Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
10 април (понеделник)

Постоянната комисия по заетостта одобри заявки на 51 работодатели за финансиране по схемата „Обучения и заетост за младите хора” на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Постоянната комисия по заетостта в област Шумен проведе свое заседание, водено от заместник-областния управител доц. Живко Жечев, за оценка и класиране на  подадените заявки на работодатели по схемата „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Новият прием на заявки по схемата беше обявен на 28 февруари. На този трети етап от изпълнението на схемата, както и на втория, работодателите имаха възможност да заявят професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. за безработните лица, които ще наемат, с тази разлика, че сега отпадна ограничението за 10 броя на заявените работни места от един работодател.

Заявки се приемаха в Дирекции „Бюра по труда“ от цялата страна до 15 март, като за област Шумен са подадени 70 заявки за 521 работни места. Заявено е обучение по професионална квалификация за 211 безработни лица и обучение по ключова компетентност „Общуване на чужди езици” и „Дигитална компетентност” – за 140 лица. За обезпечаване на подадените заявки са необходими 2 071 924 лв.

Работна група от експерти изготви проект на оценка на подадените заявки по критериите, утвърдени от министъра на труда и социалната политика в „Методиката за подбор и оценка на заявки от работодатели“, кандидатстващи по схема „Обучения и заетост за младите хора”. Бонуси при оценяването носи осигурено обучение на минимум една трета от наетите лица, осигуряване на устойчива заетост и трудово възнаграждение над минималния осигурителен доход. Една точка получават и работодателите от реален сектор. При равен брой точки, е приложен критерият „Осигуряване на заетост в икономически дейности с приоритетно местно значение в съответствие с областните стратегии за развитие”, обясни Людмила Христова, експерт в Регионална служба по заетостта- Варна.

Определените средства за област Шумен за реализация на третия етап на схемата „Обучения и заетост на младите хода” са в размер на 1 414 741 лв. Разпределението на средствата по области е извършено на база на критериите: Равнище на безработица в съответната област, Относителен дял на регистрираните безработни от целевата група в областта спрямо страната и Относителен дял на заявените работни места за областта спрямо страната.

В резултат на извършената оценка, на база получените точки и отчитане на допълнителния критерий, за финансиране комисията класира 51 работодатели, заявили 332 работни места, от които предвидено обучение за професионална квалификация за 153 лица и обучение по ключова компетентност – за 140 лица.

Skip to content