Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
1 март (петък)

Общото събрание на Асоциацията по ВиК одобри допълнително споразумение към договора за стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията

Редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Шумен, свикано от областния управител и председател на АВиК проф. Стефан Желев, се проведе днес в Областна администрация Шумен. Общото събрание одобри Допълнително споразумение №1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, който е в сила от 01.04.2016 г. Споразумението регламентира възможността ВиК операторите да могат да възлагат изграждането на ВиК системи и съоръжения, ако това им е възложено в договора за извършване на ВиК услуги, предвид предстоящото кандидатстване на оператора за финансиране по процедура № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

На заседанието беше приета Подробна инвестиционна програма за 2019 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. Одобрени бяха Бюджет на Асоциацията по ВиК- Шумен за 2019 г.в размер на 42 857 лева, както и Годишен отчет за дейността й през 2018 г.

Общото събрание не подкрепи и не даде принципно съгласие „ВиК-Шумен“ ООД да поеме финансови задължения, като започне предварителни преговори с финансови институции за отпускане на целеви заем в размер, необходим за съфинансиране на предвидените инвестиции за обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, за кандидатстване на „дружеството по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и покриване на първоначално допустимите разходи по същия, както и за покриване на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта.

Skip to content