Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 октомври (понеделник)

Областният съвет за развитие прие Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен до 2020 година

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен 2016-2020 година беше утвърдена на заседание на Областния съвет за развитие, ръководено от областния управител Донка Иванова. Членовете на съвета подкрепиха стратегическия документ, който обхваща всички общини на територията на областта и включва планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи, като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите хора.

Основната цел е да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и грижа, каза областният управител Донка Иванова. Мерките и дейностите, заложени в документа, са изведени въз основа на заключенията и препоръките от общинските анализи, направените проучвания и обобщения анализ на ситуацията на областно ниво, както и установените потребности на рисковите групи в област Шумен. Ще се подкрепят местните общности, уязвимите групи и лицата в риск чрез преодоляване на неравномерността в развитието на социалните услуги, разширяване на обема, оптимизиране на вече съществуващите и разкриване на нови форми на социални услуги.

През предстоящия пет годишен период ще продължи работата по трансформиране на четирите специализирани институции за деца и младежи с/без увреждания в област Шумен, ще бъдат разкрити 4 нови Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в общините Шумен, Венец, Върбица и Хитрино, които ще предоставят комплекс от социални услуги на 95 потребители годишно на територията на област Шумен. В община Върбица ще бъде разкрит 1 Център за настаняване от семеен тип с капацитет 11 места. Община Нови пазар планира разкриването на Център за работа с деца на улицата, като междуобщинска услуга за общините Нови пазар, Каолиново и Никола Козлево с капацитет 30 лица годишно. В град Шумен ще бъдат разкрити Дневен център за  40 деца с увреждания, Кризисен център за деца и жени, жертва на насилие и Специализирана резидентна грижа за деца до 7 год. възраст с потребност от постоянни здравни грижи.

Дейността на Центровете за обществена подкрепа в Шумен и Нови пазар ще бъде продължена и разширена, като е планирано увеличение на капацитета им – в Шумен от 79 на 120 места, а в Нови пазар – от 63 на 83 места. Семейно-консултативните центрове в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав ще продължат своята дейност по превенция, социална подкрепа и консултиране, а десетте Центъра за настаняване от семеен тип в областта ще продължат своята дейност, като годишно ще предоставят на 133 деца и младежи ежедневни грижи в среда, близка до семейната за деца, изведени от специализирани институции или в риск.

Редица дейности са планирани и за възрастните хора с увреждания и старите хора. Ще бъдат разкрити 3 нови Центъра за социална рехабилитация и интеграция в с. Хърсово, гр. Нови пазар и с. Хитрино. Планирано е и разкриването на 16 нови Центъра за настаняване от семеен тип в общините Шумен, Венец, В. Преслав, Каспичан, Н. Козлево, Нови пазар, Смядово и Хитрино за предоставяне на 24–часова грижа на 234 възрастни хора с увреждания и стари хора. В общините Шумен, Венец, В. Преслав, Каолиново, Нови пазар и Смядово ще бъдат изградени 5 нови Центъра за почасови услуги, които ще предоставят годишно почасови услуги на общо 552 лица с увреждания и стари хора. Пет нови защитени жилища ще бъдат изградени в общините Шумен, Каспичан и Смядово за предоставяне на услуги на 47 лица с увреждания. Продължават услугите “Личен и социален асистент” и “Домашен помощник”, по които  ще се обгрижват годишно 859 лица с увреждания и стари хора във всички общини.  На 1140 нуждаещи се лица годишно ще се предоставя услугата „Домашен социален патронаж“ в общините Шумен, Велики Преслав, Върбица, Каспичан, Нови пазар и Смядово.

Предстои до края на годината да бъдат изработени и приети общинските стратегии за развитие на социалните услуги до 2020 година.

Skip to content