Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
15 декември (четвъртък)

Областният съвет по здравеопазване прие Здравна стратегия на област Шумен до 2020 година

Здравна стратегия на област Шумен за периода 2016-2020 година прие на свое заседание Областният съвет по здравеопазване под председателството на областния управител Донка Иванова. Документът е подготвен от работна група от експерти, представители на съсловните организации и на институциите. „Още със създаването на този съвет една от основните задачи, която си поставихме, беше планирането на целите и дейностите в сектора, което означава координация и създаване на условия за по-добро партньорство между всички институции“, каза областният управител Донка Иванова.

Здравната стратегия е изготвена на основата на анализ и оценка на индикаторите, характеризиращи състоянието на общественото здраве. Изведени са основните демографски проблеми, които имат пряко отношение към системата на здравеопазване и потребностите от здравни услуги, сред които са процеса на намаляване на населението на област Шумен, отрицателния естествен прираст, данните за възрастовата структура, показващи застаряване на населението, нарастване  на хората над 60-годишна възраст и намаляване на населението до 17 години. Като основни проблеми на регионалната система за здравеопазване са посочени неравномерното териториално разпределение на лечебните заведения за извънболнична помощ, липсата на добре организирана 24-часова неотложна помощ, недостатъчност на денонощни аптеки, изоставане на профилактичната и скрининговата дейност, необходимост от осигуряване на модерна апаратура, недостиг на медицински специалисти-лекари и друг персонал, проблеми със специализацията и квалификацията на медицинските специалисти.

В Здравната стратегия са заложени три основни приоритета до 2010 година- създаване на условия за здраве за всички през целия живот, развитие и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати и укрепване на капацитета на общественото здравеопазване.

Сред мерките и политиките, предвидени за реализация през следващите години, са дейностите по подобряване на достъпа до квалифицирани здравни грижи в област Шумен, осигуряване на условия за равен достъп на възрастните хора до медицински и дентални услуги с фокус върху малките населени места, развитие на специализирани здравни услуги за превенция на заболяванията, подобряване на достъпа на хората с увреждания до медицинска помощ, повишаване на имунизационния обхват сред уязвимите групи от населението, осигуряване на равномерно и адекватно териториално разпределение на структурите за спешна медицинска помощ, подобряване на достъпа и качеството на първична медицинска помощ в региона, развитие на електронното здравеопазване, развитие на механизми за определяне и планиране на потребностите от медицински и немедицински специалисти в здравеопазването на регионално ниво и др.

В дискусията членовете на Областния съвет по здравеопазване поставиха акцент върху недостига на медицински кадри и необходимостта от мерки за привличането на специалисти, както и от осигуряването на финансиране на заложените дейности. Създадена беше експертна работна група, която ще подготви план за действие с конкретни мерки за изпълнение на стратегията, който трябва да е готов до края на януари 2017 година. Предстои Здравната стратегия да бъде приета от кметовете на общините на заседание на Областния съвет за развитие.

Skip to content