Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
25 февруари (четвъртък)

Образованието е основен приоритет в Областната стратегия за интегриране на ромите в област Шумен

Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси на заседание, председателствано от заместник-областния управител Селиме Кърджалиева, обсъди Годишния отчет за изпълнението през 2015 година на дейностите на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Шумен 2012-2020 г. Представен беше обобщен мониторингов доклад за изпълнението на Плановете за действие на общините с информация за извършените дейности през последната година.
„Образованието е и остава основен приоритет в работата ни през следващите години“, каза заместник-областният управител Селиме Кърджалиева и подчерта, че най-трудното е родителите да бъдат убедени да пратят децата си в училище, а това е първата стъпка към успешната интеграция.
Данни за значителни разлики в образоваността при трите основни етнически групи представи Атанасула Настева, началник отдел ТСБ-Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. В нашия регион при самоопределилите се като българи делът на висшистите е 22.2%, при турците- 4.1% и при ромите едва 0.4%. В съвкупността на населението от 7 до 19 години също се наблюдават значителни различия. При ромската общност 1.6 % от лицата в тази възрастова група никога не са посещавали училище, при турската общност този дял е 0.6%, а при българската 0.2%. „Виждаме в пъти разлика в образователното равнище. Остава настрана въпросът, дали този, който е посещавал училище наистина е бил обучен, дали говори български и дали може да пише на български, което за мен също е голям проблем. Обърнете внимание, по кой статистически признак нямаше разминаване между отделните етноси – дял на домакинствата с кабелна телевизия- над 90% и дял на домакинствата с мобилни телефони“, каза Атанасула Настева. Наблюдава се и пряка връзка между етническия състав и трудовия статус на активното население. Поради значителния дял неграмотни и ниско образовани, при ромите заетостта е близо 4 и половина пъти по-ниска от тази сред българите и около 3 пъти по-малка в сравнение с тази при турците.
Редица проекти и дейности, в изпълнение на поставените цели за създаване на условия за равноправно интегриране на ромите, са реализирали общините и неправителствените организации през 2015 година. Те са насочени към обхващане и задържане на ромските деца и ученици в образователната система, осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда, достъп до качествени здравни услуги и превантивни програми, подобряване на достъпа до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред ромите и др.

Skip to content