ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
14 септември (вторник)

Областният управител Валентин Александров насрочи консултации за състава на РИК- Шумен

В изпълнение на чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, съгласно Решение от 02.09.2021 г. на Народното събрание за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 14 Ноември 2021 г. и с оглед постъпили указания на Централната избирателна комисия, свързани с предстоящото насрочване на изборите за народни представители, областният управител Валентин Александров насрочи консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия Шумен с представителите на парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 19.09.2021г./неделя/ от 11.00 ч. в заседателната зала на Областна администрация Шумен, на адрес гр. Шумен, бул. „Славянски“ № 30.

Съгласно чл. 60, ал. 3 от Изборния кодекс/ИК/, при провеждане на консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

  1. Писмено предложение за състав на Районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс по чл. 65, ал. 3.
  3. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  4. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;
  5. За удостоверяване на обстоятелството по чл. 65, ал. 1 от ИК, следва да се предоставят копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом).
  6. Към предложението си, партиите и коалициите представят списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на районната избирателна комисия не участва в заседанията й повече от 10 дни.

Следва да се има предвид, че в сградата на Областна администрация Шумен се спазват въведените противоепидемични мерки.

Skip to content