ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
29 март (вторник)

Обявена е обществена поръчка за изработване на планове на новообразувани имоти в местности в землищата на Шумен и селата Дибич, Салманово и Черенча

За осигуряване на етапно изработване на планове по Параграф 4к от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/ са отпуснати средства от държавния бюджет на Областна администрация Шумен за 2016 година.

След предварително съставена от областния управител на Шумен Донка Иванова и съгласувана с кметовете на общини на територията на областта годишна програма и с оглед наличието на средства за възлагане на изработването на още местности, при условията на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки е обявена обществена поръчка чрез публична покана за възлагане изработката на планове по Параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ с предмет : „Изработване на планове по Параграф 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за общо 103,60 хектара в землищата на гр. Шумен,  с. Дибич, с. Салманово и с. Черенча, област Шумен“.

Срокът за получаване на офертите е до 17,30 часа на 08 април 2016 година. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 11 април 2016 г. от 10,00 часа в зала № 2 на Областна администрация Шумен.

Със сключване на договор приключи обявената през февруари обществена поръчка за изработване на планове на новообразувани имоти за общо 144,84 хектара в местностите Сакарка“-град Шумен, „Нов екарисаж“ – в землището на с. Дибич, „Крушака“- в землището на с. Мараш, „Марашки лозя“ – в  землището на с. Мараш и „Дервиша“ в землището на град Велики Преслав и вече се работи по изпълнението на договора.

Skip to content