Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
22 декември (четвъртък)

Постоянната комисия по заетостта одобри работодателите, които ще получат финансиране по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора” на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Постоянната комисия по заетостта в област Шумен на свое заседание днес оцени и класира подадените заявки на работодатели по схемите „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

На 28.11.2016г. бе обявен нов прием на заявки по двете схеми „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора”. На този втори етап от изпълнението на схемите работодателите имаха възможност да заявят професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. за безработните лица, които ще наемат. Заявки имаха възможност да подават и работодатели от публичния сектор – общини и общински предприятия. Максималният брой безработни лица, за наемане от страна на 1 работодател е 10 души.

За област Шумен са подадени 120 заявки за 467 работни места по схема „Обучения и заетост” и 71 заявки за 261 работни места по схема „Обучения и заетост за младите хора”.

Оценката на подадените заявки се извърши от Постоянната комисия по заетост по критериите, утвърдени в Методиката за оценка и класиране на работодатели по схеми „Обучения и заетост” и „Обучения и заетост за младите хора”. Бонуси при оценяването носи наемането на повече лица от приоритетните групи, осигурено обучение на минимум една трета от лицата, осигуряване на устойчива заетост и трудово възнаграждения над минималния осигурителен доход, както и това работодателят да е от реален сектор.

Определените средства за област Шумен за реализация на втория етап на схема „Обучения и заетост” са в размер на 1 222 739 лв, а на схема „Обучения и заетост на младите хода” – в размер на 2 318 530 лв. Разпределението на средствата по области е извършено на база на критериите: Равнище на безработица в съответната област, Относителен дял на регистрираните безработни от целевата група в областта спрямо страната и Относителен дял на заявените работни места за областта спрямо страната.

В рамките на определения за областта финансов ресурс работодателите се класират съобразно получената оценка. По схема „Обучения и заетост” във финансовата рамка попадат 31 работодатели, заявили 120 работни места, от които 115 за лица от приоритетните групи, а в схема „Обучения и заетост за младите хора” всички подадени 71 заявки за 261 работни места ще бъдат финансирани.

 

Skip to content