Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2021 година

АКТ ТЕКСТ
52 Заповед № РД-15-52 от 12.04.2021 година за заместване
51 Заповед № РД-15-51 от 12.04.2021 година за определяне на комисия за разработване на проект на Регионална програма за заетост в област Шумен 2021 г.
50 Заповед № РД-15-50 от 05.04.2021 година за определяне на пожароопасен сезон в горите за периода 01.04.2021-30.10.2021 година
49 Заповед № РД-15-49 от 02.04.2021 година за утвърждаване на инструкция за спазване на противоепидемичните мерки и опазване здравето на всички участници при отчитане на изборните резултати от изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в многофункционална зала „Арена Шумен“
48 Заповед № РД-15-48 от 01.04.2021 година за определяне на служител, отговарящ за мрежовата и информационна сигурност
47 Заповед № РД-15-47 от 30.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
46 Заповед № РД-15-46 от 26.03.2021 година за заместване
45 Заповед № РД-15-45 от 26.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
44 Заповед № РД-15-44 от 26.03.2021 година за определяне на помещение, в което да се съхраняват под охрана получените хартиени бюлетини и изборни книжа до предаването им на СИК на територията на община Шумен
43 Заповед № РД-15-43 от 26.03.2021 година за предприемане на превантивни мерки по опазване на обществения ред в предизборния и изборния ден
42 Заповед № РД-15-42 от 24.03.2021 година за заместване
41 Заповед № РД-15-41 от 24.03.2021 година за отнемане правото на управление върху имот – частна държавна собственост от ОДБХ Шумен
40 Заповед № РД-15-40 от 23.03.2021 година за определяне на длъжностни лица, които да получат хартиените бюлетини и изборните книжа за произвеждане на Изборите за народни представители 2021 г.
39 Заповед № РД-15-39 от 18.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
38 Заповед № РД-15-38 от 10.03.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-46 от 27.02.2020 година
37 Заповед № РД-15-37 от 09.03.2021 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен
36 Заповед № РД-15-36 от 09.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
35 Заповед № РД-15-35 от 05.03.2021 година за създаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
34 Заповед № РД-15-34 от 05.03.2021 година за създаване на Щаб и лица за експертно и техническо подпомагане на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
33 Заповед № РД-15-33 от 05.03.2021 година за определяне на помещение за съхранение под охрана на получените хартиени бюлетини и други изборни книжа за произвеждане на Изборите за народни представители 2021 г.
32 Заповед № РД-15-32 от 01.03.2021 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността старши експерт в дирекция АПОФУС
31 Заповед № РД-15-31 от 25.02.2021 година за определяне на място за разполагане на РИК-Шумен и изчислителния пункт към РИК за извършване на дейностите по приемане и обработване на протоколите от СИК
30 Заповед № РД-15-30 от 24.02.2021 година за определяне на комисия за извършване на годишна проверка по ЗЗКИ
29 Заповед № РД-15-29 от 17.02.2021 година за определяне на бюджетна прогноза
28 Заповед № РД-15-28 от 17.02.2021 година за определяне на състав на звеното за мониторинг и оценка към областния съвет по етническите и интеграционни въпроси
27 Заповед № РД-15-27 от 17.02.2021 година за определяне на състав на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
26 Заповед № РД-15-26 от 16.02.2021 година за определяне на длъжностни лица за осъществяване приемо-предаването на изборните книжа и материали, необходими при произвеждането на изборите за народни представители 2021
25 Заповед № РД-15-25 от 16.02.2021 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС
24 Заповед № РД-15-24 от 15.02.2021 година за обявяване на конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АПОФУС на Областна администрация Шумен
23 Заповед № РД-15-23 от 12.02.2021 година за произнасяне по законосъобразността на постъпило искане по реда на чл. 28 от ЗАТУРБ
22 Заповед № РД-15-22 от 09.02.2021 година за заместване
21 Заповед № РД-15-21 от 04.02.2021 година за закупуване на представително облекло
20 Заповед № РД-15-20 от 03.02.2021 година за обявяване на конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция АКРРДС на Областна администрация Шумен
19 Заповед № РД-15-19 от 03.02.2021 година за утвърждаване на правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП –Шумен
18 Заповед № РД-15-18 от 02.02.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-17 от 01.02.2021 година
17 Заповед № РД-15-17 от 01.02.2021 година за назначаване на комисия за извършване на проверка по подаден сигнал
16 Заповед № РД-15-16 от 29.01.2021 година за утвърждаване на вътрешни правила
15 Заповед № РД-15-15 от 28.01.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-158 от 11.12.2020 година
14 Заповед № РД-15-14 от 26.01.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
13 Заповед № РД-15-13 от 20.01.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
12 Заповед № РД-15-12 от 20.01.2021 година за използване на технически средства за организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на изборите за Народно събрание 2021 г.
11 Заповед № РД-15-11 от 20.01.2021 година за определяне на технически екип от служители на Областна администрация Шумен за изпълнение на организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на изборите за Народно събрание 2021 г.
10 Заповед № РД-15-10 от 15.01.2021 година за отнемане правото на управление върху имот частна държавна собственост от Агенция „Пътна инфраструктура“
9 Заповед № РД-15-9 от 14.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да вписва данни в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление
8 Заповед № РД-15-8 от 14.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да вписва в Регистъра на информационните ресурси данни за информационните ресурси на Областна администрация Шумен
7 Заповед № РД-15-7 от 13.01.2021 година за определяне на длъжностно лице – администратор на профила на Областна администрация Шумен в Портала за отворени данни
6 Заповед № РД-15-6 от 07.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да води регистъра на трудоустроените лица в Областна администрация Шумен
5 Заповед № РД-15-5 от 07.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да води регистъра на трудовите злополуки в Областна администрация Шумен
4 Заповед № РД-15-4 от 07.01.2021 година за осигуряване на технически средства за нуждите на електронното управление
3 Заповед № РД-15-3 от 04.01.2021 година за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД на територията на област Шумен“
2 Заповед № РД-15-2 от 04.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да осъществява предварителния контрол за законосъобразност по смисъла на ЗФУКПС в Областна администрация Шумен
1 Заповед № РД-15-1 от 04.01.2021 година за предоставяне на права за управление на имот частна държавна собственост на ОДБХ Шумен

Skip to content