Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Документи

Списък на издадените актове на Областен управител – Шумен през 2021 година

АКТ ТЕКСТ
10 Заповед № РД-15-10 от 15.01.2021 година за отнемане правото на управление върху имот частна държавна собственост от Агенция „Пътна инфраструктура“
9 Заповед № РД-15-9 от 14.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да вписва данни в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление
8 Заповед № РД-15-8 от 14.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да вписва в Регистъра на информационните ресурси данни за информационните ресурси на Областна администрация Шумен
7 Заповед № РД-15-7 от 13.01.2021 година за определяне на длъжностно лице – администратор на профила на Областна администрация Шумен в Портала за отворени данни
6 Заповед № РД-15-6 от 07.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да води регистъра на трудоустроените лица в Областна администрация Шумен
5 Заповед № РД-15-5 от 07.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да води регистъра на трудовите злополуки в Областна администрация Шумен
4 Заповед № РД-15-4 от 07.01.2021 година за осигуряване на технически средства за нуждите на електронното управление
3 Заповед № РД-15-3 от 04.01.2021 година за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетбокс“ ЕООД на територията на област Шумен“
2 Заповед № РД-15-2 от 04.01.2021 година за определяне на длъжностно лице, което да осъществява предварителния контрол за законосъобразност по смисъла на ЗФУКПС в Областна администрация Шумен
1 Заповед № РД-15-1 от 04.01.2021 година за предоставяне на права за управление на имот частна държавна собственост на ОДБХ Шумен

Skip to content