Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
23 октомври (понеделник)

Областният съвет по здравеопазване обсъди състоянието на здравната мрежа в област Шумен за 2016 година

Здравно-демографското състояние и особеностите на здравната мрежа в област Шумен за 2016 година обсъди на свое заседание Областният съвет по здравеопазване под председателството на областния управител проф. Стефан Желев.

И през последната година се запазва тенденцията за намаляване осигуреността на населението от област Шумен с медицински персонал, каза директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова. Осигуреността с лекари в област Шумен за 2016 г. е 30,9 на 10 000 жители при средна за страната – 41,6 на 10 000, осигуреността с лекари по дентална медицина е 8,1 на 10 000 при средна за страната от 11,3 на 10 000. По-ниска от средната за страната е и осигуреността със специалисти по здравни грижи в област Шумен,, която за 2016г. е  58,3 на 10 000 жители при средна за страната 66.1 на 10000. На един лекар в област Шумен през 2016г. се падат 324 жители при средно 240 за страната.

Анализът на демографските процеси в област Шумен показва трайна тенденция за намаляване на броя на населението и на неговото застаряване, съобщи д-р Пепа Калоянова. По думите й тенденцията при раждаемостта за последните години е за намаляване както за страната, така и за област Шумен, като за 2014 и 2015 г. тя е била 9,1 промила, а през 2016 г. – 9,0 промила и е под средната за страната – 9,1 промила за 2016 г. Регистрираният брой живородени деца през 2016 г. са 1568, които са с 32 по-малко от 2015 г. Смъртността в Шуменска област през последните години е със стойности, близки до тези за страната, като през 2016 г. се отчита намаляване на показателя- 14,6‰ спрямо този за страната, който е 15,1‰. С най-висока обща смъртност през 2016 г. са общините Каспичан, Хитрино и Смядово. На първо място по причини за смъртност и с най-голям относителен дял са болестите на кръвообращението, следвани от онкологичните заболявания. Естественият прираст продължава да е отрицателен и по-неблагоприятен от този за страната, като за 2016г. е -5.6‰. С най-негативни показатели през 2016 година са общините Хитрино и Смядово,а с най-добър показател е община Каолиново.

На заседанието членовете на Областния съвет по здравеопазване приеха План за действие за изпълнение на Здравната стратегия на област Шумен 2017-2020 година, в който са включени конкретни дейности и мерки по заложените приоритети в стратегията.

IMG_5440

Skip to content