ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2019 година

АКТ ТЕКСТ
142 Заповед № РД-15-142 от 20.12.2019 година за бракуване
141 Заповед № РД-15-141 от 20.12.2019 година за заместване
140 Заповед № РД-15-140 от 20.12.2019 година за заместване
139 Заповед № РД-15-139 от 20.12.2019 година за определяне на лице, на което да се издаде Квалифициран електронен подпис за нуждите на електронното управление
138 Заповед № РД-15-138 от 19.12.2019 година за определяне на представители на работодателите в обществения съвет на училищата в област Шумен
137 Заповед № РД-15-137 от 11.12.2019 година за заместване
136 Заповед № РД-15-136 от 10.12.2019 година за разрешаване удължаването срока на договорите за извършване на маршрутни разписания на територията на община Велики Преслав
135 Заповед № РД-15-135 от 09.12.2019 година за актуализиране състава на Областния съвет за развитие
134 Заповед № РД-15-134 от 05.12.2019 година за заместване
133 Заповед № РД-15-133 от 03.12.2019 година за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време за служителите по ПМС 212/1993 година – оперативни дежурни в Областна администрация Шумен
132 Заповед № РД-15-132 от 25.11.2019 година за заместване
131 Заповед № РД-15-131 от 25.11.2019 година за назначаване на комисия за проверка на състоянието на опорните пунктове и техника за зимно поддържане на пътища
130 Заповед № РД-15-130 от 21.11.2019 година за определяне състава на Областна координационна група за учене през целия живот в област Шумен
129 Заповед № РД-15-129 от 18.11.2019 година за заместване
128 Заповед № РД-15-128 от 18.11.2019 година за актуализиране на състава на постоянната комисия за ВиК активите
127 Заповед № РД-15-127 от 14.11.2019 година за заместване
126 Заповед № РД-15-126 от 12.11.2019 година за назначаване на междуведомствена комисия за дейности по подготовката за зимно поддържане на пътища
125 Заповед № РД-15-125 от 08.11.2019 година за провеждане на инвентаризация на дълготрайни и краткотрайни активи в Областна администрация Шумен
124 Заповед № РД-15-124 от 06.11.2019 година за заместване
123 Заповед № РД-15-123 от 01.11.2019 година за свикване на първи заседания на новоизбрани общински съвети
122 Заповед № РД-15-122 от 31.10.2019 година за свикване на първи заседания на новоизбрани общински съвети
121 Заповед № РД-15-121 от 31.10.2019 година за определяне на длъжностните лица за осъществяване на предаването на изборни книжа и материали от оторизираната печатница
120 Заповед № РД-15-120 от 28.10.2019 година за заместване
119 Заповед № РД-15-119 от 23.10.2019 година за назначаване на временно изпълняващи кметове на територията на община Венец
118 Заповед № РД-15-118 от 22.10.2019 година за определяне на длъжностните лица за осъществяване на приемането на изборни книжа и материали от оторизираната печатница (втори тур)
117 Заповед № РД-15-117 от 21.10.2019 година за определяне на длъжностно лице за организация и контрол за спазване нормите за пожарна безопасност
116 Заповед № РД-15-116 от 21.10.2019 година за забрана продажбата на спиртни напитки в изборния ден
115 Заповед № РД-15-115 от 16.10.2019 година за актуализиране на състава на постоянната комисия за ВиК активите
114 Заповед № РД-15-114 от 16.10.2019 година за сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост на община Смядово върху имоти – частна държавна собственост
113 Заповед № РД-15-113 от 10.10.2019 година за заместване
112 Заповед № РД-15-112 от 07.10.2019 година за определяне на длъжностните лица за осъществяване на приемането на изборни книжа и материали от оторизираната печатница
111 Заповед № РД-15-111 от 30.09.2019 година за определяне на помещенията за съхранение на бюлетини и изборни книжа по общини
110 Заповед № РД-15-110 от 30.09.2019 година за определяне на координатор по правата на хората с увреждания
109 Заповед № РД-15-109 от 24.09.2019 година за заместване
108 Заповед № РД-15-108 от 18.09.2019 година за определяне на помещенията за съхранение на бюлетини и изборни книжа
107 Заповед № РД-15-107 от 10.09.2019 година за създаване на работна група за разработване, преразглеждане и актуализиране на Плана за защита при бедствия на област Шумен
106 Заповед № РД-15-106 от 10.09.2019 година за промяна на състава на Областна комисия „Военни паметници“
105 Заповед № РД-15-105 от 09.09.2019 година за определяне на длъжностните лица за осъществяване на приемането и предаването на изборни книжа и материали
104 Заповед № РД-15-104 от 04.09.2019 година за конкретизиране на целите и приоритетите за периода 2020-2022 година
103 Заповед № РД-15-103 от 03.09.2019 година за допълване състава на Областния съвет за хората с увреждания
102 Заповед № РД-15-102 от 22.08.2019 година за одобряване План за изпълнение на указанията за повишаване нивото на мрежовата и информационната сигурност
101 Заповед № РД-15-101 от 20.08.2019 година за назначаване на комисия за промяна на землищна граница между с. Марково, община Каспичан и с. Снежина, община Провадия
100 Заповед № РД-15-100 от 20.08.2019 година за извършване преглед на готовността за предоставяне на техника –запас с мобилизационно предназначение
99 Заповед № РД-15-99 от 14.08.2019 година за заместване
98 Заповед № РД-15-98 от 14.08.2019 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен
97 Заповед № РД-15-97 от 13.08.2019 година за назначаване на комисия за проверка на обстоятелства по жалба с вх. № 94Т-00-26 от 12.08.2019 година
96 Заповед № РД-15-96 от 12.08.2019 година за определяне на техническия екип за организационно-техническа подготовка при произвеждане на изборите за кметовете и общински съветници
95 Заповед № РД-15-95 от 12.08.2019 година за назначаване на комисия за провеждане на конкурс за длъжността Служител по сигурността на информацията
94 Заповед № РД-15-94 от 06.08.2019 година за одобряване план на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности в землищата на Велики Преслав и с. Осмар
93 Заповед № РД-15-93 от 26.07.2019 година за обявяване на конкурс за длъжността Служител по сигурността на информацията
92 Заповед № РД-15-92 от 26.07.2019 година за заместване
91 Заповед № РД-15-91 от 25.07.2019 година за назначаване на комисия за разглеждане и приемане на планове на новообразуваните имоти и помощни планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности в землищата на с. Лозево и с. Ивански, община Шумен
90 Заповед № РД-15-90 от 24.07.2019 година за заместване
89 Заповед № РД-15-89 от 22.07.2019 година за утвърждаване на Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване
88 Заповед № РД-15-88 от 22.07.2019 година за назначаване на постоянно действаща експертна комисия по Закона за националния архивен фонд
87 Заповед № РД-15-87 от 22.07.2019 година за изменение и допълнение на процедурата за общите правила за действие при обезщетяване на собствениците на отчуждени имоти за изграждане на Автомагистрала „Хемус“
86 Заповед № РД-15-86 от 12.07.2019 година за заместване
85 Заповед № РД-15-85 от 12.07.2019 година за назначаване на междуведомствена комисия за запознаване с епизоотичната обстановка в област Шумен и опасността от африканска чума по свинете
84 Заповед № РД-15-84 от 08.07.2019 година за връщане на незаконосъобразно решение на Общински съвет Шумен
83 Заповед № РД-15-83 от 04.07.2019 година за извършване на ремонтни дейности в Регистратурата за класифицирана информация
82 Заповед № РД-15-82 от 03.07.2019 година за изменение на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
81 Заповед № РД-15-81 от 02.07.2019 година за определяне на длъжностно лице, което да вписва данни за ОА Шумен в Регистъра на информационните ресурси
80 Заповед № РД-15-80 от 02.07.2019 година за възлагане управлението на служебни автомобили
79 Заповед № РД-15-79 от 27.06.2019 година за одобряване на ПУП-ПП за обект “Реконструкция на довеждащ водопровод от язовир Тича до напорен водопровод НВ 13000 – гр. Шумен”
78 Заповед № РД-15-78 от 24.06.2019 година за заместване
77 Заповед № РД-15-77 от 24.06.2019 година за извършване на проверка на съхранението и състоянието на пакетите за оповестяване при привеждане на структурите/общините в област Шумен във военно време
76 Заповед № РД-15-76 от 21.06.2019 година за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време за оперативните дежурни в ОА Шумен
75 Заповед № РД-15-75 от 21.06.2019 година за извършване на проверки за наличие на агресивни и опасни вещества в училищата на територията на всяка община в област Шумен
74 Заповед № РД-15-74 от 20.06.2019 година за определяне на служител от ОА Шумен за администратор в Електронната платформа за продажба на имоти-частна държавна собственост
73 Заповед № РД-15-73 от 18.06.2019 година за определяне на пожароопасен сезон
72 Заповед № РД-15-72 от 18.06.2019 година за провеждане на заседание на Областния съвет по устройство на територията
71 Заповед № РД-15-71 от 14.06.2019 година за заместване
70 Заповед № РД-15-70 от 14.06.2019 година за определяне на състава на междуведомствена работна група за разработване на Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в област Шумен
69 Заповед № РД-15-69 от 14.06.2019 година за утвърждаване на Вътрешни правила за издаване на удостоверението APOSTILLE В Областна администрация Шумен
68 Заповед № РД-15-68 от 10.06.2019 година за заместване
67 Заповед № РД-15-67 от 10.06.2019 година за Заповед № РД-15-72 от 18.06.2019 година за определяне на служител от ОА Шумен за модератор на профила на администрацията в Платформата за достъп до обществена информация
66 Заповед № РД-15-66 от 30.05.2019 година за разрешаване възлагането без конкурс изпълнението на обществен превоз на пътници по разписание Шумен-Хитрино
65 Заповед № РД-15-65 от 28.05.2019 г. за провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната
64 Заповед № РД-15-64 от 27.05.2019 г. за определяне на състав на постоянна консултативна комисия по туризъм
63 Заповед № РД-15-63 от 23.05.2019 г. за заместване
62 Заповед № РД-15-62 от 23.05.2019 г. за определяне на състав на Областния съвет за хората с увреждания в област Шумен
61 Заповед № РД-15-61 от 21.05.2019 г. за определяне на помещенията за съхранение на хартиени бюлетини за изборите за членове на ЕП 2019 година в община Шумен
60 Заповед № РД-15-60 от 21.05.2019 г. за забрана продажбата на алкохол в изборния ден
59 Заповед № РД-15-59 от 17.05.2019 г. за определяне на помещенията за разполагане на изчислителния пункт и РИК в предизборния и изборния ден
58 Заповед № РД-15-58 от 14.05.2019 г. за упълномощаване на длъжностни лица за получаване на хартиени бюлетини за изборите за членове на ЕП 2019 година
57 Заповед № РД-15-57 от 14.05.2019 г. за прекратяване на тръжна процедура
56 Заповед № РД-15-56 от 10.05.2019 г. за назначаване на комисия за извършване на проверки на техническото състояние на язовирните стени и съоръжения на територията на област Шумен
55 Заповед № РД-15-55 от 09.05.2019 г. за заместване
54 Заповед № РД-15-54 от 08.05.2019 г. за продажба на имот – частна държавна собственост
53 Заповед № РД-15-53 от 08.05.2019 година за одобрение на ПНИ Каспичан
52 Заповед № РД-15-52 от 07.05.2019 г. за отмяна на Заповед № 470/ 26.02.2019 г. на Кмета на община Върбица
51 Заповед № РД-15-51 от 07.05.2019 г. за прехвърляне прано на собственост върху имот-частна държавна собственост на община Върбица
50 Заповед № РД-15-50 от 25.04.2019 г. за заместване
49 Заповед № РД-15-49 от 23.04.2019 г. за назначаване на междуведомствена комисия за отчитане и приемане работата по проект за обезвреждане на вредни отпадъци
48 Заповед № РД-15-48 от 22.04.2019 г. за актуализиран състав на комисия
47 Заповед № РД-15-47 от 17.04.2019 г. за заместване
46 Заповед № РД-15-46 от 15.04.2019 г. за назначаване на комисия за извършване на проверки на проводимостта на речните легла и дерета на територията на област Шумен
45 Заповед № РД-15-45 от 15.04.2019 година за провеждане на заседание на ОЕСУТ
44 Заповед № РД-15-44 от 11.04.2019 година за определяне постоянен състав на ОЕСУТ
43 Заповед № РД-15-43 от 11.04.2019 година за определяне размера на възнаграждението на председател на ОЕСУТ
42 Заповед № РД-15-42 от 11.04.2019 година за определяне на помещенията за съхранение на бюлетините и книжа за произвеждане на изборите за членове на ЕП 2019 година
41 Заповед № РД-15-41 от 11.04.2019 година за упълномощаване на длъжностни лица за приемане и предаване на изборни книжа и материали
40 Заповед № РД-15-40 от 08.04.2019 година за заместване
39 Заповед № РД-15-39 от 08.04.2019 година за предоставяне безвъзмездно за управление на АСП за нуждите на ДСП-Шумен на имот-частна държавна собственост
38 Заповед № РД-15-38 от 03.04.2019 година за определяне на комисия за разработване на проект на Регионална програма за заетост в област Шумен през 2019 година
37 Заповед № РД-15-37 от 29.03.2019 година за изменение на заповед за заместване
36 Заповед № РД-15-36 от 28.03.2019 година за заместване
35 Заповед № РД-15-35 от 27.03.2019 година за изменение и допълване на Заповед № РД-15-61 от 07.08.2018 година
34 Заповед № РД-15-34 от 26.03.2019 година за назначаване на Междуведомствена комисия за преобразуване на КВС в кадастрална карта за землище в с. Кочово
33 Заповед № РД-15-33 от 26.03.2019 година за назначаване на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
32 Заповед № РД-15-32 от 26.03.2019 година за определяне постоянния състав на Областната транспортна комисия
31 Заповед № РД-15-31 от 22.03.2019 година за откриване на процедура по обявяване на търг за продажба на имот-частна държавна собственост
30 Заповед № РД-15-30 от 22.03.2019 година за одобряване плана на новообразуваните имоти за местност „Четръка“ в землището на град Смядово
29 Заповед № РД-15-29 от 20.03.2019 година за определяне на пожароопасен сезон в горите за периода от март до октомври 2019 година
28 Заповед № РД-15-28 от 20.03.2019 година за предоставяне на достъп до обществена информация
27 Заповед № РД-15-27 от 15.03.2019 година за определяне на техническия екип за изпълнение на организационно-техническата подготовка на Изборите за членове на Европейския парламент 2019
26 Заповед № РД-15-26 от 14.03.2019 година за определяне на участник, спечелил търга за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в община Нови пазар
25 Заповед № РД-15-25 от 13.03.2019 година за извършване на проверка на дейността в регистратурата за класифицирана информация през 2018 година
24 Заповед № РД-15-24 от 12.03.2019 година за определяне на комисия, която да организира и проведе конкурсната процедура за длъжността „старши експерт“ в дирекция АКРРДС
23 Заповед № РД-15-23 от 07.03.2019 година за утвърждаване на Стратегически план на Областна администрация за периода 2019-2021 година
22 Заповед № РД-15-22 от 01.03.2019 г. за заместване
21 Заповед № РД-15-21 от 01.03.2019 г. за предоставяне на достъп до обществена информация
20 Заповед № РД-15-20 от 28.02.2019 г. за обявяване на конкурс за длъжността Старши експерт в дирекция АКРРДС
19 Заповед № РД-15-19 от 19.02.2019 година за промяна в състава на областната епизоотична комисия
18 Заповед № РД-15-18 от 19.02.2019 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен
17 Заповед № РД-15-17 от 18.02.2019 година за определяне на състава на Областния съвет за сътрудничество по етническите интеграционните въпроси
16 Заповед № РД-15-16 от 14.02.2019 година за конкретизиране на мерки и цели за 2020-2022 година
15 Заповед № РД-15-15 от 14.02.2019 година за изменение състава на Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
14 Заповед № РД-15-14 от 13.02.2019 година за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на движими вещи – държавна собственост на Военно окръжие Шумен
13 Заповед № РД-15-13 от 11.02.2019 година за изменение на вътрешни правила за работната заплата
12 Заповед № РД-15-12 от 08.02.2019 година за назначаване на комисия за фактическото приемане на имот от представители на „Токуда Банк“ АД
11 Заповед № РД-15-11 от 06.02.2019 година за изменение на заповед за определяне на състава на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията
10 Заповед № РД-15-10 от 05.02.2019 година за определяне на актуален поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
9 Заповед № РД-15-09 от 04.02.2019 година за разрешаване удължаването на сроковете на договори за изпълнение на маршрутни разписания общинската пътна мрежа на Велики Преслав, част от областната транспортна схема
8 Заповед № РД-15-08 от 04.02.2019 година за предоставяне на суми за закупуване на представително облекло
7 Заповед № РД-15-07 от 21.01.2019 година за определяне на длъжностни лица с достъп до Регистър „Имоти“
6 Заповед № РД-15-06 от 21.01.2019 година за назначаване на комисии по ППЗДС
5 Заповед № РД-15-05 от 21.01.2019 година за назначаване на постоянна комисия по ППЗДС
4 Заповед № РД-15-04 от 16.01.2019 година за прогноза за бюджета
3 Заповед № РД-15-03 от 16.01.2019 година за заместване
2 Заповед № РД-15-02 от 16.01.2019 година за утвърждаване на вътрешни правила за административното обслужване и документооборота в ОА Шумен и на Стратегия за управление на риска
1 Заповед № РД-15-01 от 04.01.2019 година за връщане на незаконосъобразни решения на Общински съвет Велики Преслав
Skip to content