Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
2 ноември (петък)

Предлаганите промени в Закона за регионалното развитие бяха представени пред Областния съвет за развитие на област Шумен

Новите моменти в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие бяха представени на заседание на Областния съвет за развитие, свикано от областния управител проф. Стефан Желев. Анализът на действащата национална политика за регионално развитие показва изоставане на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни от ЕС и отчетен спад по отношение на демографските показатели за страната и по районите от ниво 2, недостатъчна ефективност в предприетите мерки в областта на преодоляването на вътрешно регионалните различия, голям брой стратегически документи и неефективен механизъм за техния контрол и оценка.

„Предложенията за промени са свързани с постигане на оптимизация на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се сближават и координират по-ефективно, както и със създаване на по-устойчив във времето териториален обхват на районите от ниво 2“, каза Павлина Алексова, старши експерт в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По думите й основните предлагани промени в Закона на регионалното развитие са нов териториален обхват на районите от ниво 2, като област Шумен попада в Черноморски район заедно с областите Добрич, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол, нова оптимизирана система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие и нова организация на управлението на регионалното развитие, в т.ч. промени в Регионалните съвети за развитие.

Коментирана беше и работата в област Шумен по изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. „Необходимо е ежедневно да бъдат посещавани домовете в случаите, когато дете не се яви в училище. Бих казала, че това е най-добрата практика, за да се задържат децата в училище“, обясни Светлана Милева, началник на Регионално управление на образованието и посочи като пример работата на педагозите в Основното училище в Нови пазар, средните училища във Върбица и Смядово, училищата в селата Градище и Мадара. По думите й от голямо значение е активната роля на общините в подкрепа на училищната общност и отбеляза идеята на община Смядово, където се финансират от общината курсове за придобиване на шофьорска правоспособност за ученици в гимназиален етап, които редовно посещават училище. „До този момент са посетени около хиляда адреса и е установено, че на 700 от адресите семействата са в чужбина или в други населени места на страната. В останалите случаи на този етап една много малка част – 22 от тези деца са върнати в училище“, каза Светлана Милева и в тази връзка предстоят нови посещения по домовете на екипите, за да бъдат и останалите деца включени в учебния процес.

На заседанието членовете на Областния съвет за развитие съгласуваха Междинния доклад за мониторинг и оценка и Актуализацията на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен (2016-2020).

IMG_6522

Skip to content