Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
6 април (четвъртък)

Областният управител Валентин Александров участва в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район

Регионалният съвет за развитие в Североизточен район (СИР) проведе днес редовно заседание в гр. Варна. В работата му участва областният управител на област Шумен Валентин Александров, който е член на съвета. С право да гласуват и вземат решения присъстваха 26 членове от общо 36-членния  състав на Регионалния съвет за развитие,  който включва представители на 12 министерства, областните управители и представители на общините от четирите области на Североизточен район, както и представители на организациите на работодателите, работниците и служителите на национално равнище. Заседанието беше ръководено от Тодор Йотов, областен управител на област с административен център Варна, в качеството му на председател на съвета с мандат 01.01-30.06.2017 г.

Назначаването на служебно правителство на Република България и на нови областни управители на три от областите в СИР се отразиха върху персоналния състав на Регионалния съвет за развитие и наложиха актуализиране на представителите на Съвета в Комитетите за наблюдение на Оперативните програми (ОП) 2014-2020, съфинансирани от ЕСИФ. На основание чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР), за заместник-председател на съвета до края на настоящия мандат бе избран кметът на Община Варна Иван Портних.

Членовете на съвета одобриха представената от председателя информация за изпълнението на решенията от предходното заседание, проведено на 29 ноември 2016 г. и за изпълнените дейности в периода между двете заседания. С цел постигане на по-добра координация и взаимодействие на Регионалния съвет за развитие в СИР с Областните съвети за развитие от района, областните управители на областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен отчетоха дейността през 2016 г. на ръководените от тях Областни съвети за развитие.

В изпълнение на нормативно регламентираните функции на Регионалния съвет за развитие в СИР за осъществяване на регионална координация при изпълнението и социално-икономическото въздействие върху развитието на района на ОП 2014-2020, Секретарят на Съвета докладва обобщена информация за 2016 г. въз основа на представените годишни справки от Управляващите органи на съответните програми. По Оперативните програми 2014-2020 на територията на СИР през 2016 г. са сключени общо 284 договора за изпълнение на проекти на обща стойност близо 275,6 млн. лева. Изплатените за 2016 г. средства възлизат на почти 32 млн. лева, което съставлява около 12% от договорената стойност на проектите.  По Програмите за Европейско териториално сътрудничество през 2016 г. в СИР са сключени 13 договора, на обща стойност над 4,7 млн. лева, както и 483 договора на обща стойност над 15,2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони. Изпълняваните проекти по програмите за периода 2014-2020, съфинансирани от ЕСИФ, допринасят за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия и за цялостното балансирано и устойчиво развитие на района.

В продължение на темата за развитието на района в дневния ред на заседанието бяха включени и обсъдени въпроси, свързани с ключови за Североизточен район секторни политики, като научно-технологичното развитие, иновациите и усвояването на преки чуждестранни инвестиции. Заместник-кметът на Варна г-н Пейчо Пейчев представи подписания между общините Варна, Аксаково, Белослав и Девня Меморандум за дългосрочно стратегическо партньорство за създаването на „Зона за иновации и развитие Варна“, с цел привличане на инвестиции, повишаване жизнения стандарт на населението на област Варна и като цяло на Североизточен район. Членовете на съвета подкрепиха инициативата на кметовете на общините в обхвата на най-динамично развиващото се агломерационно образувание в Североизточен район – Варна-Аксаково-Белослав-Девня.

Директорът на Научноизследователския институт към Икономически университет – Варна представи дейността на Изследователския център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции, която, за да отговори на динамично променящата се социално-икономическа среда, е пряко насочена към значимите икономически и социални проблеми на региона и към укрепване на връзките университет – бизнес.

За участие в заседанието с право на съвещателен глас при представяне и обсъждане на посочените теми, бяха поканени освен кметовете на общините Варна и Аксаково, които са и членове на съвета, също и кметовете на общините Белослав и Девня, както и представители на агенции и нестопански сдружения за икономическо развитие от четирите области на Североизточен район.

Skip to content