Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
12 май (сряда)

Областният управител насрочи консултации за състава на РИК- Шумен

Във връзка с насрочените с Указ № 130 на Президента на Република България избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г. областният управител на Шумен проф. Стефан Желев насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Шумен с представителите на парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 15.05.2021 г. /събота/ от 10,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.

Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс по чл. 65, ал. 3.
  3. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  4. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  5.   За удостоверяване на обстоятелството по чл. 65, ал. 1 от ИК, следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).
  6. Към предложението си партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.

 

Следва да се има предвид, че в сградата на Областна администрация Шумен се спазват въведените противоепидемични мерки.

 

Skip to content