Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
4 април (четвъртък)

Областният управител проф. Стефан Желев участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет в Североизточен район

Областният управител проф. Стефан Желев участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (PCP) и на Регионалния координационен комитет (РКК) към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район, което се проведе днес в зала 1 на Икономически университет – Варна.

Съгласно чл. 18, ал. 4 и чл. 19, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), на заседанието присъстваха включените в състава на двата органа: представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи (УО) на Оперативните програми (ОП), съфииансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), представителите на PCP в СИР в Комитетите за наблюдение (КН) на Споразумението за партньорство (СП) и на съответните ОП.

Заседанието бе открито и ръководено от г-н Стоян Пасев, Областен управител на област с административен център Варна, ротационен председател на PCP и РКК в СИР с мандат 01.01.2019 г.- 30.06.2019 г.

Съгласно чл. 50, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), беше одобрена представената информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 11.12.2018 г. в гр. Шумен.

Представители на управляващите органи на оперативните програми представиха актуална информация за изпълнението на ОП 2014-2020 г. на територията на СИР и възможностите за кандидатстване по предстоящи за отваряне процедури, съгласно чл. 19, ал. 4, т. 1 от ЗРР.

Представител на МРРБ представи утвърдените Методически указания за разработване и прилагане на общински планове за развитие и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за периода 2021-2027 г.

Материалите от заседанието са налични на сайта на Областна администрация Варна.

Skip to content