Герб на Република България

Република България
Областна администрация Шумен

Официална интернет страница


Новини
20 юни (четвъртък)

Предприети са превантивни действия за недопускане на пожари по време на жътвената кампания в област Шумен

Предприети са мерки за защита на земеделската продукция от пожари и е създадена необходимата организация за осъществяване на контрол по време на жътвената кампания в област Шумен. Това докладваха представителите на държавни институции и общините на заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, председателствано от областния управител  проф. Стефан Желев.

„Проведени са срещи с кметове на населените места и арендатори в общините, на които е извършен инструктаж за спазване на правилата и нормите при извършване на дейности в земеделските земи“, съобщи комисар Иван Иванов, директор на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По думите му противопожарните автомобили са окомплектовани и технически изправни. „Тази година планираме да засилим превантивния контрол  и проверките, особено в почивните дни, защото през миналата година всички нарушения, които открихме, бяха през почивните дни“, обясни комисар Иванов. За 2018 година при проверки са съставени 17 акта за нарушаване правилата и нормите на противопожарна безопасност.

От Областна дирекция „Земеделие“ са извършени технически прегледи на наличната техника, планиран е контрол и по време на жътвата. Уведомителни писма с мерки за противопожарна безопасност са изпратени до всички собственици и арендатори.

В общините са издадени заповеди за предприемане на превантивни мерки за недопускане на пожари и опазване на реколтата, сервитутите на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен са окосени и почистени от храсти. Жътвата на ечемика вече е започнала. Есенниците в област Шумен са над 586 000 декара.

На заседанието беше коментирано състоянието и извършените проверки на язовири, реки и речни корита на територията на област Шумен. По информация на Явор Димитров, началник на регионалния отдел „Североизточна България“ на Държавна агенция за метрологичен контрол и технически надзор, държавната агенция е  извършила 73 проверки на язовири в област Шумен от началото на годината, като има задвижени процедури за налагане на санкции за 8 язовира.

“Като обща констатация за язовирите в област Шумен те са в относително добро състояние. Изключение прави само община Върбица. Там не се прави нищо или се прави прекалено малко за язовирните стени и съоръженията към тях”, каза Явор Димитров. На територията на област Шумен Държавната агенция за метрологичен контрол и технически надзор контролира 159 язовира. През пролетта със заповед на областния управител са проверени 39 язовира и 2 хвостохранилища, като са съставени 41 констативни протокола и за 19 общински язовири има издадени предписания. По думите на Явор Димитров нарушенията са в наличието на храстовидна и дървесна  растителност по откосите и короната на язовирните стени. “Всички те са земно насипни и наличието на такава растителност възпрепятства извършването на щателен надзор на самия насип”, обясни той. Експертът коментира, че във връзка с очакваното стартиране на Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири и намеренията на общините собственици на язовири да ги предадат към това предприятие, се забелязва тенденция на отпускане на собствениците от задълженията им за поддържане на изправно техническото състояние на язовирите и техническите съоръжения към тях. До фактическата промяна на собствеността от публично общинска в друга, собствениците са общините и те носят отговорността за поддръжката на тези съоръжения, каза Явор Димитров.

Относно състоянието на речните корита, проверките показват, че голяма част от тях са без добра проводимост и е необходимо премахването на паднали дървета, храстовидна растителност.

Skip to content