Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
26 март (вторник)

На 29 март са насрочени консултации за състава на РИК- Шумен

В изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК) и съгласно Указ № 53 на Президента на РБ, обн. в ДВ № 24 от 22.03.2019 г., областният управител проф. Стефан Желев насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Шумен с представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 29.03.2019 г. от 15,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.

Съгласно чл. 60, ал. 3 от ИК, при провеждане на консултациите, партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, както и декларации за съгласие на лицата да бъдат предложени и че отговарят на изискванията на Изборния кодекс;
  2. Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите (19.03.2019 г.) или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  4. За удостоверяване на обстоятелството по чл. 65, ал. 1 от ИК, като приложения към писменото предложение за състав на РИК следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).
  5. Към предложението си, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни. Към списъка с резервните членове следва да се приложи изискуемата информация и документи по точки 1 и 4 от настоящото. Заместването ще се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 

Skip to content