ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2020 година

АКТ ТЕКСТ
162 Заповед № РД-15-162 от 23.12.2020 година за заместване
161 Заповед № РД-15-161 от 23.12.2020 година за назначаване на комисия за извършване на бракуване на дълготрайни и краткотрайни активи в Областна администрация Шумен
160 Заповед № РД-15-160 от 22.12.2020 година за предоставяне безвъзмездно право на управление върху имот-частна държавна собственост на Община Шумен
159 Заповед № РД-15-159 от 16.12.2020 година за продажба на имот частна държавна собственост
158 Заповед № РД-15-158 от 11.12.2020 година за оптимизиране на дейността и въвеждане на графици за работа на служители от Областна администрация Шумен
157 Заповед № РД-15-157 от 10.12.2020 година за утвърждаване на вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на Областна администрация Шумен
156 Заповед № РД-15-156 от 10.12.2020 година за назначаване на Съвет по качеството и информационната сигурност към Областна администрация Шумен
155 Заповед № РД-15-155 от 09.12.2020 година за назначаване на Дисциплинарен съвет към Областна администрация Шумен
154 Заповед № РД-15-154 от 08.12.2020 година за назначаване на комисия за провеждане на амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи в Областна администрация Шумен
153 Заповед № РД-15-153 от 03.12.2020 година за допълнение на заповеди № РД-15-07 от 21.01.2019 година и № РД-15-91 от 12.06.2020 година
152 Заповед № РД-15-152 от 27 ноември 2020 година за предоставяне безвъзмездно за управление на имот държавна собственост на РИМ Шумен
151 Заповед № РД-15-151 от 25.11.2020 година за сформиране на Областен кризисен щаб
150 Заповед № РД-15-150 от 20.11.2020 година за удължаване срока на договорите за изпълнение на маршрутни разписания по общински автобусни линии в община Велики Преслав
149 Заповед № РД-15-149 от 17.11.2020 година за извършване на извънреден инструктаж на служителите от Областна администрация Шумен
148 Заповед № РД-15-148 от 13.11.2020 година за сформиране на Областен медицински съвет към Областен управител на област Шумен
147 Заповед № РД-15-147 от 13.11.2020 година за определяне на комисия за контрол и проверки по извършените от „ВиК-Шумен“ ООД инвестиции в активи публична държавна собственост
146 Заповед № РД-15-146 от 12.11.2020 година за осъществяване на засилен контрол в рамките на съответните компетентности от всички контролни органи за спазване на противоепидемичните мерки
145 Заповед № РД-15-145 от 10.11.2020 година за връщане за ново разглеждане на Решение № 243 по протокол № 14 на Общински съвет Шумен
144 Заповед № РД-15-144 от 09.11.2020 година за определяне на длъжностно лице, което да организира изпълнение на дейностите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд в Областна администрация Шумен
143 Заповед № РД-15-143 от 04.11.2020 година за назначаване на комисия за провеждане на инвентаризация на дълготрайни и краткотрайни активи в Областна администрация Шумен
142 Заповед № РД-15-142 от 02.11.2020 година за определяне на секретар на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
141 Заповед № РД-15-141 от 30.10.2020 година за назначаване на комисия за проверка на опорните пунктове за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа и осигуреността им с техника и материали
140 Заповед № РД-15-140 от 21.10.2020 година за допълнение на Заповед № РД-15-104 от 10.07.2020 г.
139 Заповед № РД-15-139 от 22.10.2020 година за утвърждаване на областна транспортна схема за област Шумен
138 Заповед № РД-15-138 от 19.10.2020 година във връзка с провеждане на обучение на тема: „Осигуряване на ефективно и адекватно реагиране на компетентните органи при получаване на сигнал за ПТП“
137 Заповед № РД-15-137 от 15.10.2020 година във връзка с договор, сключен между ПУДООС и ДЗЗД
136 Заповед № РД-15-136 от 12.10.2020 година за определяне на постоянен състав на областната транспортна комисия
135 Заповед № РД-15-135 от 07.10.2020 година за определяне на служител, отговарящ за мрежовата и информационна сигурност
134 Заповед № РД-15-134 от 06.10.2020 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността старши експерт в дирекция АКРРДС
133 Заповед № РД-15-133 от 06.10.2020 година за връщане за ново обсъждане на решение на Общински съвет Шумен
132 Заповед № РД-15-132 от 02.10.2020 година за определяне на длъжностни лица за издаване на удостоверенията APOSTILLE
131 Заповед № РД-15-131 от 25.09.2020 година за утвърждаване на вътрешни правила
130 Заповед № РД-15-130 от 21.09.2020 година за обявяване на конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС на Областна администрация Шумен
129 Заповед № РД-15-129 от 14.09.2020 година за заместване
128 Заповед № РД-15-128 от 10.09.2020 година за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху имот-частна държавна собственост на СРС-Шумен
127 Заповед № РД-15-127 от 08.09.2020 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила на територията на област Шумен
126 Заповед № РД-15-126 от 04.09.2020 година за учредяване право на преминаване и право на прокарване за изграждане на външно кабелно ел.захранване
125 Заповед № РД-15-125 от 04.09.2020 година за учредяване право на преминаване и право на прокарване за изграждане на външно кабелно ел.захранване
124 Заповед № РД-15-124 от 04.09.2020 година за учредяване право на преминаване и право на прокарване за изграждане на външно кабелно ел.захранване
123 Заповед № РД-15-123 от 03.09.2020 година за заместване
122 Заповед № РД-15-122 от 02.09.2020 година за предоставяне безвъзмездно правото на управление на МЗХГ върху имот – частна държавна собственост
121 Заповед № РД-15-121 от 20.08.2020 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността „младши експерт“ в дирекция АПОФУС
120 Заповед № РД-15-120 от 17.08.2020 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността „старши експерт“ в дирекция АКРРДС
119 Заповед № РД-15-119 от 13.08.2020 година за отнемане правото на управление върху имот – частна държавна собственост от АПИ поради отпаднала необходимост
118 Заповед № РД-15-118 от 12.08.2020 година за отнемане правото на управление върху имоти – частна държавна собственост от АПИ поради отпаднала необходимост
117 Заповед № РД-15-117 от 12.08.2020 година за отнемане правото на управление върху имоти – частна държавна собственост от АПИ поради отпаднала необходимост
116 Заповед № РД-15-116 от 12.08.2020 година за назначаване на комисия за приемане на имоти – частна държавна собственост от АПИ поради отпаднала необходимост
115 Заповед № РД-15-115 от 10.08.2020 година за отнемане правото на управление върху имот – частна държавна собственост от ДАЕУ поради отпаднала необходимост
114 Заповед № РД-15-114 от 10.08.2020 година за преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно значение
113 Заповед № РД-15-113 от 07.08.2020 година за обявяване на конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция АПОФУС на Областна администрация Шумен
112 Заповед № РД-15-112 от 06.08.2020 година за обявяване на конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АКРРДС на Областна администрация Шумен
111 Заповед № РД-15-111 от 06.08.2020 година за определяне на длъжностни лица с право на специален достъп до Единния портал за заявяване на електронни административни услуги
110 Заповед № РД-15-110 от 04.08.2020 година за заместване
109 Заповед № РД-15-109 от 03.08.2020 година за продажба на имот частна държавна собственост – апартамент на настанения в него наемател
108 Заповед № РД-15-108 от 31.07.2020 година за определяне на разходна норма на МПС
107 Заповед № РД-15-107 от 30.07.2020 година за определяне на длъжностно лице за вписване на данните в Информационната система за бюджетен контрол
106 Заповед № РД-15-106 от 28.07.2020 година за назначаване на постоянна комисия по ППЗДС
105 Заповед № РД-15-105 от 10.07.2020 година за заместване
104 Заповед № РД-15-104 от 10.07.2020 година за организация на пропускателния режим и административното обслужване в сградата на Областна администрация Шумен
103 Заповед № РД-15-103 от 09.07.2020 година за назначаване на комисия за установяване на нормен разход на гориво на служебни автомобили
102 Заповед № РД-15-102 от 07.07.2020 година за определяне на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
101 Заповед № РД-15-101 от 06.07.2020 година за продажба на имот-частна държавна собственост на собственика на законно построена сграда от ДП НКЖИ
100 Заповед № РД-15-100 от 06.07.2020 година за назначаване на постоянно действаща експертна комисия в Областна администрация Шумен за осъществяване на дейностите по Закона за националния архивен фонд
99 Заповед № РД-15-99 от 06.07.2020 година за участие на служители на Областна администрация Шумен при фактическо приемане и предаване на язовири от общините Шумен и Каолиново на ДПУСЯ
98 Заповед № РД-15-98 от 30.06.2020 година за утвърждаване на вътрешни правила
97 Заповед № РД-15-97 от 30.06.2020 година за заместване
96 Заповед № РД-15-96 от 30.06.2020 година за определяне на служител, който да отговаря за издаване на удостоверението по чл. 3, ал.1 от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (заверка с апостил)
95 Заповед № РД-15-95 от 29.06.2020 година за определяне на комисия за извършване на подбор на постъпили кандидатури от област Шумен за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето
94 Заповед № РД-15-94 от 24.06.2020 година за определяне на спечелил търга с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост, предоставен за управление на СИДП
93 Заповед № РД-15-93 от 22.06.2020 година за приемане на дарение от община Шумен – язовир Костена река и язовир Друмево
92 Заповед № РД-15-92 от 17.06.2020 година за назначаване на комисия за разработване на проект на Регионална програма за заетост в област Шумен през 2020 година
91 Заповед № РД-15-91 от 12.06.2020 година за определяне на длъжностни лица с ниво на достъп до Регистър имоти
90 Заповед № РД-15-90 от 12.06.2020 година за връщане за ново обсъждане на Решение № 161 от 04.06.2020 година на Общински съвет Шумен
89 Заповед № РД-15-89 от 11.06.2020 година за назначаване на комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
88 Заповед № РД-15-88 от 11.06.2020 година за учредяване безвъзмездно право на ползване върху четири свободни помещения – частна държавна собственост на Регионалния съвет на КНСБ Шумен
87 Заповед № РД-15-87 от 10.06.2020 година за назначаване на комисия за освидетелстване на негодни за ползване и застрашаващи сигурността на гражданите сгради в с. Хитрино
86 Заповед № РД-15-86 от 10.06.2020 година за назначаване на комисия за проверка готовността за безопасна експлоатация на язовирите на територията на област Шумен
85 Заповед № РД-15-85 от 08.06.2020 година за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху движима вещ на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към Национален военен университет „Васил Левски
84 Заповед № РД-15-84 от 08.06.2020 година за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време на служителите по ПМС №212/1993 г. (оперативни дежурни)
83 Заповед № РД-15-83 от 19.05.2020 година за извършване на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на Република България
82 Заповед № РД-15-82 от 15.05.2020 година за пропускателния режим в административната сграда на Областна администрация Шумен по време на обявената епидемична обстановка
81 Заповед № РД-15-81 от 15.05.2020 година за назначаване на комисия за проверка проводимостта на речните легла и дерета на територията на област Шумен
80 Заповед № РД-15-80 от 21.04.2020 година за определяне на длъжностно лице, което да води регистър на трудоустроените лица в Областна администрация Шумен
79 Заповед № РД-15-79 от 15.04.2020 година за определяне на състав на постоянна комисия за контрол и проверки по инвестициите във ВиК активите публична държавна собственост
78 Заповед № РД-15-78 от 13.04.2020 година за определяне заетостта по график на служители от Областна администрация Шумен
77 Заповед № РД-15-77 от 07 април 2020 година за назначаване на постоянна комисия за актуализация на амортизационния план на дълготрайните и нематериалните активи за 2020 година
76 Заповед № РД-15-76 от 02 април 2020 година за нареждане за изпълението на утвърдена програма за преглеждане оценката на риск на работните места и професионалните рискови в Областна администрация Шумен
75 Заповед № РД-15-75 от 02 април 2020 година във връзка с чл.28 ал.1 от ЗБУТ – за определяне ГУТ
74 Заповед № РД-15-74 от 01 април 2020 година за определяне на пожароопасен сезон в горите за периода 01.04.2020-30.10.2020 година
73 Заповед № РД-15-73 от 31 март 2020 година за нареждане на общо събрание на работещите в Областна администрация град Шумен с цел избиране представители на ГУТ
72 Заповед № РД-15-72 от 31 март 2020 година за утвърждаване на вътрешни правила за надграждане на електронното управление
70 Заповед № РД-15-70 от 27 март 2020 година за периодичност на разглеждане на оценката на риска
69 Заповед № РД-15-69 от 27 март 2020 година във връзка чл.9 ал.2 от наредба за МЕ-представяне болничен лист
68 Заповед № РД-15-68 от 27 март 2020 във връзка чл.140 от кодекса на труда за осигоряване на храна и напитки за оперативни дежурни
67 Заповед № РД-15-67 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице отговорно за регистър на трудовите злополуки
66 Заповед № РД-15-66 от 27 март 2020 година за нареждане на периодични профилактични прегледи и изследвания на служителите от Областна администрация град Шумен
65 Заповед № РД-15-65 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице за извършване на обучение по ЗБУТ
64 Заповед № РД-15-64 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице за представител пред контролните органи на Инспеция по труда
63 Заповед № РД-15-63 от 27 март 2020 година за определяне на длъжностно лице за контакти и оказване съдействие на специалисти от служба по трудова медицина
62 Заповед № РД-15-62 от 27 март 2020 година за провеждане на начален инструктаж по ЗБУТ за служителите в Областна администрация град Шумен
61 Заповед № РД-15-61 от 27 март 2020 година за назначаване на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
60 Заповед № РД-15-60 от 25.03.2020 година за отмяна на Заповед № 679 от 20.03.2020 година на кмета на община Върбица
59 Заповед № РД-15-59 от 23 март 2020 година за отмяна на подточка 1 от т. І на Заповед № 315 от 16.03.2020 г. на Кмета на община Нови пазар
58 Заповед № РД-15-58 от 18 март 2020 година за утвърждаване на инструкция за начините на приложение на дезинфектантите и почистването на работните места в Областна администрация Шумен
57 Заповед № РД-15-57 от 18 март 2020 година за провеждане на извънреден инструктаж на служителите в Областна администрация Шумен
56 Заповед № РД-15-56 от 18 март 2020 година за предприемане на превантивни мерки и засилена хигиена в Областна администрация Шумен
55 Заповед № РД-15-55 от 17 март 2020 година за изменение състава на Областната епизоотична комисия
54 Заповед № РД-15-54 от 14 март 2020 година за оптимизиране на дейността и въвеждане на графици за работа на служители от Областна администрация Шумен
53 Заповед № РД-15-53 от 14 март 2020 година за оптимизиране на пропускателния режим и дезинфекцията в административната сграда на Областна администрация Шумен
52 Заповед № РД-15-52 от 09 март 2020 година за въвеждане на засилени мерки във връзка със заболяването COVID-19 (коронавирус)
51 Заповед № РД-15-51 от 05.03.2020 година за определяне на длъжностно лице за издаване на удостоверението APOSTILLE
50 Заповед № РД-15-50 от 05.03.2020 година за определяне на длъжностно лице за установяване на нарушения по Закона за достъп до обществена информация
49 Заповед № РД-15-49 от 02.03.2020 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността „Главен секретар“ в АВиК Шумен
48 Заповед № РД-15-48 от 02.03.2020 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността „ВиК експерт“ в АВиК Шумен
47 Заповед № РД-15-47 от 27.02.2020 година за определяне състава на Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
46 Заповед № РД-15-46 от 27.02.2020 година за приемане на направеното в полза на Държавата от Община дарение на язовири – публична общинска собственост
45 Заповед № РД-15-45 от 27.02.2020 година за сформиране на Областен кризисен щаб във връзка с предприемане на спешни мерки по отношение на инфекциозно заболяване, причинено от коронавирус 2019-nCoV
44 Заповед № РД-15-44 от 25.02.2020 година за определяне на комисия за фактическо предаване и приемане на имот-публична държавна собственост, в изпълнение на РМС № 117/20.02.2020 година
43 Заповед № РД-15-43 от 24.02.2020 година за определяне на постоянна комисия за осъществяване на контрола по чл. 67 и 67а от ППЗДС
42 Заповед № РД-15-42 от 24.02.2020 година за определяне на комисия за допускане на кандидати до конкурсите за длъжности в АВиК Шумен
41 Заповед № РД-15-41 от 21.02.2020 година за предоставяне на достъп до обществена информация
40 Заповед № РД-15-40 от 21.02.2020 година за предоставяне на достъп до обществена информация
39 Заповед № РД-15-39 от 17.02.2020 година за заместване
38 Заповед № РД-15-38 от 17.02.2020 година за връщане за ново обсъждане на Решение № 17/ 29.01.2020 година на ОбС Хитрино
37 Заповед № РД-15-37 от 14.02.2020 година за определяне на бюджетната прогноза
36 Заповед № РД-15-36 от 13.02.2020 година за заместване
35 Заповед № РД-15-35 от 13.02.2020 година за определяне на поименен състав на Областния съвет за сътрудничество
34 Заповед № РД-15-34 от 11.02.2020 година във връзка с управление на служебните автомобили
33 Заповед № РД-15-33 от 11.02.2020 година за връщане за ново обсъждане на Решение № 54 от 30.01.2020 г. на ОбС Шумен
32 Заповед № РД-15-32 от 10.02.2020 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила
31 Заповед № РД-15-31 от 10.02.2020 година за определяне на длъжностно лице по ЗЗБУТ
30 Заповед № РД-15-30 от 05.02.2020 година за утвърждаване на устройствен правилник на Областната комисия по безопасност на движението
29 Заповед № РД-15-29 от 05.02.2020 година за определяне на длъжностни лица, които да съхраняват печатите и щемпелите в Областна администрация Шумен
28 Заповед № РД-15-28 от 04.02.2020 година за приемане на дарение в полза на Държавата на язовири – публична общинска собственост от община Каолиново
27 ЗЗаповед № РД-15-27 от 03.02.2020 година за изменение на обществен съвет към ПХГТД „Проф. Асен Златаров“
26 Заповед № РД-15-26 от 03.02.2020 година за учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост
25 Заповед № РД-15-25 от 30.01.2020 година за заместване
24 Заповед № РД-15-24 от 30.01.2020 година за предоставяне на суми по Наредбата за служебното положение на държавните служители
23 Заповед № РД-15-23 от 29.01.2020 година за определяне на поименен състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
22 Заповед № РД-15-22 от 28.01.2020 година за определяне на служител от Областна администрация Шумен, който да участва в проверките по Закона за гражданската регистрация на община Нови пазар
21 Заповед № РД-15-21 от 28.01.2020 година за определяне на Областен координационен център по Механизма за обхващане на деца и ученици
20 Заповед № РД-15-20 от 27.01.2020 година за назначаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
19 Заповед № РД-15-19 от 23.01.2020 година за определяне на служител, отговарящ за мрежовата и информационна сигурност в Областна администрация Шумен
18 Заповед № РД-15-18 от 23.01.2020 година за определяне на длъжностно лице, което да проведе първоначален/ периодичен инструктаж и обучение на служителите по Закона за противодействие на тероризма
17 Заповед № РД-15-17 от 21.01.2020 година за одобряване Плана на новообразуваните имоти за местности в землищата на с. Лозево и с. Ивански, община Шумен
16 Заповед № РД-15-16 от 21.01.2020 година за допълване на Заповед РД-15-149 от 21.12.2015 година относно попълване и утвърждаване на нов раздел V „Административно обслужване и регулиране“ на ИИСДА
15 Заповед № РД-15-15 от 21.01.2020 година за утвърждаване на вътрешни правила за мрежовата и информационната сигурност в Областна администрация Шумен
14 Заповед № РД-15-14 от 20.01.2020 година за определяне на служители от Областна администрация Шумен, които да участват в проверките по Закона за гражданската регистрация на община Шумен
13 Заповед № РД-15-13 от 20.01.2020 година за утвърждаване на вътрешни правила по пожарна безопасност, план за евакуация, план за дейностите при пожар и план за осигуряване на пожарната безопасност в Областна администрация Шумен
12 Заповед № РД-15-12 от 20.01.2020 година за инструктажите по пожарна безопасност в Областна администрация Шумен
11 Заповед № РД-15-11 от 20.01.2020 година за дейностите по пожарна безопасност в Областна администрация Шумен
10 Заповед № РД-15-10 от 17.01.2020 година за назначаване на Областната епизоотична комисия – Шумен
9 Заповед № РД-15-9 от 17.01.2020 година за назначаване на комисия за проверка на дейностите в регистратурата за класифицирана информация през 2019 година
8 Заповед № РД-15-8 от 13.01.2020 година за изменение състава на Областната епизоотична комисия – Шумен
7 Заповед № РД-15-7 от 13.01.2020 година за определяне на служител, отговарящ за издаването на удостоверенията „Апостил“
6 Заповед № РД-15-6 от 13.01.2020 година за сформиране на междуведомствена комисия за нерегламентираните превози на територията на област Шумен
5 Заповед № РД-15-5 от 13.01.2020 година за създаване на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с общинските щабове
4 Заповед № РД-15-4 от 08.01.2020 година за заместване
3 Заповед № РД-15-3 от 08.01.2020 година за определяне на постоянния състав на Областната транспортна комисия
2 Заповед № РД-15-2 от 06.01.2020 година за назначаване на Областната епизоотична комисия – Шумен
1 Заповед № РД-15-1 от 06.01.2020 година за изменение състава на Областния съвет за развитие – Шумен
Skip to content