Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
19 април (вторник)

Предприемат се спешни мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването по едрите преживни животни „Заразен нодуларен дерматит“ на територията на област Шумен

Областната епизоотична комисия под председателството на заместник-областния управител Петко Шаренков заседава във връзка с констатирани огнища на заболяването по едрите преживни животни „Заразен нодуларен дерматит“ в селища в южна България. След запознаване с епизоотичната обстановка в страната и характеристиките на болестта, комисията обсъди и прие спешни мерки за предотвратяване на разпространението на заболяването на територията на област Шумен:

– Незабавно свикване на общинските епизоотични комисии, на които да се набележат конкретни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта на територията на съответната община;

– Кметовете на общини да организират незабавно извършване на преброяване и регистрация на едрите и дребни преживни животни, отглеждани в селищата на територията на областта. Данните да се предоставят на официалните ветеринарни лекари за съответната община, които от своя страна да актуализират данните в Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ;

– Официалните ветеринарни лекари и всички регистрирани ветеринарни лекари да информират кметовете на населените места и хората, отглеждащи едри преживни животни за клиничните признаци на заболяването, спазване на марките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за извършване на дезинсекция, както и задължението им незабавно да уведомят съответния официален ветеринарен лекар при съмнение за заболяване или смъртност;

– Официалните ветеринарни лекари и всички регистрирани ветеринарни лекари да извършват ежеседмични клинични прегледи на едрите преживни животни и резултатите да се документират;

– Вземане и изпращане на проби цяла кръв от служителите на ОДБХ шумен за вирусологично изследване от едри преживни животни, показала клинични признаци на болестта;

– Забранява се провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни в селищата, разположени на територията на област Шумен;

– Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни животни, местата за съхранение на торта и местата за водопои в населените места;

– Собствениците на животновъдни обекти на територията на общините Върбица, Велики Преслав и Смядово, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, да не закупуват преживни животни с неизяснен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства;

– Да се извършва стриктен предкланичен и следкланичен преглед от ветеринарните инспектори от ОДБХ Шумен, съгласно изискванията в кланиците на територията на областта;

– Инспекторите от ОДБХ Шумен, съвместно с органите на МВР и ДАИ да засилят контрола по предвижването/транспортирането на животните, като предвижването да се извършва след извършване на клинични прегледи, задължително транспортираните животни да бъдат с ушни марки, придружени с ветеринарно-медицинско свидетелство и ветеринарно-медицински паспорти;

– Млекопреработвателните предприятия да бъдат информирани за необходимостта приемателните пунктове да бъдат оборудвани с пръскачки за дезинсекция;

– Да се извършват съвместни проверки от контролните органи за ограничаване на нерегламентираните превози на животни;

–  Регистрираните ветеринарни лекари и всички животновъди да бъдат информирани за набелязаните мерки за недопускане разпространението на заболяването в област Шумен.

 

Skip to content