Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
23 януари (четвъртък)

Одобрена беше Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие за децата и учениците в област Шумен до 2021 година

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие за децата и учениците в област Шумен за периода 2020-2021 година беше съгласувана на редовно заседание на Областния съвет за развитие на област Шумен, председателствано от областния управител проф. Стефан Желев. Документът е разработен в изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование въз основа на анализ на потребностите от подкрепа на всяка община на територията на област Шумен.

Стратегията е изработена от междуведомствена работна група, създадена със Заповед №РД-15-70/14.06.2019г. на областния управител, в която са включени представители на Областна администрация Шумен на общините от област Шумен, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Регионална дирекция за социално подпомагане Шумен. „Като стратегическа цел в документа е определено осигуряване и предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на всички деца и ученици според индивидуалните им потребности, осигуряване и предоставяне на допълнителна подкрепа, развитие на институциите в посока увеличаване на възможностите за осигуряване на подкрепа и приобщаване на родителите в тези процеси“, каза Таня Боянова, старши експерт по приобщаващо образование в Регионално управление на образованието Шумен. Тя уточни, че са заложени оперативни цели и мерки за тяхната реализация. Оперативните цели, заложени в стратегията, са подобряване на условията за равен достъп до образование на всички деца и ученици чрез осигуряване на достъпна физическа и архитектурна среда, подобряване на социалната и психологическата среда в институциите, предоставящи подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, идентифициране на индивидуалните потребности на децата и учениците във всички институции в област Шумен, осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците във всички институции в област Шумен с цел развиване на потенциала на всяко дете и на всеки ученик съобразно индивидуалните му потребности, осъществяване на възпитателна работа в институциите, работещи с деца и ученици, в областта на патриотичното, естетическото, физическото, мултикултурното, здравното и екологичното възпитание.

На заседанието беше приета и Програма за енергийна ефективност в област Шумен /2020-2030/, разработена съгласно Закона за енергийната ефективност.

IMG_0283

 

Skip to content