Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
27 юни (вторник)

Областният управител проф. Стефан Желев участва в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Областният управител проф. Стефан Желев участва в редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район (СИР), което се проведе днес във Варна. На заседанието присъстваха представители на министерства, областните управители и представителите на общините от съставляващите Североизточен район области Варна, Добрич, Търговище и Шумен, представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище, представители на Управляващите органи на Оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и представител на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет . Заседанието бе ръководено от областния управител на Варна Стоян Пасев, ротационен председател на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет в Североизточен район с мандат 01.01-30.06.2017 г.

Представени бяха основните акценти в Годишния доклад за 2016 г. за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Североизточен район 2014-2020 г. и докладът беше одобрен от членовете на съвета. Според последните данни на НСИ през 2016 г. ключовите показатели за Североизточен район продължават да бележат известно увеличение, което затвърждава положителната посока в развитието на района, започнала през 2013 г. и положителната тенденция за преодоляване на негативния тренд в макроикономическата ситуация на района от 2009-2013 г. Динамиката на наблюдаваните индикатори по изпълнение целите на Стратегия «Европа 2020» и на глобалните екологични индикатори отбелязва слабо движение през 2016 г., в сравнение с отчетените стойности в предходния доклад.

Представител на Българска стопанска камара запозна присъстващите с идеите и предложенията, включени в програмата й в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 година. Част от предвидените в Програмата съвместни дейности с Европейския икономически и социален комитет, са в контекста на Бялата книга на Европейската комисия и акцентират върху приоритетната роля и значението на Черноморския регион за гарантиране на сигурността в Черно море, както и за развитие на активни търговско-икономически отношения със страните от региона. Регионалният съвет за развитие в Североизточен район подкрепи предложението на камарата в рамките на българското председателство на Съвета на Европейския съюз да бъде проведена на територията на област Варна през месец май или юни 2018 г. среща на Европейския икономически и социален комитет, с цел засилване ролята и значението на Черноморския регион като еквивалентна част от Европа.

Представител на Министерството на туризма представи пред присъстващите Проекта на актуализираната Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България (НСУРТБ) 2014-2030 и Плана за действие към нея за периода 2017-2020 г. Необходимостта от актуализация на документа, приет с решение на МС през 2014 година, е продиктувана от настъпилите през последните години промени в геополитическата обстановка и в динамиката на политическите и икономическите процеси не само в България, но и в света. Мерките и дейностите, определени в проекта на Плана за действие за изпълнение на стратегията през периода 2017-2020 г., за постигането на специфичните цели по всяка от четирите стратегически цели са насочени към: създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на устойчив туризъм в страната; развитие на конкурентоспособен туристически сектор; успешно позициониране на България на световния туристически пазар; балансирано развитие на туристическите райони в България.

Съгласно законноустановения срок за ротационно председателство и определения жребий, през  второто полугодие на 2017 г. председател на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район ще бъде Митко Стайков – областен управител на област Търговище.

20170627_101012

Skip to content