКОНПИ
35 Заповед № РД-15-35 от 27.04.2018 г. за заместване
34 Заповед № РД-15-34 от 23.04.2018 г. за заместване
33 Заповед № РД-15-33 от 18.04.2018 г. за сформиране на работна група за извършване на анализ на дейностите по обработване на лични данни
32 Заповед № РД-15-32 от 16.04.2018 г. за заместване
31 Заповед № РД-15-31 от 11.04.2018 г. за назначаване на длъжностни лица за отваряне на оферти
30 Заповед № РД-15-30 от 02.04.2018 г. за назначаване на комисия за проверки на речната проводимост и състоянието на съществуващите корекции
29 Заповед № РД-15-29 от 30.03.2018 г. за одобряване планове на новообразуваните имоти по ЗСПЗЗ
28 Заповед № РД-15-28 от 27.03.2018 г. за одобряване на обява за събиране на оферти за изработване на планове на новообразуваните имоти по ЗСПЗЗ
27 Заповед № РД-15-27 от 27.03.2018 г. за определяне на комисия за разработване на проект на Регионална програма за заетост
26 Заповед № РД-15-26 от 23.03.2018 г. за изменение на състава на Областния съвет за развитие
25 Заповед № РД-15-25 от 16.03.2018 г. за заместване
24 Заповед № РД-15-24 от 16.03.2018 г. за одобряване планове на новообразуваните имоти по ЗСПЗЗ
23 Заповед № РД-15-23 от 14.03.2018 г. за изменение на състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
22 Заповед № РД-15-22 от 13.03.2018 г. за одобряване планове на новообразуваните имоти по ЗСПЗЗ
21 Заповед № РД-15-21 от 12.03.2018 г. за определяне на заместник завеждащ регистратура за класифицирана информация
20 Заповед № РД-15-20 от 06.03.2018 г. за заместване
19 Заповед № РД-15-19 от 16.02.2018 г. за определяне на целите и приоритетите за периода 2019-2021
18 Заповед № РД-15-18 от 15.02.2018 г. за определяне на състава на Областния съвет за сътрудничество
17 Заповед № РД-15-17 от 14.02.2018 г. за изменение на състава на Постоянната комисия по заетостта
16 Заповед № РД-15-16 от 09.02.2018 г. за заместване
15 Заповед № РД-15-15 от 09.02.2018 г. за определяне на работна група за набиране и обобщаване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен
14 Заповед № РД-15-14 от 09.02.2018 г. за предоставяне на пълен достъп до обществена информация
13 Заповед № РД-15-13 от 09.02.2018 г. за определяне на спечелил търга за продажба на имот на ДП НКЖИ
12 Заповед № РД-15-12 от 09.02.2018 г. за утвърждаване на разходна норма
11 Заповед № РД-15-11 от 08.02.2018 г. за определяне на длъжностно лице, отговарящо за мрежовата и информационна сигурност съгласно Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
10 Заповед № РД-15-10 от 08.02.2018 г. за актуализиране на състава на Областния съвет по сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
9 Заповед № РД-15-09 от 02.02.2018 г. за комисия за извършване на годишна проверка на регистратурата за класифицирана информация
8 Заповед № РД-15-08 от 02.02.2018 г. за комисия за извършване на процедура за подбор по чл. 329 от Кодекса на труда
7 Заповед № РД-15-07 от 26.01.2018 г. за заместване
6 Заповед № РД-15-06 от 17.01.2018 г. за назначаване на комисия за установяване разход на дизелово гориво за 100 км. пробег на служебен автомобил
5 Заповед № РД-15-05 от 15.01.2018 г. за назначаване на комисия за проверка на състоянието на пешеходните пътеки
4 Заповед № РД-15-04 от 10.01.2018 г. за заместване
3 Заповед № РД-15-03 от 09.01.2018 г. за продажба на недвижим имот частна държавна собственост
2 Заповед № РД-15-02 от 09.01.2018 г. за предоставяне на сума за закупуване на представително облекло
1 Заповед № РД-15-01 от 05.01.2018 г. за сформиране на постоянна комисия за извършване на проверки на инвестициите на ВиК Шумен в активи публична държавна собственост
Skip to content