Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
1 септември (вторник)

Две работни групи от експерти подготвят предложения по проблемите в системата на здравеопазването в област Шумен

Две работни групи ще изготвят предложения по основните проблеми в системата на здравеопазването в област Шумен. Това реши на свое заседание Областният съвет по здравеопазване, под председателството на областния управител Донка Иванова. По предложение на д-р Милен Чолаков, председател на Асоциацията на общопрактикуващите лекари в Шумен, бяха сформирани две работни групи от експерти, които в едноседмичен срок трябва да обсъдят и излязат с конкретни идеи и предложения за решаване на проблемите в сектора, насочени до законодателната и изпълнителната власт на национално ниво и до местните власти. Областният управител Донка Иванова подкрепи това решение и заяви, че разчита на експертните мнения на специалистите, застава зад всяко предложение в посока решаване на сериозните проблеми в здравеопазването и се ангажира да представи предложенията до компетентните институции.

До това решение се стигна, след като пред членовете на съвета беше представен анализ  на здравно-демографското състояние на населението и здравната мрежа в област Шумен за 2014 г. и анализ на детската смъртност в региона за миналата година.  Според данните в анализа област Шумен се характеризира с продължаване на намаляване на населението, задълбочаващ се регресивен тип възрастова структура – броя на населението над 50 г. е по-голям от това до 14 г. възраст и високо ниво но застаряване на населението – увеличаващ се брой население над 60 г. възраст. Увеличена е общата смъртност, като тя е малко по-висока от средната за страната,  детската смъртност е леко намалена, но остава по-висока от средната за страната. Отрицателен е естественият прираст и е увеличен в сравнение с предходната година.

Отчита се намаление на броя на регистрираните заболявания, като в структурата на болестността водещи са болести на органите на кръвообращението, болести на дихателната система, на пикочо-половата система, болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата и др. Увеличен е броят на хоспитализираните пациенти и в структурата на заболеваемостта по причини за хоспитализация водещи са болести на органите на кръвообращението, болести на дихателната система, новообразувания и т.н

Според анализите в селските райони на областта съществуват проблеми, свързани с достъпа до специализирана извънболнична медицинска помощ поради това, че посещенията на специалистите са по график, съществуват трудности с транспорта за населените места, важни фактори са възрастта на пациентите и наличието на социални и икономически проблеми.

Осигуреността с лекари в област Шумен за 2014 г. е 29,9 на 10 000 и е по-ниска от средната за страната през 2014 г. – 40,0 на 10 000. На един лекар в област Шумен през 2014 г. се падат 334 жители  при 250 жители за страната през 2014 г. На един зъболекар в област Шумен през 2014 г. се падат 1685 жители, спрямо 1027 за страната през 2014 г.

Осигуреността със специалисти по здравни грижи в област Шумен за 2014 г. е 58,5 на 10 000, която е по-ниска от средната за страната през 2014 г. – 66,.9 на 10 000. Осигуреността с болнични легла в област Шумен е 52,9/10 000 население през 2014 г. спрямо 71,5/10 000 население за страната.

Към настоящия момент човешките ресурси в здравеопазната система на областта трудно успяват да отговорят на потребностите от медицинска помощ, особено в болничната медицинска помощ. През последните години тенденцията за намаляване на броя на лекарите, лекарите по дентална медицина и специалистите по здравни грижи, работещи в лечебните заведения се запазва, като тя се дължи основно на миграция и емиграция. Важно значение има и  факта, че процентът на лекари и медицински специалисти, работещи в областта, които са в пенсионна възраст или ще се пенсионират в близките години е съществен. Съществуващите проблеми е необходимо  да се решават на базата на определен консенсус на регионално ниво относно визията за развитие на здравеопазването, съобразена с определени регионални цели и приоритети, в съответствие с националните такива.

Skip to content