Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
29 февруари (понеделник)

Обявена е обществена поръчка за изработване на планове на новообразувани имоти в местности в общините Шумен и Велики Преслав

За осигуряване на етапно изработване на планове по Параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/ са отпуснати средства от държавния бюджет на Областна администрация Шумен за 2016 година.
След предварително съставена от областния управител на Шумен Донка Иванова и съгласувана с кметовете на общини на територията на областта годишна програма, по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, е обявена обществена поръчка чрез публична покана за възлагане изработката на планове по Параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за следните местности в четири землища на територията на две общини в област Шумен общо за възлагане на планове за 144,84 хектара.

• Местност „Сакарка“, кадастрален район № 683 и № 684 в землището на град Шумен с обща площ – 49,40 хектара;
• Местност „Нов екарисаж“, кадастрален район № 400 и № 420 в землището на с. Дибич, община Шумен, с обща площ – 20,90 хектара;
• Местност „Крушака“, кадастрален район № 139 в землището на с. Мараш, община Шумен с площ – 2,21 хектара;
• Местност „Марашки лозя“, част от кадастрален район № 142 в землището на с. Мараш, община Шумен с площ – 9,29 хектара;
• Местност „Дервиша“ в землището на град Велики Преслав, част от кадастрален район № 96, № 97, № 100, № 101 и № 111 с обща площ – 63,04 хектара,

Конкретните технически изисквания към плановете по Параграф 4к от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи се съдържат в чл. 28, ал. 10 от ППЗСПЗЗ и в съвместна заповед на МЗГ и МРРБ от 22.08.2003г. Критерият за възлагане на обществената поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, с предмет „Изработване на планове по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 144,84 хектара в землищата на гр. Шумен, с. Дибич, с. Мараш и гр. Велики Преслав, област Шумен“ е „най-ниска цена“.
Срокът за получаване на офертите е до 17,30 часа на 15 март 2016 година. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 16 март 2016 г. от 10,00 часа в зала № 2 на Областна администрация Шумен.

Skip to content