Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
28 юни (четвъртък)

Областният управител на Шумен ще председателства Регионалния съвет за развитие в Североизточен район през следващите шест месеца

Областният управител на Шумен проф. Стефан Желев прие председателството на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район до края на 2018 година от областния управител на област Добрич. Това стана на редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и на Регионалния координационен комитет /РКК/ към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР), което се проведе на 28.06.2018 г. в гр. Балчик.

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на РСР в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Одобрена беше представената информация за изпълнението на решенията от предходните заседания, проведени на 12.04.2018г. и на 26.04.2018г. за изпълнените дейности. Инж. Антонина Дончева, началник на отдел СИР, ГДСППРР, МРРБ представи Годишния доклад 2017година, относно наблюдението и изпълнението на регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020. Г-н Стоян Пасев – Областен Управител на Област Варна, представи предложения за допълнение на Областната стратегия за развитие на област Варна в частта свързана с устойчивата мобилност.

Представители на управляващите органи на оперативните програми изнесоха актуална информация за изпълнението на ОП 2014-2020 г. на територията на СИР и възможности за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури.

Skip to content