Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
9 септември (понеделник)

Организациите на хората с увреждания ще подготвят предложения за подобряване достъпа до архитектурната среда в общините на област Шумен

Предложения за подобряване на достъпа до архитектурната среда в общините на област Шумен ще подготвят организациите на хората с увреждания. Конкретните идеи за по-достъпна градска среда ще бъдат представени в Областна администрация до 30 октомври. Това решиха членовете на Областния съвет за хората с увреждания на заседание, водено от областния управител проф. Стефан Желев. На заседанието присъства и народният представител д-р Румен Генов. По предложение на областния управител представители на организациите на хората с увреждания ще дадат идеи и своето мнение къде и какво е необходимо да бъде направено с цел осигуряване на достъпна жизнена и архитектурна среда. „Тези предложения ще бъдат обсъдени в Областния съвет и ще ги поставим на вниманието на общинските администрации. Целта е да бъде заложено финансиране в общинските бюджети и поетапно проблемите да намират своето решение“, каза областният управител проф. Стефан Желев.

На заседанието на Областния съвет за хората с увреждания беше представена Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Основната цел на програмата е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

С тази програма се уреждат условията и реда за кандидатстване, разглеждане, оценяване, класиране и одобряване на проектните предложения на кандидатите, както и механизмите за сключване на договори за изпълнение, финансиране и отчитане на изпълнените дейности по тях и за контрол върху разходването на одобрените бюджетни средства. Програмата се реализира в два компонента- Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин и Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане. Членовете на съвета изразиха опасенията си относно някои неясноти в програмата, които са пречка за кандидатстване пред хората с увреждания и предложиха за следващата година да бъдат направени корекции в условията.

Срокът за кандидатстване е до 30.09.2019 г., като необходимите документи по двата компонента се подават на хартиен и електронен носител в Министерство на труда и социалната политика.

Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по Програмата може да намерите на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

Skip to content