ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2021 година

АКТ ТЕКСТ
144 Заповед № РД-15-144 от 02.12.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-96 от 23.08.2021 година
143 Заповед № РД-15-143 от 02.12.2021 година за откриване възлагането на обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Областна администрация Шумен
142 Заповед № РД-15-142 от 02.12.2021 година за утвърждаване на вътрешни правила
141 Заповед № РД-15-141 от 25.11.2021 година за утвърждаване на Областна транспортна схема за област Шумен


140 Заповед № РД-15-140 от 23.11.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да участва в заседанията на назначената от кмета на община Хитрино комисия
139 Заповед № РД-15-139 от 19.11.2021 година за определяне на постоянен поименен състав на Областна транспортна комисия – Шумен
138 Заповед № РД-15-138 от 17.11.2021 година за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ за обект: „Изграждане на Вятърен парк за производство на електрическа енергия – Габрица и изграждане на въздушна линия (електрически кабел 110kV) свързваща бъдеща 33/110kV подстанция „Близнаци“ с мрежата на ЕСО“ за нуждите на „ДАБЪЛЮ ПИ ДЖИ“ ЕООД на територията на област Шумен
137 Заповед № РД-15-137 от 17.11.2021 година за определяне на многофункционална зала Арена – Шумен за ситуиране на РИК Шумен
136 Заповед № РД-15-136 от 17.11.2021 година за определяне на помещение, в което да се съхраняват под охрана получените хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021 година
135 Заповед № РД-15-135 от 17.11.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да получи хартиените бюлетини и изборните книжа за произвеждане на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021 година
134 Заповед № РД-15-134 от 17.11.2021 година за определяне на длъжностни лица за осъществяване приемо-предаването на изборните книжа и материали, необходими при произвеждането на Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 21.11.2021 година
133 Заповед № РД-15-133 от 12.11.2021 година за регулиране на достъпа до многофункционална зала Арена-Шумен
132 Заповед № РД-15-132 от 12.11.2021 година за предприемане на превантивни мерки по опазване на обществения ред в предизборния и изборния ден
131 Заповед № РД-15-131 от 11.11.2021 година за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Присъединяване на Фотоволтаичен парк в поземлени имоти с идентификатори 35969.4.279 и 35969.4.282 в с. Каменяк, общ. Хитрино, обл. Шумен към преносната електрическа мрежа” за нуждите на „ГЕОСОЛАР КАМЕНЯК“ ООД на територията на област Шумен
130 Заповед № РД-15-130 от 11.11.2021 година за връщане за ново разглеждане на Решения № 121, 122 и 124 по протокол № 1 от 28.10.2021г. на Общински съвет Никола Козлево
129 Заповед № РД-15-129 от 11.11.2021 година за връщане за ново разглеждане на Решение № 118 по протокол №18 от 28.10.2021г. на Общински съвет Никола Козлево
128 Заповед № РД-15-128 от 09.11.2021 година за назначаване на комисия за провеждане на инвентаризация на дълготрайни и краткотрайни активи в Областна администрация Шумен
127 Заповед № РД-15-127 от 04.11.2021 година за определяне на видове зони за сигурност, в които се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана информация по ЗЗКИ
126 Заповед № РД-15-126 от 02.11.2021 година за определяне на длъжностни лица, които да получат хартиените бюлетини и изборните книжа за произвеждане на Изборите за президент, вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 година
125 Заповед № РД-15-125 от 29.10.2021 година за допълнение на Заповед № РД-15-117 от 07.10.2021 година
124 Заповед № РД-15-124 от 29.10.2021 година за отмяна на Заповед № РД-15-102 от 07.07.2020 година
123 Заповед № РД-15-123 от 25.10.2021 година за назначаване на комисия за извършване на проверка на състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен, в изпълнение на дейностите по подготовката на зимното поддържане
122 Заповед № РД-15-122 от 25.10.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да участва в заседанията на назначената от кмета на община Никола Козлево комисия за извършване на проверки по спазване на изискванията по раздел III от ЗГР
121 Заповед № РД-15-121 от 25.10.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-47 от 27.02.2020 година
120 Заповед № РД-15-120 от 18.10.2021 година за заместване
119 Заповед № РД-15-119 от 13.10.2021 година за заместване
118 Заповед № РД-15-118 от 13.10.2021 година за определяне на многофункционална зала Арена – Шумен за ситуиране на РИК Шумен
117 Заповед № РД-15-117 от 07.10.2021 година за определяне реда за възстановяване на пътни разходи на членовете на РИК Шумен
116 Заповед № РД-15-116 от 07.10.2021 година за определяне на длъжностни лица за осъществяване приемо-предаването на изборните книжа и материали, необходими при произвеждането на изборите за президент, вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 година
115 Заповед № РД-15-115 от 05.10.2021 година за заместване
114 Заповед № РД-15-114 от 05.10.2021 година за утвърждаване на вътрешни правила
113 Заповед № РД-15-113 от 04.10.2021 година за определяне на помещение, в което да се съхраняват под охрана получените хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждането на изборите за президент, вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 година
112 Заповед № РД-15-112 от 01.10.2021 година във връзка с управлението на служебните автомобили към Областна администрация Шумен
111 Заповед № РД-15-111 от 29.09.2021 година за определяне на длъжностни лица за унищожаване на останалите в Областна администрация Шумен изборни книжа от изборите за Народно събрание на 11.07.2021 г.
110 Заповед № РД-15-110 от 27.09.2021 година за връщане на преписка на кмета на община Шумен за ново произнасяне
109 Заповед № РД-15-109 от 24.09.2021 година за заместване
108 Заповед № РД-15-108 от 21.09.2021 година за промяна на състава на Областна комисия “Военни паметници”
107 Заповед № РД-15-107 от 20.09.2021 година за определяне на технически екип от служители на Областна администрация Шумен за изпълнение на организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на изборите за президент, вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 година
106 Заповед № РД-15-106 от 20.09.2021 година за определяне на длъжностни лица, които да получат хартиените бюлетини и изборните книжа, необходими за произвеждане на предстоящите избори за президент, вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 година
105 Заповед № РД-15-105 от 20.09.2021 година за определяне на технически екип от служители на Областна администрация Шумен за изпълнение на организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на предстоящите избори за президент, вицепрезидент и за Народно събрание на 14.11.2021 година
104 Заповед № РД-15-104 от 16.09.2021 година за определяне на поименен състав на Група по условия на труд в Областна администрация Шумен
103 Заповед № РД-15-103 от 14.09.2021 година за утвърждаване на протокол за резултати от разглеждането и оценката на офертите по обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Областна администрация Шумен
102 Заповед № РД-15-102 от 13.09.2021 година за определяне на актуален състав на Областен координационен център – Шумен
101 Заповед № РД-15-101 от 10.09.2021 година за определяне на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти по обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Областна администрация Шумен
100 Заповед № РД-15-100 от 08.09.2021 година за предоставяне на разрешение на кмета на община Шумен да удължи срока на договорите, сключени за възлагане изпълнението на маршрутни разписания
99 Заповед № РД-15-99 от 07.09.2021 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информацията за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен
98 Заповед № РД-15-98 от 27.08.2021 година за откриване възлагането на обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение за нуждите на Областна администрация Шумен
97 Заповед № РД-15-97 от 25.08.2021 година за изменение на заповед № РД-15-27 от 17.02.2021 година
96 Заповед № РД-15-96 от 23.08.2021 година за изменение на заповед № РД-15-70 от 09.06.2021 година
95 Заповед № РД-15-95 от 20.08.2021 година за въвеждане на противоепидемични мерки в Областна администрация Шумен
94 Заповед № РД-15-94 от 19.08.2021 година за определяне на поименен състав на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
93 Заповед № РД-15-93 от 16.08.2021 година за определяне на длъжностно лице по пожарна безопасност
92 Заповед № РД-15-92 от 16.08.2021 година за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време на служителите по ПМС №212/1993 г. (оперативни дежурни)
91 Заповед № РД-15-91 от 16.08.2021 година за преглед на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно значение
90 Заповед № РД-15-90 от 05.08.2021 година за заместване
89 Заповед № РД-15-89 от 04.08.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
88 Заповед № РД-15-88 от 03.08.2021 година за сформиране на работна група от служители за осъществяване дейностите по координация, контрол и санкции във връзка с административното обслужване
87 Заповед № РД-15-87 от 27.07.2021 година за безвъзмездно прехвърляне на част от язовир “Лятно” в собственост на държавата
86 Заповед № РД-15-86 от 12.07.2021 година за процедиране на административна преписка по ЗАТУРБ
85 Заповед № РД-15-85 от 09.07.2021 година за регулиране на достъпа до многофункционална зала Арена-Шумен
84 Заповед № РД-15-84 от 09.07.2021 година за определяне на многофункционална зала Арена – Шумен за ситуиране на РИК Шумен
83 Заповед № РД-15-83 от 08.07.2021 година за утвърждаване на вътрешни правила
82 Заповед № РД-15-82 от 07.07.2021 година за използване на МПС за нуждите на Изборите за Народно събрание на 11.07.2021 година
81 Заповед № РД-15-81 от 07.07.2021 година за предприемане на превантивни мерки по опазване на обществения ред в предизборния и изборния ден
80 Заповед № РД-15-80 от 30.06.2021 година за създаване на Щаб и лица за експертно и техническо подпомагане на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
79 Заповед № РД-15-79 от 30.06.2021 година за създаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
78 Заповед № РД-15-78 от 22.06.2021 година за определяне на длъжностни лица, които да получат хартиените бюлетини и изборните книжа за произвеждане на предсрочните избори за народни представители
77 Заповед № РД-15-77 от 22.06.2021 година за допълнение на Заповед № РД-15-58 от 12.05.2021 година
76 Заповед № РД-15-76 от 21.06.2021 година за назначаване на комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана
75 Заповед № РД-15-75 от 17.06.2021 година за назначаване на комисия за разглеждане и селектиране на постъпилите в Областна администрация Шумен кандидатури, във връзка с Националната система “Живи човешки съкровища – България” за 2021 г.
74 Заповед № РД-15-74 от 14.06.2021 година за предоставяне на разрешение на община Шумен да удължи срока на договорите за обществен превоз
73 Заповед № РД-15-73 от 10.06.2021 година за назначаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
72 Заповед № РД-15-72 от 09.06.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
71 Заповед № РД-15-71 от 09.06.2021 година за определяне на длъжностни лица за унищожаване на останалите в Областна администрация Шумен изборни книжа от изборите за Народно събрание на 04.04.2021 г.
70 Заповед № РД-15-70 от 09.06.2021 година за назначаване на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата
69 Заповед № РД-15-69 от 08.06.2021 година за определяне на длъжностно лице за издаване на удостоверенията APOSTILLE
68 Заповед № РД-15-68 от 07.06.2021 година за назначаване на Областна епизоотична комисия
67 Заповед № РД-15-67 от 04.06.2021 година за определяне на помещение за съхранение под охрана на получените хартиени бюлетини и други изборни книжа за произвеждане на предсрочните избори за народни представители
66 Заповед № РД-15-66 от 03.06.2021 година за назначаване на комисия за разглеждане и селектиране на постъпилите в Областна администрация Шумен кандидатури, във връзка с Националната система “Живи човешки съкровища – България” за 2021 г.
65 Заповед № РД-15-65 от 02.06.2021 година за определяне правомощията и ресорите на заместник областните управители на област Шумен
64 Заповед № РД-15-64 от 02.06.2021 година за сформиране на Областен кризисен щаб
63 Заповед № РД-15-63 от 27.05.2021 година за назначаване на комисия за проверка готовността за безопасна експлоатация на язовирите на територията на област Шумен
62 Заповед № РД-15-62 от 27.05.2021 година за извършване на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на Република България
61 Заповед № РД-15-61 от 25.05.2021 година за определяне на длъжностни лица за осъществяване приемо-предаването на изборните книжа и материали, необходими при произвеждането на предсрочните избори за народни представители
60 Заповед № РД-15-60 от 25.05.2021 година за определяне на комисия за провеждане на интервю с явилите се кандидати за свободни работни места в областните администрации по Програма “Старт на кариерата”
59 Заповед № РД-15-59 от 12.05.2021 година за утвърждаване на вътрешна документация
58 Заповед № РД-15-58 от 12.05.2021 година за използване на технически средства за организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на предсрочните избори за Народно събрание
57 Заповед № РД-15-57 от 11.05.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да осъществява предварителния контрол за законосъобразност по смисъла на ЗФУКПС в Областна администрация Шумен
56 Заповед № РД-15-56 от 11.05.2021 година за назначаване на комисия за проверка проводимостта на речните легла и дерета на територията на област Шумен
55 Заповед № РД-15-55 от 11.05.2021 година за определяне на технически екип от служители на Областна администрация Шумен за изпълнение на организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на предсрочните избори за Народно събрание
54 Заповед № РД-15-54 от 26.04.2021 година за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време на служителите по ПМС №212/1993 г. (оперативни дежурни)
53 Заповед № РД-15-53 от 20.04.2021 година за заместване
52 Заповед № РД-15-52 от 12.04.2021 година за заместване
51 Заповед № РД-15-51 от 12.04.2021 година за определяне на комисия за разработване на проект на Регионална програма за заетост в област Шумен 2021 г.
50 Заповед № РД-15-50 от 05.04.2021 година за определяне на пожароопасен сезон в горите за периода 01.04.2021-30.10.2021 година
49 Заповед № РД-15-49 от 02.04.2021 година за утвърждаване на инструкция за спазване на противоепидемичните мерки и опазване здравето на всички участници при отчитане на изборните резултати от изборите за народни представители на 04.04.2021 г. в многофункционална зала „Арена Шумен“
48 Заповед № РД-15-48 от 01.04.2021 година за определяне на служител, отговарящ за мрежовата и информационна сигурност
47 Заповед № РД-15-47 от 30.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
46 Заповед № РД-15-46 от 26.03.2021 година за заместване
45 Заповед № РД-15-45 от 26.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
44 Заповед № РД-15-44 от 26.03.2021 година за определяне на помещение, в което да се съхраняват под охрана получените хартиени бюлетини и изборни книжа до предаването им на СИК на територията на община Шумен
43 Заповед № РД-15-43 от 26.03.2021 година за предприемане на превантивни мерки по опазване на обществения ред в предизборния и изборния ден
42 Заповед № РД-15-42 от 24.03.2021 година за заместване
41 Заповед № РД-15-41 от 24.03.2021 година за отнемане правото на управление върху имот – частна държавна собственост от ОДБХ Шумен
40 Заповед № РД-15-40 от 23.03.2021 година за определяне на длъжностни лица, които да получат хартиените бюлетини и изборните книжа за произвеждане на Изборите за народни представители 2021 г.
39 Заповед № РД-15-39 от 18.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
38 Заповед № РД-15-38 от 10.03.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-46 от 27.02.2020 година
37 Заповед № РД-15-37 от 09.03.2021 година за определяне на работна група за набиране и обработване на информация за потребностите на работодателите от работна сила в област Шумен
36 Заповед № РД-15-36 от 09.03.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
35 Заповед № РД-15-35 от 05.03.2021 година за създаване на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
34 Заповед № РД-15-34 от 05.03.2021 година за създаване на Щаб и лица за експертно и техническо подпомагане на Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
33 Заповед № РД-15-33 от 05.03.2021 година за определяне на помещение за съхранение под охрана на получените хартиени бюлетини и други изборни книжа за произвеждане на Изборите за народни представители 2021 г.
32 Заповед № РД-15-32 от 01.03.2021 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността старши експерт в дирекция АПОФУС
31 Заповед № РД-15-31 от 25.02.2021 година за определяне на място за разполагане на РИК-Шумен и изчислителния пункт към РИК за извършване на дейностите по приемане и обработване на протоколите от СИК
30 Заповед № РД-15-30 от 24.02.2021 година за определяне на комисия за извършване на годишна проверка по ЗЗКИ
29 Заповед № РД-15-29 от 17.02.2021 година за определяне на бюджетна прогноза
28 Заповед № РД-15-28 от 17.02.2021 година за определяне на състав на звеното за мониторинг и оценка към областния съвет по етническите и интеграционни въпроси
27 Заповед № РД-15-27 от 17.02.2021 година за определяне на състав на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
26 Заповед № РД-15-26 от 16.02.2021 година за определяне на длъжностни лица за осъществяване приемо-предаването на изборните книжа и материали, необходими при произвеждането на изборите за народни представители 2021
25 Заповед № РД-15-25 от 16.02.2021 година за определяне на комисия за провеждане на конкурса за длъжността младши експерт в дирекция АКРРДС
24 Заповед № РД-15-24 от 15.02.2021 година за обявяване на конкурс за длъжността „Старши експерт“ в дирекция АПОФУС на Областна администрация Шумен
23 Заповед № РД-15-23 от 12.02.2021 година за произнасяне по законосъобразността на постъпило искане по реда на чл. 28 от ЗАТУРБ
22 Заповед № РД-15-22 от 09.02.2021 година за заместване
21 Заповед № РД-15-21 от 04.02.2021 година за закупуване на представително облекло
20 Заповед № РД-15-20 от 03.02.2021 година за обявяване на конкурс за длъжността „Младши експерт“ в дирекция АКРРДС на Областна администрация Шумен
19 Заповед № РД-15-19 от 03.02.2021 година за утвърждаване на правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на ОКБДП –Шумен
18 Заповед № РД-15-18 от 02.02.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-17 от 01.02.2021 година
17 Заповед № РД-15-17 от 01.02.2021 година за назначаване на комисия за извършване на проверка по подаден сигнал
16 Заповед № РД-15-16 от 29.01.2021 година за утвърждаване на вътрешни правила
15 Заповед № РД-15-15 от 28.01.2021 година за изменение на Заповед № РД-15-158 от 11.12.2020 година
14 Заповед № РД-15-14 от 26.01.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
13 Заповед № РД-15-13 от 20.01.2021 година за предоставяне на достъп до обществена информация
12 Заповед № РД-15-12 от 20.01.2021 година за използване на технически средства за организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на изборите за Народно събрание 2021 г.
11 Заповед № РД-15-11 от 20.01.2021 година за определяне на технически екип от служители на Областна администрация Шумен за изпълнение на организационно-техническата подготовка и обезпечаване произвеждането на изборите за Народно събрание 2021 г.
10 Заповед № РД-15-10 от 15.01.2021 година за отнемане правото на управление върху имот частна държавна собственост от Агенция „Пътна инфраструктура“
9 Заповед № РД-15-9 от 14.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да вписва данни в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление
8 Заповед № РД-15-8 от 14.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да вписва в Регистъра на информационните ресурси данни за информационните ресурси на Областна администрация Шумен
7 Заповед № РД-15-7 от 13.01.2021 година за определяне на длъжностно лице – администратор на профила на Областна администрация Шумен в Портала за отворени данни
6 Заповед № РД-15-6 от 07.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да води регистъра на трудоустроените лица в Областна администрация Шумен
5 Заповед № РД-15-5 от 07.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да води регистъра на трудовите злополуки в Областна администрация Шумен
4 Заповед № РД-15-4 от 07.01.2021 година за осигуряване на технически средства за нуждите на електронното управление
3 Заповед № РД-15-3 от 04.01.2021 година за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД на територията на област Шумен“
2 Заповед № РД-15-2 от 04.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да осъществява предварителния контрол за законосъобразност по смисъла на ЗФУКПС в Областна администрация Шумен
1 Заповед № РД-15-1 от 04.01.2021 година за предоставяне на права за управление на имот частна държавна собственост на ОДБХ Шумен

Skip to content