ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Актуално
10 февруари (понеделник)

От 3 Февруари започна първото за 2020 година проучване за потребностите от работна сила в област Шумен

През периода от 3 Февруари – 20 Март 2020г. ще се извърши първото за 2020 година анкетиране на работодателите. За целта е актуализиран електронен /on-line/ анкетен формуляр. Същият е изготвен чрез вече използвания при предходните проучвания софтуер и е предназначен за работодатели от статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина, икономическа дейност и др., с което ще се формира национална представителност на проучването.

Анкетираните работодатели ще имат възможност да посочат вид и обхват на търсените от тях кадри с професии от конкретни области на висшето образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, а също и за позиции, неизискващи квалификация. Чрез анкетния формуляр ще се проучи и кои са най-важните ключови компетентности и умения на 21-ви век, които работната сила трябва да притежава.

Както и при предишните проучвания, обобщените резултати за потребностите от кадри през следващите 12 месеца отново ще послужат за планиране на мерки и действия за подготовка на необходимата работна сила чрез организиране на подходящи обучения за придобиване на заявените професии, ключови и личностни умения.

Посочените от работодателите очаквания за вид и обхват на търсени след 3 до 5 години професии ще подпомогнат определянето на приоритетите на областно и национално ниво в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта, включително при проектиране план-приема в средните и висши училища.

Анкетният формуляр е само в електронен формат и за попълването му следва да се ползва следния линк:

http://survey.az.government.bg/index.php/762361?lang=bg

За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен от сайта на Агенцията по заетостта след 04.03.2020г.

Информацията ще бъде обобщена от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие и ще бъде предоставена на Агенцията по заетостта.

Skip to content