Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
15 декември (вторник)

Областният управител Донка Иванова отчете успешна 2015 година за работата по основните приоритети

Областният управител Донка Иванова представи пред кметовете на общините от област Шумен и представителите на медиите отчета си за работата през 2015 г. по основните приоритети за региона. Надявам се, че през изминалия период нашият екип е постигнал поставените цели и по отношение на приоритетите, и по отношение на принципите, каза областният управител Донка Иванова. Като приоритети в работата си областният управител постави първите стъпки за решаване на проблемите във ВиК сектора, привличане на инвестиции, активна работа с кметовете по места, здравеопазването, реформите в образованието, както и действия за осигуряване безопасността и сигурността на хората.

Проблемът с качеството на водата е един от най-важните, тъй като наша обща цел е да направим всичко възможно да се подобрят услугите и работата на ВиК дружеството. Става думи за качествени услуги и поносими цени.Обновяването на водоснабдителните системи в региона е наш приоритет. Имаме техническото задание за изграждането на Пречиствателната станция за питейни води. Предстои обявяване на процедурата за изработване на работен проект, каза Донка Иванова и подчерта значимостта на подготовката в срок на необходимата документация, за да се кандидатства успешно за финансиране по програма „Околна среда“.

В сферата на здравеопазването областният управител акцентира на работата на възстановения в началото на годината Областен съвет по здравеопазване. Имаме изработено предложение на Областна здравна карта, което е изпратено в Министерството на здравеопазването. Надявам се всички наши аргументи да бъдат взети предвид и нашата здравна карта да бъде одобрена, за да може да отговорим на потребностите от качествена медицинска помощ, подчерта Донка Иванова и допълни, че предстои разработване на проект за развитието на сектор здравеопазване в област Шумен за следващите 10 години.

По отношение работата за подобряване качеството на живот на населението на региона Донка Иванова посочи, че област Шумен е една от първите области, в които вече има Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. Документът, който беше приет от Областния съвет за развитие, обхваща всички общини на територията на областта и включва планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими групи, като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите хора.

Работехме приоритетно и по превенцията и защитата на населението и инфраструктурата при рискови и бедствени ситуации, каза областният управител и подчерта, че са извършени две проверки на потенциално опасните обекти, издадени са необходимите предписания за отстраняване на нередностите. По Проект „Подкрепа за заетост“ на МТСП, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, наетите общо 120 безработни лица са работили за период от 4 месеца на общо 46 обекта на територията на област Шумен. Почистени бяха критични участъци в региона – дерета и речни корита извън урбанизираните територии и по места, определени от кметовете на населените места, както и дерета и речни корита в населените места, каза Донка Иванова. С цел привличането за сътрудничество и съвместни инициативи на представителите на неправителствения сектор и гражданските организации са проведени редица срещи с неправителствени организации.

Областният управител Донка Иванова обяви, че за нея е важно мнението на кметовете за това как оценяват развитието на област Шумен за 1 година, кои са най-важните нерешени проблеми на общините и региона, както и какви са техните препоръки как взаимодействието им с областната администрация да стане по-добро.

Skip to content