ТОВА Е АРХИВЕН САЙТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН

Линк към новия сайт - https://shumenoblast.egov.bg


Новини
4 декември (вторник)

Представен беше анализ на колективното трудово договаряне в област Шумен

Анализ на колективното трудово договаряне в област Шумен, включващ информация за сключените и действащи колективни трудови договори и анекси към тях до 30.06.2018г, беше представен на заседание на Областния съвет по условия на труд, ръководено от заместник-областния управител Ширин Вели. Анализът е изготвен от Националния институт за помирение и арбитраж и резултатите от него бяха коментирани пред членовете на съвета от директора на института Владимир Бояджиев.

„Област Шумен е на трето място по отношение на колективното трудово договаряне на ниво общини и на десето място на ниво предприятия“, каза пред представителите на синдикалните организации, Инспекцията по труда и общините Владимир Бояджиев. По думите му общият брой на действащите колективни трудово договори /КТД/ в област Шумен към края на всяка една година постепенно намалява. Докато към края на базисната 2011г. действащите КТД са били 94, то в края на месец юни 2018г. те са 68, което е намаление с 27.7%. Основно това се дължи на намалението на действащите КТД на равнище предприятие, които от 90 към края на 2011 г. намаляват до 58 към края на месец юни 2018 г., или с 35.6%. Действащите КТД на общинско равнище се увеличават в рамките на периода със 150%.

Според анализа средно за периода 2011-2018 г. най-голям относителен дял заемат КТД на общинско равнище в дейност „образование“ с 55.4%, следвани от здравеопазването – 20%. Другите две общински дейности, в които действат КТД на общинско равнище – социални услуги и други заемат равен дял с 12.3%. Броят на действащите КТД на общинско равнище нараства, като от 4 към 31.12.2011 г. достига 10 в края на юни 2018 г.

В периода 2010 г.-2018 г. в област Шумен са регистрирани 5 колективни трудови спора, като четири са за права и един за права и интереси. Два от споровете са възникнали  в сектор Здравеопазване, останалите са разпределени в секторите Преработваща промишленост, Селско, горско и рибно стопанство и Държавно управление. В четири от предприятията е имало действащ колективен трудов договор по време на възникване на трудовия спор.

IMG_6548

Skip to content