Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
30 август (четвъртък)

Обсъждат приоритетните участъци за почистване на речните легла на територията на област Шумен

Експерти от Областна администрация Шумен участваха в работни срещи, организирани от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Басейнова дирекция „Дунавски район“, за обсъждане приоритизирането на участъци и остойностяването на проекти за изпълнение на дейности по почистване на речните легла в извънурбанизираните територии в област Шумен, вменени като задължение на областните управители.

Определянето на приоритетни участъци е във връзка с писмо на Министерството на околната среда и водите, съгласно което почистването е планирано да се извърши през 2019 г., като през настоящата година се очаква на Областните администрации да бъде отпуснато финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване  подпомагане към Министерски съвет с цел подготовка на проекти за тези дейности.

Със Заповед № Р-65/26.04.2018г. на Министър-председателя на Република България беше създадена Междуведомствена работна група с представители на МРРБ, ДНСК, МЗХГ, МОСВ и Областните администрации със задача- изготвяне на предложения за решаване на възникнали проблеми, свързани с почистването на речните легла.

Областна администрация Шумен за последните две години е изпратила искания до Междуведомствената комисия за възстановяване  подпомагане към Министерски съвет за финансиране почистването на общо 26 такива проблемни участъци за осигуряване проводимост на речните легла.

РЕГИСТЪР искания област Шумен

РЕГИСТЪР искания област Шумен

 

 

 

Skip to content